eurogas o dodávkách ruského zemního plynu | Aktuality | autoweek.cz

Eurogas o dodávkách ruského zemního plynu

Eurogas o dodávkách ruského zemního plynu

20.06.2014 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Přerušení dodávek ruského zemního plynu na Ukrajinu nebude mít bezprostřední dopady na odběratele v EU. Uvádí to tisková zpráva sdružení Eurogas. K tomu přidáváme vyjádření Českého plynárenského svazu k uvedené tiskové zprávě.

Rozhodnutí společnosti Gazprom přerušit dodávky zemního plynu určené pro Ukrajinu nemá přímé dopady na odběratele v EU. Společnost Gazprom pokračuje i nadále v dodávkách zemního plynu do EU přes ukrajinské tranzitní území, evropské plynárenské společnosti jsou nicméně připraveny na to minimalizovat dopady případného přerušení těchto dodávek do EU a jsou i nadále schopny zajistit nepřerušené dodávky zemního plynu svým zákazníkům.

 

“Vyzýváme Ukrajinu, aby zajistila nepřerušené dodávky zemního plynu určeného pro zákazníky EU, které proudí přes ukrajinské tranzitní území,” řekl prezident sdružení Eurogas Jean-François Cirelli.

 

Současně naléháme na strany, jichž se tento konflikt přímo týká, aby na základě vzájemné dohody urovnaly případné platební neshody tak, aby byla na evropském plynárenském trhu i nadále zachována důvěra ohledně dodávek ruského zemního plynu dopravovaných do EU přes ukrajinské tranzitní území.

 

 “Členové sdružení Eurogas vyjadřují lítost nad současným vývojem a jsou přesvědčeni, že se co nejdříve podaří nalézt odpovídající řešení,” dodal Cirelli. “Situace je vážná, nicméně Evropský plynárenský trh je v současnosti nastaven již tak, aby si uměl poradit i s přerušením dodávek zemního plynu po významnější dobu,” vysvětlil Cirelli.

 

Evropské plynárenství investovalo v posledních letech značné finanční prostředky do zvýšení bezpečnosti dodávek. Evropská plynárenská síť je v současnosti velmi dobře rozvinuta a integrována. V souladu s přijetím regulačních opatření EU ohledně bezpečnosti dodávek zemního plynu již v současnosti existuje možnost změnit tok plynu v plynovodech (mechanismus tzv. reverzního toku).

 

V případě přerušení dodávek již existují reálné možnosti, jak situaci řešit, a to ať již odběrem plynu uskladněného v zásobnících, importem LNG či zvýšením vlastní těžby plynu v EU a Norsku. Navíc je dnes již možné přesměrovat některé ruské dodávky zemního plynu, které standardně proudí přes Ukrajinu a jsou určeny pro evropský trh, do jiných plynovodů.

 

Ve střednědobém výhledu je zcela zásadní zajistit kontinuální rozvoj využití zemního plynu v Evropě. Zemní plyn bude mít i nadále klíčovou roli v energetickém mixu Evropy, přirozeně za předpokladu zajištění bezpečnosti jeho dodávek, a to v době, kdy se evropská energetika transformuje s cílem dosáhnout co nejvyšší efektivity. V současnosti jsou tři klíčová zadání, která je třeba naplnit a o nichž bude ve dnech 26. - 27. června 2014 rozhodovat Evropská rada:

1) Implementace a prosazení veškeré legislativy, která umožní volné, férové a neomezené obchodování se zemním plynem mezi jednotlivými členskými zeměmi EU. V tomto ohledu je třeba ještě mnohé učinit.

2) Opětné potvrzení, že samotné plynárenské společnosti zodpovídají za udržování dobrých a korektních obchodních vztahů se svými dodavateli, i když je přirozeně rovněž důležité, aby bylo jejích úsilí podpořeno také konstruktivním politickým dialogem EU a jejích členských států se zeměmi, které zemní plyn do Evropy dodávají. Jakýkoliv direktivní koncept, např. na bázi skupinového nákupu prostřednictvím nákupní agentury, by mohl pokřivit přirozené tržní prostředí a zvýšit tak rizika v souvislosti s bezpečností dodávek, což by následně mohlo mít také negativní dopady v podobě zvýšených cen zemního plynu.

3) Nastavení jasného a konzistentního politického rámce, který společnostem umožní rozvíjet diverzifikaci zdrojů dodávek a přepravních cest (včetně významných plynovodních projektů, LNG importů či propojení Evropy s novými nalezišti zemního plynu).

 

Vyjádření Českého plynárenského svazu k uvedené tiskové zprávě:

„Souhlasíme, že Evropský plynárenský trh si už dnes umí poradit s přerušením dodávek zemního plynu po významnější dobu. U nás v ČR, díky existenci vysoce kapacitnímu evropskému mezinárodnímu plynovodu NordStream, jsme ve zcela odlišné situaci, než tomu bylo v roce 2009. Propojení české soustavy přes hranice s Německem mimo území Ukrajiny je velkou strategickou výhodou ČR pro spolehlivé dodávky plynu, protože plynovody v ČR jsou schopny reverzního toku plynu. Centrální koridor přes Ukrajinu se už tak v poslední době navíc pro přepravu plynu využívá s klesající tendenci.

 

Dodávky ruského plynu do Evropy nebyly do dnešního dne nijak omezeny ani přerušeny. Na žádném vstupním ani výstupním bodě přepravní soustavy ČR nejsou do této chvíle registrovány žádné výkyvy ani poklesy tlaku v plynovodech, a to ani změny smluvní kapacity. Plynárenské společnosti situaci 24 hodin denně monitorují a jsou v nepřetržitém kontaktu se zahraničními partnery zejména v sousedních zemích. Ani výbuch plynovodu na Ukrajině neměl a nemá doposud žádný dopad na tranzit ruského plynu.

 

I pokud by došlo k nějakému omezení dodávek plynu, ČR je dobře připravena a předzásobena zemním plynem a plynárenské společnosti by dopady na odběratele minimalizovaly. Už třetí měsíc se do zásobníků v ČR zemní plyn jen vtláčí a jsou dnes naplněny už z více než 70 %.“