český automobilový průmysl v očekávání transformace | Aktuality | autoweek.cz

Český automobilový průmysl v očekávání transformace

Český automobilový průmysl v očekávání transformace

28.06.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Rok 2018 byl pro celý evropský a světový automobilový průmysl přelomový. Evropská unie schválila regulaci omezující emise CO2 z osobních automobilů a s ní i nástup elektromobility.
Pro udržení přínosů, které automobilový průmysl pro českou ekonomiku má, je nezbytná především aktivní účast vlády, samospráv, ale i úzká spolupráce s dalšími odvětvími, jako například energetika, IT nebo telekomunikace.
 
Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar soudí, že český automobilový průmysl v roce 2018 patrně dosáhl svého vrcholu, když produkce, tržby i export členů AutoSAP dosáhly na nová maxima. Současně připomenul, že automobilový průmysl čekají zásadní změny: „Evropská regulace limitů CO2 vytváří na automobilky velký tlak. Výrobci i dodavatelé se na nové trendy intenzivně připravují. Klíčem k úspěchu je ale především budoucí zájem zákazníků. Proto je nyní zcela zásadní aktivní podpora vlády ČR a její účast na transformaci odvětví prostřednictvím vytváření uživatelsky příznivého prostředí. Kromě podpory rozvoje dobíjecí infrastruktury jde především o odstranění administrativních a technických překážek. Jde zejména o to, aby ti zákazníci, kteří se o nákup elektrického vozidla již dnes zajímají, nebyli vystavováni zbytečným překážkám, jako například nemožnost vyúčtovat domácí dobíjení firemního vozidla nebo zvýšeným odvodům pro zaměstnance, kteří vozidlo používají i pro soukromé cesty.“
 
Bohdan Wojnar zároveň podotýká, že je autoprůmysl významným přispěvatelem do státního rozpočtu: „Jen v minulém roce odvedly firmy AutoSAP a jejich zaměstnanci odhadem nejméně 62 miliard Kč do státního rozpočtu v podobě daně z příjmu a plateb na sociální a zdravotní pojištění. Za celý sektor odhadujeme tuto částku na zhruba 69 miliard Kč a to nehovořím o dalších přínosech autoprůmyslu pro české hospodářství.“
 
Také podle výkonného ředitele AutoSAP Zdeňka Petzla je požadavek automobilového průmyslu na podporu vlády oprávněný: „Pokud se vládě nepodaří odstranit překážky, které brzdí například rozvoji elektromobility v ČR, o to více hrozí, že pokuty, které by automobilky byly při neplnění emisních cílů nuceny platit do rozpočtu EU, by měly zásadní negativní vliv nejen na prosperitu firem, ale i na odvody do státního rozpočtu, nebo zaměstnanost. Hovoříme přitom o 250 milionech Kč na každých 100 000 vyrobených vozidel při překročení limitů o pouhý 1 gram CO2.“
 
AutoSAP navrhuje opatření na podporu českého autoprůmyslu
V souvislosti s rozvojem e-mobility a dalších megatrendů uspořádal AutoSAP v březnu tohoto roku II. Kolokvium o budoucnosti automobilového průmyslu, které navázalo na zahájení strategické spolupráce s českou vládou v roce 2017. K nejdůležitějším závěrům setkání patřil důraz na urychlení realizace pětadvaceti bodového Akčního plánu Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice a schválení nových opatření pro udržení konkurenceschopnosti českého autoprůmyslu a podporu elektromobility. Vedle investic do infrastruktury navrhuje AutoSAP především zavedení opatření bez dopadů na veřejné rozpočty směřujících k odstranění bariér zejména pro firemní zákazníky k pořizování nových bezemisních vozidel.
 
Těmi jsou:
- zrychlení přípravy a realizace výstavby dobíjecích stanic,
- přechodné osvobození od poplatku nebo snížení poplatku za pronájem parkovacího místa při vlastnictví elektromobilu,
- snížení odvodu z pořizovací ceny elektromobilu u služebního vozidla využívaného i pro soukromé účely,
- přijetí pravidel pro vyúčtování domácího dobíjení služebních vozů,
- vyjasnění daňové souvislosti poskytnutí služebního wallboxu zaměstnanci,
- zavedení zrychlených odpisů pro dobíjecí stanice,
- zavedení zrychlených odpisů pro elektromobily.
AutoSAP apeluje na vládu ČR, aby urychleně přijala opatření, která odstraní překážky rozvoje elektromobility v ČR a podpoří další růst tohoto odvětví.