evropa na cestě k bezuhlíkové dopravě | Aktuality | autoweek.cz

Evropa na cestě k bezuhlíkové dopravě

Evropa na cestě k bezuhlíkové dopravě

17.12.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropská unie začíná diskutovat o nové dlouhodobé energeticko-klimatické strategii. Týká se zásadním způsobem i dopravy, a to jak přímo, tak i budoucími zdroji energie pro elektromobilitu.
Evropská komise na konci listopadu 2018 vydala sdělení s názvem A Clean Planet for all. Jedná se o dlouhodobou nezávaznou vizi EU, jež má vést k „prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomice“. Cílem zveřejněné strategie je představit vizi, která může vést k nulovým emisím skleníkových plynů do roku 2050 a potvrdit odhodlání Evropy být lídrem v boji proti změně klimatu.
 
EU je zodpovědná za 10 % globálních emisí skleníkových plynů. V roce 2009 si Unie nastavila cíl snížit své emise do roku 2050 o 80 až 95 %. Díky oddělení vývoje emisí a ekonomického růstu se EU mezi roky 1990–2016 podařilo snížit emise o 22 %, zatímco se HDP zvýšilo o 54 %. Unie je na velmi dobré cestě dosáhnout nastaveného cíle pro emise, obnovitelnou energii a energetickou účinnost pro 2020.
 
Analyzované scénáře
Energetika hraje podle strategie klíčovou roli, protože je zodpovědná za více než 75 % emisí EU. Ve všech analyzovaných možnostech se emise energetického sektoru přibližují nule. Strategie analyzuje několik scénářů. Jeden z nich vychází z energetické a klimatické politiky a cílů EU pro rok 2030. Dalších pět scénářů je postaveno na základě různých technologií a aktivit, které mají směřovat k nulovým emisím - různé kombinace elektrifikace, využití vodíku a e-paliv, role cirkulární ekonomiky a dalších. Poslední dva scénáře se zaměřují na roli biomasy v odstraňování CO2 z atmosféry.
 
Sedm stavebních kamenů bezuhlíkové ekonomiky
1. Maximalizace benefitů energetické účinnosti včetně docílení bezemisních budov, které tvoří 40 % spotřeby energie. Podle předložené strategie by opatření energetické účinnosti měla snížit spotřebu energie až o polovinu ve srovnání s rokem 2005, z toho velká část proběhne v budovách.
 
2. Maximalizace využití obnovitelných zdrojů a využití elektřiny k plné dekarbonizaci dodávek energie v Evropě. Do roku 2050 se podíl elektřiny ve finální spotřebě energie minimálně zdvojnásobí na 53 %.
 
3. Přijetí čisté, bezpečné a propojené mobility. Kromě elektrifikace dopravy, případně využívání biopaliv nebo bezuhlíkových paliv, se dokument zaměřuje také na organizaci dopravy. Hovoří o významu digitalizace a interoperability pro čistou dopravu, například v ohledu na inteligentní správu provozu (smart traffic management).
 
4. Konkurenceschopný průmysl EU a cirkulární ekonomika jako klíčový prostředek ke snížení emisí. Výroba určitých produktů a materiálů umožní výrobu a implementaci uhlíkově neutrálních technologií. Recyklace zvýší konkurenceschopnost a vytvoří pracovní příležitosti a pozice. Důležitou roli budou hrát také nové materiály.
 
5. Rozvoj inteligentní infrastruktury a propojení.
 
6. Plně využít benefitů bioekonomiky a vytvoření podmínek pro odstraňování CO2 z atmosféry. Očekává se, že v roce 2050 bude populace o 30 % vyšší. V takové situaci bude nutné efektivně využívat půdu k produkci potravin a zároveň k podpoře energetiky a různých průmyslových sektorů. Dalším důležitým aspektem bude zalesňování a obnova degradovaných lesů a jiných ekosystémů. Tyto pak zvýší absorpci CO2.
 
7. Vypořádat se se zbývajícím CO2 pomocí zachycování a uskladňování uhlíku (CCS). Potenciál CCS je nižší než v minulosti, nicméně stále bude nutné tuto technologii využít.
 
Umožnění energetické transformace
Implementace výše představených opatření a tedy budoucí vývoj je závislá na mnohých aspektech a krocích, jež bude nutné podniknout. Kromě dalšího se jedná například o výši financování a investice, státní podporu, sociální pilíř energetické transformace, výzkum a inovace, nebo zdanění.
 
Výše popsané sdělení Evropské komise je snahou o rozpoutání debaty o tématu přeměny energetického sektoru. Sdělení bylo vytvořeno na základě výzvy Evropského parlamentu. Cílem bude dlouhodobá strategie, jež má nahradit současný Roadmap do roku 2050. Tato nová strategie má být do začátku roku 2020 předložena na základě Pařížské klimatické dohody UNFCCC.
 
Zdroj: Český plynárenský svaz, Anopress IT, www.oenergetice.cz
 
Graf: Hrubá spotřeba v EU v budoucnu - různé scénáře
Zdroj: A Clean Planet for All
(Mtoe - Million Tonnes of Oil Equivalent = 11,63 milionů MWh)