problém kybernetické bezpečnosti pro automobilový sektor | Aktuality | autoweek.cz

Problém kybernetické bezpečnosti pro automobilový sektor

Problém kybernetické bezpečnosti pro automobilový sektor

17.12.2019 | | Aktuality

SISA - Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky - informuje o aktivitách organizace FIGIEFA, jejímž je členem za Českou republiku.
S nárůstem propojených vozidel a autonomních systémů řízení na jedné straně a kybernetických útoků a hrozeb na straně druhé pociťují zákonodárci potřebu zvýšit úroveň kybernetické bezpečnosti automobilů. FIGIEFA nepochybuje o to, že je to ve prospěch a v zájmu ochrany motoristů a uvolnění potenciálu trhu tím, že zajistí důvěru v nové technologie. Je skutečně zásadní podporovat důvěru motoristů v propojené a automatizované řízení i z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti.
 
Na úrovni EHK OSN již začaly v tomto smyslu práce na vytvoření nařízení o schvalování typu vozidel. Byla zřízena inventarizace všech kyberhrozeb a potenciálních ohrožení. V současnosti jsou považovány všechny přístupy k vozidlu a komunikace s ním za kyberhrozby např. OBD port, bezdrátové připojení apod. Současný legislativní návrh však ponechává na výrobcích vozidel, aby stanovili svévolně a vlastnicky samodeklaratorní a neharmonizovaná bezpečnostní opatření. Ve jménu kyberbezpečnosti by to mohlo vést k úplnému uzavření vozidla pro ostatní nezávislé operátory v oblasti nezávislého aftermarketu.
 
Jak to může ovlivnit činnost nezávislého aftermarketu?
To všechno může to mít za následek, že nezávislé podniky, které jsou ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zbaveny jakéhokoli nezávislého přístupu k údajům a zdrojům vozidla: port OBD by mohl být uzavřen, vlastnický přístup výrobců vozidel by nebyl kompatibilní s nezávislými diagnostickými a testovacími přístroji a dálkový přímý přístup k datům vozidel by byl znemožněn výrobci vozidel, příp. výrobci vozidel by měli roli vrátného, a tím i monopol na data, která sdílejí.
 
Tím by bylo znemožněno nezávislým subjektům na trhu oprav a servisu provádění legitimních oprav, údržby a výměnných operací. Vlastnické zabezpečovací strategie výrobců vozidel by mohly znemožnit použití náhradních dílů z nezávislých zdrojů, které by byly odmítnuty s ohledem na „bezpečnost“, protože jejich nezbytné kódování nemusí být akceptováno kybernetickou ochranou vozidla. Výměny některých dílů by mohly být považována za „mimozemské vetřelce“ a nezávislé aktualizace softwaru by nebyly nadále možné.
 
Úloha FIGIEFA a jejich členů
Velká většina legislativních a regulačních předpisů pro automobilové odvětví se rozhoduje na úrovni Evropské unie nebo na úrovni OSN. Tato opatření mají přímý dopad na podnikání v této oblasti. Jedno nesprávné slovo nebo věta v určitém právním předpisu by mohly okamžitě zabránit tomu, aby se nezávislé autoservisy nebo obchodníci s autodíly, servisní technikou, autolaky apod. dostali do postavení mimo hospodářskou soutěž nebo byli z podnikání zcela vyřazeni.
 
FIGIEFA reprezentuje nezávislý aftermarket s náhradními díly pro motorová vozidla při jednáních zákonodárců na evropské a mezinárodní úrovni. Monitoruje legislativní návrhy, předkládá vlastní legislativní návrhy s cílem zabezpečit legislativní rámec pro konkurenční podnikání na trhu za férových a rovných podmínek.
 
FIGIEFA se spolu se zástupci dalších segmentů automobilového odvětví účastní jednání, na nichž jsou připravovány právní předpisy, vypracovává, předkládá a obhajuje příslušné změny s cílem zachovat zájmy nezávislých účastníků trhu při současném zachování okry z hlediska kyberbezpečnosti. Diskuse stále probíhají. FIGIEFA musí čelit ostré opozici ze strany výrobců vozidel. Souběžně s tím FIGIEFA informuje Evropskou komisi o hrozbách, jaké by tyto nové právní předpisy OSN měly pro regulaci práv na provádění oprav a servisu motorových vozidel nezávislými subjekty. Zároveň navrhuje zavést v EU ustanovení o ochraně práv nezávislých podniků na provádění rutinních a legitimních pracovních postupů.  Společně se svými členy informuje evropské národní vlády o rizicích, která mají legislativní návrhy pro nezávislé podniky v oblasti aftermarketu.