evropské organizace se staví proti elektrickému dogmatismu | Aktuality | autoweek.cz

Evropské organizace se staví proti elektrickému dogmatismu

Evropské organizace se staví proti elektrickému dogmatismu

29.03.2022 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Skupina organizací působících v rámci EU, zastřešená Sdružením evropských dodavatelů automobilového průmyslu CLEPA, vyzývá francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, aby urychleně přehodnotil roli spalovacích motorů a nízkouhlíkových paliv doplňujících elektrifikaci.
CLEPA jménem svých 3000 členů vyzývá otevřeným dopisem ke změně kurzu. CLEPA zdůrazňuje, že potenciál úspor CO2 u spalovacích motorů s e-palivy a biopalivy dokonce převyšuje potenciál elektromobilů a že s těmito palivy je možné přispívat k ochraně klimatu i se stávající flotilou 300 milionů vozidel a přitom omezit sociální dopady, které by vyplývaly z nuceného přechodu na elektromobily.
 
Vážený pane prezidente,
Evropská unie se rozhodla do roku 2050 dosáhnout klimatickou neutralitu. Tento vysoce chvályhodný cíl, který bezvýhradně podporujeme, bude splněn pouze společným úsilím občanů, akademické obce, průmyslu a všech aktérů různých energetických hodnotových řetězců.
 
Odvětví dopravy v Evropě představuje 27 % celkových emisí CO2 v EU a samotná silniční doprava představuje téměř 19 % emisí. Rychlé dosažení klimatické neutrality v tomto odvětví bude vyžadovat společné úsilí všech zúčastněných stran.
 
V této fázi se zdá, že návrhy Evropské komise berou v úvahu jako jedinou technologii pro dosažení klimatické neutrality v silniční dopravě výhradně elektrifikaci, a to i přes nedostatečnou nízkouhlíkovou výrobu elektřiny a infrastrukturu nabíjení mezi členskými státy, kromě geopolitických nejistot, zejména pokud jde o dostupnost surovin.
 
Evropská komise podporuje ambiciózní strategii rozvoje vodíku jako alternativní technologie, ale překvapivě ignoruje jakýkoli významný příspěvek obnovitelných a nízkouhlíkových paliv k dekarbonizaci silniční dopravy. Spalovací motor (ICE) v kombinaci s nízkouhlíkovými palivy je nezbytným doplňkem elektrifikace silniční dopravy. Domníváme se, že by se proto měly zodpovědět následující klíčové otázky a řádně zvážit stávající řešení:
 
Proč EU do svého politického přístupu nezahrnuje příspěvek obnovitelných a nízkouhlíkových paliv k dosažení klimatické neutrality?
Ať už se jedná o biopaliva, vyráběná výhradně z udržitelných zdrojů, nebo e-paliva, vyrobená z nízkouhlíkové energie a recyklovaného CO2, všechny tyto alternativy při použití v účinných motorech s vnitřním spalováním nabízejí snížení emisí CO2 přinejmenším rovnocenné s účinkem elektromobilu nabitého obnovitelnou elektrickou energií.
 
Proč EU nebere v úvahu realitu více než 300 milionů stávajících vozidel se spalovacím motorem, aby urychlila dekarbonizaci silniční dopravy a zabránila potenciální sociální nejistotě v řadě členských států?
Tato paliva umožní okamžitý příspěvek ke snížení emisí CO2 z vozidel v provozu, čímž se urychlí potenciál snížení emisí ve srovnání se snížením očekávaným pouze od postupné obnovy vozového parku.
 
