prohlášení k situaci v taxislužbě | Aktuality | autoweek.cz

Prohlášení k situaci v taxislužbě

Prohlášení k situaci v taxislužbě

21.09.2017 | | Aktuality

Prohlášení Sdružení pražských provozovatelů TAXIslužby z.s. týkající se působení společnosti Uber v České republice a reakce ministerstva dopravy.
Sdružení pražských provozovatelů TAXIslužby (dále jen „Sdružení SPPT“) si dovoluje tímto učinit následující prohlášení k aktuálním protestům spolku Sdružení českých taxikářů (dále jen „Sdružení SČT“), které proběhly na Letišti Václava Havla a týkaly se působení společnosti Uber B.V. se sídlem v Amsterdamu v Nizozemsku (dále jen „Uber“) a dalších soutěžitelů kopírujících model podnikání společnosti Uber v České republice.
 
Sdružení SPPT, jejímž členy jsou především významné pražské taxidispečinky, se již více než dva roky intenzivně věnuje ochraně trhu taxislužby před nekalým soutěžím jednáním. V této souvislosti Sdružení SPPT mimo jiné zahájilo soudní řízení proti společnosti Uber a dalšímu soutěžiteli kopírujícímu model fungování společnosti Uber, do kterých přistoupilo jako vedlejší účastník na straně žalobce i Hlavní město Praha.
 
Hlavní město Praha se ztotožnilo s právním názorem Sdružení SPPT, že model fungování společnost Uber na trhu taxislužby je v rozporu právními předpisy regulujícímu taxislužbu a její jednání lze proto kvalifikovat jako nekalosoutěžní. Tento názor sdílí i Statutární město Brno, které přistoupilo jako vedlejší účastník na straně žalobce do řízení, které v Brně zahájila společnost Lido Taxi Radio. Z dosud vydaných rozhodnutí v uvedených nekaloutěžních sporech (byť prozatím nešlo o rozhodnutí meritorní) lze dovodit, že i soudy shledávají jednání společnosti Uber jako právně konfliktní.
 
Shodně se opakovaně vyjádřilo ve svých stanoviscích i Ministerstvo dopravy. Nelze rovněž opomenout i schválení novely zákona o silniční dopravě Parlamentem ČR, který potvrdil a zpřísnil stávající regulaci taxislužby, odmítl pozměňovací návrh podporovaný společností Uber, čímž jednoznačně potvrdil právní mantinely, kterými se musí soutěžitelé na trhu taxislužby řídit.
 
Nakonec nelze opomenout ani stanovisko Generálního advokáta Soudního dvora EU, který velmi přesně zanalyzoval jednání společnosti Uber a odmítl klíčovou argumentaci této společnosti, kterou se brání proti podřízení jeho činnosti právní regulaci dopravy v jednotlivých státech unie.     
 
Lze shrnout, že stanovisko výše zmíněných významných institucí je zcela jednotné, když považují jednání společnosti Uber za protiprávní. Toto protiprávní jednání je způsobilé přivodit vysokou újmu soutěžitelům na trhu taxislužby a tento trh nevratně změnit. Sdružení SPPT není známo žádné autoritativní stanovisko, které by bylo odlišné a jednání společnost považovalo za právně konformní.
 
Za dané situace je legitimní očekávat, že státní orgány budou usilovat, aby uvedené protiprávní jednání bylo co nejdříve zastaveno a tím i maximálně redukována újma, která vzniká soutěžitelům na trhu. K žádnému takovému postupu ovšem bohužel dosud nedošlo, pomineme-li početně velmi omezené a zjevně neúčinné kontroly, které činí příslušný odbor Magistrátu Hlavního města Prahy.         
 
V daném kontextu Sdružení SPPT rozumí rostoucí nespokojenosti provozovatelů a poskytovatelů taxislužby, která vyústila až v protesty Sdružení SČT. Pocit frustrující bezvýchodnosti situace vedl řidiče k veřejnému vyjádření svého názoru a apelu na primátorku Hlavního města Prahy, aby situace byla urychleně vyřešena.
 
