praha našla cestu k uhlíkové neutralitě | Aktuality | autoweek.cz

Praha našla cestu k uhlíkové neutralitě

Praha našla cestu k uhlíkové neutralitě

12.05.2021 | | Aktuality

Rada hl. m. Prahy schválila návrh Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 předložený náměstkem primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petrem Hlubučkem. Předpokládá o 45 % méně emisí už v roce 2030. Ze rozsáhlé zprávy vybíráme informace týkající se dopravy.
Ambiciózní dokument se má stát vlajkovou lodí úsilí o uhlíkově neutrální metropoli v roce 2050. Jeho realizace během následujících 10 let počítá se snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. Toho se má dosáhnout realizací 69 konkrétních opatření, které jsou v plánu rozděleny do čtyř sekcí – Udržitelná energetika a budovy, Udržitelná mobilita, Cirkulární ekonomika a Adaptační opatření.
 
„Nyní jsou vhodné podmínky z hlediska financování těchto, často velmi nákladných, projektů. Počítáme, že se hlavní město masivně zapojí do dotačních programů na národní i evropské úrovni. Otevírá se nám příležitost, která se nebude opakovat, získat miliardy korun pro investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, ekologizace zdrojů tepla pro Prahu, rozvoje elektromobility, nebo adaptace města na dopady změny klimatu, jako je horko a sucho,“ vysvětluje hlavní myšlenku za vznikem Klimatického plánu náměstek primátora Petr Hlubuček (TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu).
 
„Slíbili jsme, že do roku 2030 snížíme emise o 45 %. Jednoznačně jsme se přihlásili také k Zelené dohodě pro Evropu (European Green Deal). Nyní pokračujeme schválením klimatického plánu, který obsahuje konkrétní kroky k dosažení stanovených cílů. Ty povedou nejen ke snížení emisí CO2, ale také zdravotně škodlivých oxidů dusíku a dalších emisí ve městě. To znamená čistší vzduch pro lidi a méně nemocí, jako například astma u dětí. Díky sníženému využívání fosilních paliv se také posílí naše energetická soběstačnost a omezí financování nejrůznějších nedemokratických režimů, včetně těch podporující terorismus,” říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.
 
„Jedním ze zásadních nedostatků, který Praze brání účinně snižovat množství produkovaných emisí na jejím území, je nedostatečné vytváření příležitostí pro zapojení samotných občanů. I toto má Klimatický plán ambici změnit,“ doplňuje náměstek Petr Hlubuček.
 
Praha už v červenci 2019 přijala Klimatický závazek pro rok 2030, ve kterém se zavázala k takové politice ochrany životního prostředí, která povede k co nejrychlejšímu snižování uhlíkové stopy města. Tento závazek rozpracovala Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima.
 
„V našem klimatickém plánu není důraz pouze na tzv. Technooptimismus, ale na komplexní přístup k tvorbě města. Města, ve kterém se bydlí, pracuje i rekreuje. Z hlediska udržitelnosti Prahy je důležité snažit se na všech rozhodovacích a plánovacích úrovních o město, které svým obyvatelům poskytuje životní prostor v polyfunkčním, přiměřeně hustém městě krátkých vzdáleností, které tímto uspořádáním minimalizuje rozsah pohybů, uspokojuje co nejvíce potřeb svých obyvatel na jednom místě a tím snižuje ekologickou zátěž města jako celku,“ vysvětluje náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.
 
„Musíme mít jasnou vizi a plán, jak zlepšovat životní prostředí v místě, kde žijeme. Jedním z důležitých cílů je proměna dieselové autobusové flotily Dopravního podniku hlavního města Prahy, aby většina dopravních prostředků byla bezemisní nebo alespoň nízkoemisní. Praha si zaslouží být městem, ve kterém autobusové výkony v rámci MHD zajistí moderní tichá vozidla na alternativní pohony. Slíbili jsme, že do roku 2024 bude v Praze o pětinu méně emisí a do 2030 chceme třetinu autobusů poháněnou elektrickým pohonem,“ sděluje náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.
 
„Klimatický plán je velice ambiciózní dokument, jehož plnění a konkrétní kroky zlepší život občanům ve městě. Mnoho z témat máme již rozpracováno a postupně je realizujeme již nyní. Jedná se o synergický efekt při obnově veřejného osvětlení a budování elektronabíječek, snižování energetické náročnosti systému veřejného osvětlení, ale i městských budov a poté i pilotní projekty výroby elektrické energie na městských budovách,” shrnuje radní hl. m. Prahy pro oblast nakládání s majetkem Jan Chabr.
 
„Klimatický plán do roku 2030 je výsledkem práce expertů na ochranu klimatu, obnovitelné zdroje energie a úspory, cirkulární ekonomiku, udržitelnou mobilitu a adaptaci na klimatickou změnu,“ uvedl předseda Komise Rady hl.m. Prahy pro udržitelnou energii a klima Martin Bursík.
 
Až 23 000 budov bude osazeno solárními a kogeneračními zdroji elektřiny. Prostředkem k tomu má být, mimo jiné, založení Pražského společenství pro obnovitelnou energii, které má sloužit jako organizace s otevřeným členstvím pro všechny obyvatele i podnikatele a firmy působící v Praze, kteří chtějí na svých, či veřejných objektech instalovat obnovitelné zdroje energie.
 
Přechod na udržitelnou mobilitu chce Praha podpořit výstavbou sítě dobíjecích stanic pro elektromobily, která bude čítat na 10 000 jednotek. To by společně s dalšími opatřeními mělo vést ke snížení spotřeby fosilních paliv o 18 % do roku 2030, což je naprosto klíčovým předpokladem pro snižování emisí oxidu uhličitého i dalších životnímu prostředí škodících zplodin vznikajících v dopravě.
 
Potenciál růstu vidí plán ve veřejné dopravě, kde za klíčové projekty považuje modernizaci a automatizaci linky metra C i dalších tramvajových, autobusových a železničních tras. Odhad je, že by pražská MHD mohla v roce 2030 přepravit o dalších 150 milionů cestujících více než dnes. V souladu s Klimatickým závazkem je i další rozšiřování zón placeného stání a zvolení vhodného modelu zpoplatnění vjezdu neekologických vozů do oblasti historického centra Prahy a jeho širšího okolí.
 
Z hlediska cirkulární ekonomiky je hlavním cílem předcházet vzniku odpadu a měnit odpady na zdroje. Jedním z nejambicióznějších záměrů výstavba první bioplynové stanice ve vlastnictví města, která by zpracovávala gastroodpad z restaurací i domácností a mohla Prahu zásobit až 3 miliony metrů krychlových biometanu pro využití ve vozech městských organizací jako je Dopravní podnik hl. m. Prahy nebo Pražské služby.