sdružení automobilového průmyslu si připomíná 25 let od založení | Statistiky | autoweek.cz

Sdružení automobilového průmyslu si připomíná 25 let od založení

Sdružení automobilového průmyslu si připomíná 25 let od založení

15.05.2014 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) již 25 let reprezentuje a hájí zájmy výrobců automobilů, jejich dílů a dalších subjektů tuzemského autoprůmyslu. 

Na území České republiky automobilová výroba kontinuálně existuje již od jejích úplných začátků v 19. století až do současné doby. Vždyť první kopřivnický automobil President byl vyroben v roce 1898. Stejně jako v jiných, i automobiloví výrobci velmi záhy pocítili objektivní potřebu vzájemné informovanosti, spolupráce a společných postupů vůči státní správě, mezinárodním institucím a jiným subjektům.

Proto začaly vznikat profesní organizace sdružující výrobce vozidel a jejich dílů. V novodobé historii v České republice tuto roli od svého založení v roce 1989 již 25 let úspěšně plní Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP).

 

AutoSAP měl svého předchůdce

Za přímého předchůdce AutoSAP lze považovat Automobilní sekci kovodělného průmyslu československého. Působila po celé období první republiky. V čele Automobilní sekce stály významné osobnosti oboru – např. v roce 1938 byl předsedou Hanuš Ringhoffer, generální ředitel Tatry. Obdobně jako současný AutoSAP i Automobilní sekce sdružovala československé automobilní továrny, prosazovala jejich zájmy a podílela se na organizaci mezinárodních autosalónů v Praze či Brně.

 

Vznik Sdružení automobilového průmyslu

Po roce 1945 byl automobilový průmysl zestátněn a řízen direktivním způsobem. Rozpadem direktivního řízení v letech 1988 až 1989 dostaly jednotlivé podniky ekonomickou samostatnost. Vyvstala již zmíněná potřeba vzájemné informovanosti, spolupráce i společných postupů. To vedlo k založení Sdružení automobilového průmyslu, jehož zakládajícími členy bylo těchto sedmnáct firem a organizací:

AUTOBRZDY n.p. Jablonec nad Nisou, AUTOPAL s.p. Nový Jičín, BAZ n.p. Bratislava, ČZM o.p. Strakonice, JAWA s.p. Týnec nad Sázavou, JISKRA s.p. Tábor, KAROSA s.p. Vysoké Mýto, LIAZ s.p. Jablonec nad Nisou, MOTOKOV PZO Praha, MOTOR JIKOV s.p. České Budějovice, MOTORPAL s.p. Jihlava, MOTOTECHNA s.p. Praha, ORLIČAN s.p. Choceň, PAL s.p. Kroměříž, PAL n.p. Praha, PIKAZ s.p. Praha a ÚVMV s.p. Praha.

 

Vývoj Sdružení automobilového průmyslu

Zpočátku byl provozovatelem sekretariátu sdružení Ústav výzkumu motorových vozidel (ÚVMV). Právní subjektivitu získalo Sdružení automobilového průmyslu 15. června 1991. Jeho členská základna a oblasti působení se vyvíjely. V roce 1992 v jeho rámci jako samostatná divize vznikl i Svaz dovozců automobilů (SDA).

 

Po rozdělení Československa v roce 1993 byly i nadále zachovány úzké kontakty se slovenským automobilovým průmyslem. Po založení Združenia automobilového priemyslu SR (ZAPSR) v polovině roku 1993 se toto stalo kolektivním členem Sdružení automobilového průmyslu. Často se konají společná zasedání obou organizací, v posledních letech i v rámci spolupráce automobilových průmyslů zemí  V4. Počátkem roku 1994 se ze Sdružení automobilového průmyslu po vzájemné a bezproblémové dohodě vyčlenil jako samostatný právní subjekt SDA.

 

Nejvyšší představitelé

Prvním předsedou Rady ředitelů byl zvolen Ing. Ludvík Kalma, tehdejší ředitel Motoru Jikov s. p. České Budějovice. V čele sekretariátu stanul Ing. Antonín Šípek. Ing. L. Kalmu v letech 1992 až 1996 vystřídal Ing. Vlastimil Devera (Avia Praha). Další působení Ing. Kalmy ve funkci předsedy Rady ředitelů přerušila jeho tragická smrt v listopadu 1996. Jeho nástupcem se na více než deset let stal Ing. Vratislav Kulhánek (zpočátku jako ředitel firmy Robert Bosch České Budějovice, poté člen představenstva resp. dozorčí rady Škody Auto). V březnu 1997 byla funkce předsedy Rady ředitelů nahrazena funkcí prezident. Od roku 2007 je prezidentem Sdružení AP Ing. Martin Jahn.

Prezidenti Sdružení automobilového průmyslu

1989 - 1992         Ing. Ludvík Kalma

1992 - 1996         Ing. Vlastimil Devera

1996                      Ing. Ludvík Kalma

1997 - 2007         Ing. Vratislav Kulhánek

od 2007                Ing. Martin Jahn

 

Současná podoba AutoSAP

„Sdružení automobilového průmyslu v roce 2012 znovu definovalo svou vizi, poslání a hlavní cíle pro další činnost. Vize AutoSAP zní: Česká republika – nejlepší místo pro automobilový průmysl. Této vizi je podřízena veškerá činnost sdružení,“ říká prezident AutoSAP Martin Jahn.