Proč by EU riskovala ztrátu 500 000 pracovních míst v evropském automobilovém hodnotovém řetězci tím, že zakáže spalovací motory namísto postupného vyřazování fosilních paliv a jejich nahrazování využíváním obnovitelných a nízkouhlíkových paliv ve všech druzích dopravy?
Spalovací motor, zvláště v hybridní verzi, je nezbytným doplňkem elektrifikace silniční dopravy a jeho budoucnost, podmíněná používáním obnovitelných a nízkouhlíkových paliv, bude z dlouhodobého hlediska ziskovou strategií. Výroba a integrace spalovacích motorů do vozidel je součástí širšího automobilového montážního průmyslu, který má velký podíl na celkové zaměstnanosti v EU. Nejnovější motory plní nejpřísnější normy pokud jde o emise znečišťujících látek: testy emisí v reálném provozu s obnovitelnými a nízkouhlíkovými palivy prokazují, že emise jsou hluboko pod limitními hodnotami stanovenými EU.
 
Proč by se EU vzdala svého technologického a průmyslového vedoucího postavení v oblasti spalovacích motorů ve prospěch jiných regionů, jako je Čína, kde otevřenost technologií zůstává hlavní zásadou?
Signatáři tohoto dopisu jsou znepokojeni, ale zůstávají oddaní. Zastupujeme miliony pracovních míst v EU a Francii v širším automobilovém hodnotovém řetězci, zejména výrobce automobilů, dodavatele a všechny podniky související se silniční dopravou.
 
Proč požadujeme dlouhodobou jednoznačnost a předvídatelnost předpisů pro zahrnutí a používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv do energetického mixu pro dopravu?
Zvýšení výroby obnovitelných a nízkouhlíkových paliv bude vyžadovat masivní investice od celého průmyslového hodnotového řetězce a investorské komunity. Průmysl potřebuje strategický rámec vzájemně provázaných a koherentních politických rozhodnutí na nichž bude stavět a pokračovat dál než čeho může dosáhnout směrnice o obnovitelných zdrojích energie RED. RED pro dopravu se samozřejmě dosud zaměřuje hlavně na silniční dopravu. Nyní je však strategie pro silniční dopravu řízena výhradně politikou Komise týkající se emisí CO2 „z nádrže na kolo“, která nedokáže rozpoznat žádný biogenní uhlík nebo uhlík z oběhového hospodářství.
 
Proč aktéři hodnotového řetězce silniční dopravy naléhavě doporučují zavést metodiku pro započítávání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv do emisních norem CO2 pro nová auta a dodávky?
Obracet se zády ke stávajícím úspěchům využití obnovitelných paliv v silniční dopravě není moudrý krok. Pevně ​​věříme, že pouze strategický přístup, který bere v potaz i dlouhodobý horizont potřeby velkého objemu paliva pro letectví a námořní dopravu a uznává jejich významnou roli v silniční dopravě ve střednědobém horizontu jako doplněk elektrifikace a také vodíku, nasměřují Evropu k úspěchu. To umožní výrobcům automobilů prodávat vozidla jako hybridy i po roce 2035, přičemž je zaručena jejich klimatická neutralita. Zákazníci by také mohli těžit z širší řady uhlíkově neutrálních a cenově dostupných možností mobility.
 
Za francouzského předsednictví Evropské unie a vašeho osobního vedení je ideální příležitost vyzvat k otevřené a spravedlivé diskusi o zásadní úloze obnovitelných a nízkouhlíkových paliv, zejména v silniční dopravě, s cílem navrhnout strategii, která bude vyhovovat do politického a legislativního rámce k vytvoření vedoucího trhu potřebného k mobilizaci nezbytných investic. Ale také odmítnout jakoukoli formu zákazů nebo technologické exkluzivity a místo toho zmobilizovat všechny stávající technologie k dosažení klimatické neutrality v roce 2050.
 
Věříme, že francouzské předsednictví Evropské unie napomůže dosažení politického pokroku v této záležitosti. Zůstáváme k dispozici vám a vašim službám, abychom pokročili v evropské strategii pro obnovitelná a nízkouhlíková paliva.
 
Za všechny signatáře
John Cooper
FuelsEurope, generální ředitel