silniční nákladní doprava na cestě k dekarbonizaci | Aktuality | autoweek.cz

Silniční nákladní doprava na cestě k dekarbonizaci

Silniční nákladní doprava na cestě k dekarbonizaci

29.01.2021 | | Doprava

Společnosti Shell a Deloitte zveřejnily společnou studii, která popisuje, jak dosáhnout dekarbonizace silniční nákladní dopravy. Vychází při tom z názorů vedoucích představitelů dopravních firem i odborníků na nákladní silniční dopravu z celého světa.

Zpráva, nazvaná Decarbonising Road Freight: Getting into Gear (Dekarbonizace silniční nákladní dopravy: zařazujeme vyšší rychlostní stupeň), předkládá podrobnou „cestovní mapu“ pro následujících 10 let. Obsahuje 22 řešení zaměřených na ekonomické, technické, regulatorní i organizační faktory ovlivňující dekarbonizaci tohoto sektoru.
 
Ze zprávy vyplývá, že více než 70 % ze 158 dotazovaných považuje dekarbonizaci za absolutní prioritu nebo jako jednu ze tří hlavních priorit své organizace. Stejný počet účastníků studie považuje za dlouhodobě nejschůdnější bezemisní technologii pro těžké nákladní vozy elektromobily na vodíkové palivové články nebo elektromobily s akumulátory, přičemž jsou přesvědčeni, že taková vozidla budou dostupná k využití na komerční bázi v příštích pěti až deseti letech.
 
„Nákladní vozy převážejí fakticky vše, na čem je moderní společnost v každodenním životě závislá. Během současné pandemie společnost na vlastní kůži zažila, jakou klíčovou roli hraje silniční nákladní doprava při doručování zboží základní potřeby. Silniční nákladní doprava má však aktuálně na svědomí přibližně 9 % celosvětových emisí CO2. Má-li se poptávka po ní do roku 2050 podle prognóz zdvojnásobit, je už nyní naléhavě nezbytné podniknout kroky, které tento sektor do té doby dovedou k nulovým emisím. Provozovatelé vozových parků, výrobci nákladních vozidel a poskytovatelé energií již zahájili investice do nízkoemisních a bezemisních řešení, avšak k urychlení této změny je nezbytný také soubor pevně ukotvených pravidel a regulatorních opatření,“ řekl ředitel divize Shell Downstream Huibert Vigeveno.
 
Z pohledu odvětví zahrnuje zpráva tyto klíčové body:
- K dosažení cílů Pařížské dohody je potřeba do roku 2050 dosáhnout snížení absolutních emisí ze silniční nákladní dopravy o téměř 60 % oproti výchozímu stavu z roku 2018, a to bez ohledu na očekávaný dvojnásobný nárůst objemu silniční nákladní dopravy ve stejném období.
- 80 % účastníků studie považuje za hlavní překážky dekarbonizace nedostatek regulatorních pobídek a komplexnost obměny infrastruktury, 70 % z nich považuje za hlavní překážku omezenou poptávku ze strany zákazníků.
- Většina účastníků studie se shoduje na skutečnosti, že technologie umožňující dekarbonizaci silniční nákladní dopravy již existují, i když zatím nejsou komerčně životaschopné, a výrobci nákladních vozů již vyvíjejí elektromobily na vodíkové články a baterie.
- Společnosti by měly začít preferovat výměnu nákladních vozidel a autobusů v městské dopravě nebo na krátké vzdálenosti za dostupná bezemisní elektrická vozidla na vodíkové články či za bateriové elektromobily.
- Hlavní hráči v odvětví by měli prostřednictvím koalic a partnerství zvýšit využívání bezemisních nákladních vozidel a paliv v regionech a dopravně vytížených koridorech.
- Je třeba zrychlit komerční využívání nízkoemisních paliv, jako jsou zkapalněný zemní plyn (LNG), bioLNG nebo stlačený zemní plyn v okolí stávajících odběrných míst, nikoli však tam, kde by to mohlo narušit zavádění bezemisních řešení.
- U vozových parků s nákladními vozy poháněnými motorovou naftou lze dosáhnout okamžitého snížení emisí konstrukčním vylepšením vozidel, využitím digitálních řešení pro optimalizaci správy vozového parku a používáním kvalitnějších paliv a maziv.
 
„Následujících deset let bude v sektoru silniční nákladní dopravy z hlediska zavádění bezemisních vozidel do vozových parků po celém světě zcela zásadních. Je velmi povzbudivé, že přední silniční nákladní dopravci již začali nacházet společný pohled na další směr využití technologií. Domníváme se, že jakmile se vodíkové články začnou vyrábět ve velkém, stanou se pravděpodobně nákladově nejefektivnějším a nejfunkčnějším řešením pro dosažení nulových čistých emisí u těžkých a středně těžkých nákladních vozidel pro dlouhé vzdálenosti. Elektromobilita zajistí totéž u lehkých a středně těžkých nákladních vozidel pro krátké vzdálenosti. Společnost Shell již začala podnikat kroky ke zpřístupnění těchto energetických řešení zákazníkům, na kterých spolupracujeme s dalšími partnery,“ uvedl výkonný viceprezident pro dekarbonizaci ve společnosti Shell Carlos Maurer.