 

V současné době tvoří členskou základnu AutoSAP 145 organizací, jejichž činnost souvisí s automobilovým oborem. Ve firmách AutoSAP je přímo zaměstnáno téměř 109 tisíc osob. Patří mezi ně výrobci automobilů, motocyklů a přípojných vozidel a dodavatelé jejich skupin, dílů, systémů, příslušenství a služeb. Mezi členskými organizacemi jsou také odborné automobilové katedry vysokých škol a nevýrobní (výzkumné, vývojové a zkušební) organizace.

 

AutoSAP podporuje rozvoj automobilového průmyslu a prosazuje jeho zájmy v České republice a v zahraničí, zejména v rámci Evropské unie prostřednictvím členství v evropské asociaci automobilových výrobců ACEA a motocyklových výrobců ACEM. Je členem mnoha tuzemských organizací. Jeho zástupci se aktivně angažují například ve Svazu průmyslu a dopravy ČR nebo Hospodářské komoře ČR.

 

Hlavní oblasti, na které se nyní zaměřuje, jsou zejména podpora technického vzdělávání, hospodářská politika, problematika výzkumu, vývoje a inovací, zaměstnavatelské vztahy, legislativa a životní prostředí.    

 

„Automobilový průmysl po roce 1989 potvrdil svou nezastupitelnou roli v průmyslu České republiky. Celkový růst výroby a exportu, počtu zaměstnanců, produktivity práce i průměrných mezd v tomto oboru za uplynulých 25 let dokládá, že automobilový průmysl je dlouhodobě i perspektivně hnacím motorem tuzemské ekonomiky,“ dodává prezident AutoSAP Martin Jahn.

 

Automobilový průmysl ČR v roce 2013 mírně posílil svou pozici

V roce 2013 vzrostly tržby firem AutoSAP oproti roku 2012 o 2,9 % na celkem 741,9 miliardy Kč. Jelikož tržby z průmyslové produkce za celou ČR zaznamenaly růst o 1,4 %, podíl firem AutoSAP na tržbách z průmyslové produkce se zvýšil na 20,1 %. Souhrnně za celý automobilový průmysl ČR lze uvést, že jeho podíl na průmyslové výrobě (tržbách z průmyslové činnosti) ČR se přiblížil hodnotě 23,5 %.

 

Ještě větším tempem rostl vývoz firem automobilového průmyslu. Oproti roku 2012 došlo ke zvýšení exportu firem AutoSAP o 5,9 % a podíl na celkovém exportu ČR dosáhl hodnoty 19,9 %. V souhrnu za celý autoprůmysl ČR přesáhla celková hodnota exportu 730 miliard Kč. 

 

Podíl exportu na tržbách z průmyslové produkce u firem AutoSAP v posledních třech letech přesahoval 80 %, v roce 2013 to bylo 84,9 %.

 

Je logické, že výše automobilového exportu má zásadní vliv na zahraničně obchodní bilanci České republiky. Ta za rok 2013 dosáhla kladného salda ve výši 350,5 miliardy Kč, k němuž automobilový průmysl přispěl částkou 388,9 miliardy Kč. Dovozy přímo do firem AutoSAP přitom činily 241,1 miliardy Kč, z toho 97,6 % byly dovozy pro výrobní potřebu. Po odečtení dovozů všech vozidel do ČR (nových i ojetých) je příspěvek autoprůmyslu na hodnotě kolem 250 miliard Kč.

 

„Významný podíl na celkových výsledcích automobilového průmyslu má dodavatelský sektor. V roce 2013 byl u dodavatelů podchycen nárůst tržeb o 3,9 % a růst exportu o 11,3 %, tedy vyšší hodnoty než je automobilový průměr,“ připomenul prezident AutoSAP Martin Jahn. Podíl dodavatelů na celkovém exportu firem AutoSAP v roce 2013 činil 42,3 %, podíl na tržbách dosáhl hodnoty 46,3 % a podíl na počtu zaměstnanců byl 67,0 %.

 

Počet zaměstnanců ve firmách autoprůmyslu je v podstatě stabilní, u firem AutoSAP se pohybuje kolem 109 000 osob, celkově za celý český autoprůmysl tato hodnota osciluje kolem 150 000 přímo zaměstnaných osob.

 

„Nutno zdůraznit, že automobilový průmysl se na celkovém počtu osob zaměstnaných v průmyslových činnostech podílí 11,2 %, ale jeho podíl na průmyslové produkci je 23,5 %. Z těchto dvou údajů jasně vyplývá, že produktivita práce v automobilovém průmyslu je zhruba 2x vyšší než v ostatních průmyslových odvětvích,“ konstatoval prezident AutoSAP. 

 

Důležitý pro automobilový průmysl a jeho zaměstnance je též vývoj průměrných mezd, který je dlouhodobě v přiměřené relaci s růstem tržeb a růstem přidané hodnoty. Průměrná mzda v automobilovém průmyslu za rok 2013 vzrostla o 3,51 % (ze ČR v podstatě bez nárůstu) a její hodnota je téměř 25 % nad průměrnou mzdou v ČR. Rovněž u dělnických profesí přesahuje průměrná mzda celorepublikový průměr a to o 2,5 %.

 

Dle řady údajů a analýz se průmyslová výroba v ČR podílí na HDP zhruba 30 %. Automobilový průmysl se na průmyslové produkci v roce 2013 podílel cca 23 %. Podíl automobilového průmyslu na celkovém HDP tak představuje cca 7 %. Toto číslo potvrzují i naše, pouze hrubé odhady (neboť relevantní vstupní údaje nejsou ve všech parametrech k dispozici), určené jak produkční tak výdajovou metodou.

  • Sdružení automobilového průmyslu si připomíná 25 let od založení
  • Sdružení automobilového průmyslu si připomíná 25 let od založení