Sdružení SPPT stále věří, že situace může mít řešení, aniž by docházelo k jakémukoliv omezování dopravy s negativním dopadem na zákazníky a ostatní obyvatele Hlavního města Prahy. Toto přesvědčení je posíleno například právě tím, že Hlavní město Praha podporuje Sdružení SPPT v soudních sporech proti subjektům, které se chovají na trhu nekalosoutěžně.
 
Sdružení SPPT proto považovalo za stávající dramatické situace za vhodné kontaktovat Sdružení SČT, vyvolat jednání, seznámit Sdružení SČT se všemi dosud realizovanými kroky k ochraně soutěže na trhu taxislužby a navrhnout konstruktivní řešení.     
 
Tímto řešením je iniciování uspořádání řešitelské schůzky v nejbližším možném termínu, tj. nejpozději do konce tohoto týdne, a to za účasti zástupců dotčených ministerstev, magistrátů Hlavního města Prahy a Statutárního města Brna, Policie ČR a zástupců taxislužby. Účelem schůzky by mělo být projednání konkrétních kroků, kterými lze zasáhnout proti protiprávnímu jednání společnosti Uber a jiných nekalosoutěžně podnikajících subjektů.
 
Sdružení SPPT považuje za nutné, aby stát po vzoru ze zahraničí (zejména ze západní Evropy) začal aktivně jednat a chránit dodržování právních předpisů a rovných podmínek na trhu taxislužby. V této souvislosti je nezbytné, aby stát nepodlehl  mohutné mediální masáži šířené společností Uber, kterou nám je vnucováno, že tato „černá“ taxislužba, je vlastně pouhou službou informačních technologií a samotná přeprava osob je spolujízdou v režimu sdílené ekonomiky. Taková argumentace a snaha účelově se skrývat za do jisté míry nejasné a nedefinované termíny, jako např. „sdílená ekonomika“, nemůže obstát. Dobrým příkladem jsou předběžná opatření vydaná soudem v Brně a vlna zákazů Uberu šířící se Evropou. 
 
Jedině koordinovaným postupem se začne dlouhodobě přehlížené a problematické působení společnosti Uber v České republice efektivně řešit a bude naplněn předpoklad fungování demokratického státu, spočívající v prosazení dodržování platné legislativy.
 
Stanovisko z Ministerstva Dopravy ČR
Dle domluvy posílám vyjádření ministerstva dopravy k dané problematice.
 
Pro všechny řidiče, kteří provozují činnost definovanou zákonem jako taxislužba, platí, platí stejné podmínky a povinnosti. To mimo jiné znamená, že řidič musí mít oprávnění řidiče taxislužby, dopravce koncesi a pokud není mezi cestujícím a dopravcem sepsána písemná smlouva, tak vozidlo musí být označeno svítilnou s nápisem taxi. Pokud tyto požadavky řidič neplní, jedná v rozporu se zákonem. To platí pro řidiče jezdící pro klasické dispečinky stejně tak jako pro řidiče, kteří využívají mobilní aplikaci nebo jakýkoliv jiný způsob zprostředkování mezi zájemcem o placenou přepravu a tím, kdo přepravu poskytne.
 
V žádném případě není pravdou, že by v této otázce bylo právní vakuum. Dopravní úřady jednotlivých měst mohou dodržování zákona v praxi kontrolovat. Pokud s rozhodnutím kontrolorů trestaná osoba nesouhlasí, může se odvolat  a případně i podat žalobu. Soudy pak rozhodnou, zda byl zákon vyložen správně. Nejen u našich soudů, ale také u Soudního dvora Evropské unie probíhají v současné době řízení, která řeší právě poskytování služeb přes aplikace Uber.
 
Ministerstvo dopravy se v současnosti podílí s ostatními ministerstvy na analýze toho, jak do budoucna upravit v zákoně služby takzvané sdílené ekonomiky. Tato problematika je ale podobně jako ve všech státech EU složitá a dotýká se různých oblastí ekonomiky. Jde o zásadní krok, který nelze ušít rychlou jehlou a vztahovat ho pouze k činnosti jedné společnosti. Nic to ale nemění na skutečnosti, že přísné postihy pro řidiče poskytující nelegální taxislužbu jsou v současnosti v zákoně a je možné je podle platných předpisů pokutovat.
 
Tomáš Neřold
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí MD