vítkovice it solutions uspořádaly ecall testfest | Aktuality | autoweek.cz

Vítkovice IT Solutions uspořádaly eCall TestFest

Vítkovice IT Solutions uspořádaly eCall TestFest

17.11.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

V Ostravě proběhl celoevropský test systému k záchraně životů na silnicích, auta budou sama volat o pomoc pro své cestující.Od­bor­ní­ci na in­for­ma­ti­ku, zá­stup­ci au­to­mo­bi­lek a zá­chra­ná­ři na akci eCall TestFest ově­řovali ev­rop­ský sys­té­m eCall.

Roz­sáh­lý ev­rop­ský test sys­té­mu eCall, který do­ká­že včas při­vo­lat pomoc k ha­va­ro­va­né­mu vo­zi­dlu a zvý­šit tak šance na zá­chra­nu lidí i ma­jet­ku, po­pr­vé pro­bě­hl v České re­pub­li­ce. Od­bor­ní­ci na in­for­ma­ti­ku, zá­stup­ci au­to­mo­bi­lek a zá­chra­ná­ři na akci s ná­zvem eCall TestFest v Dolní ob­las­ti Vít­ko­vi­ce v Os­t­ra­vě ově­řovali, jak budou umět auta kde­ko­li v EU sama za­vo­lat po ne­ho­dě na tísňovou linku 112.
 
„Test má ce­lo­ev­rop­ský vý­znam, pro­to­že v roce 2018 budou muset být všech­ny vozy v Ev­rop­ské unii vy­ba­ve­ny za­ří­ze­ním tísňového vo­lá­ní eCall, které v pří­pa­dě ne­ho­dy au­to­ma­tic­ky vy­ro­zu­mí zá­chran­né slož­ky," říká Ros­ti­slav Hlos­ta za po­řa­da­tel­ský tým.
 
Cílem testu je ově­řit funkč­nost vy­vi­nu­tých sys­té­mů, které mají ročně za­chrá­nit ti­sí­ce lid­ských ži­vo­tů, a sou­čas­ně in­for­mo­vat o eCall ve­řej­nost. 
 
Ce­lo­ev­rop­ský eCall TestFest or­ga­ni­zu­je pro­fes­ní or­ga­ni­za­ce pro in­te­li­gent­ní do­prav­ní sys­témy v Ev­ro­pě (ER­TI­CO - ITS Eu­ro­pe) a Ev­rop­ský in­sti­tut pro te­le­ko­mu­ni­kač­ní normy (ETSI). Sa­mot­né po­řa­da­tel­ství při­padlo spo­leč­nos­tem Vít­ko­vi­ce IT So­lu­ti­ons ze sku­pi­ny Vít­ko­vi­ce Machinery Group a Vo­da­fo­ne. Pod­po­ru po­sky­tly Ev­rop­ská ko­mi­se, Mi­nis­ter­stvo do­pra­vy a Mi­nis­ter­stvo vni­t­ra - Ge­ne­rál­ní ře­di­tel­ství Hasič­ské­ho zá­chran­né­ho sboru ČR.
 
Po­pr­vé se konal eCall TestFest v Nu­ne­a­to­nu ve Velké Bri­tá­nii, poté v Es­se­nu v Ně­mec­ku a po­tře­tí ve Vigo ve Špa­něl­sku. Do TestFestu  v Os­t­ra­vě se za­po­ji­lo zhru­ba 80 účast­ní­ků - vý­rob­ci vo­zi­del, vo­zi­dlo­vých jed­no­tek a cen­ter tísňového vo­lá­ní, zá­stup­ci zá­chran­ných slo­žek, hasi­čů atd. 
 
V prů­bě­hu téměř tý­den­ní­ho tes­to­vá­ní bylo or­ga­ni­zo­vá­no také před­sta­ve­ní eCall a jeho mož­nos­tí pro zhru­ba stov­ku od­bor­ní­ků na kri­zo­vé ří­ze­ní a do­pra­vu. Od­bor­ní­ci, kteří se po­dí­le­jí na tes­to­vá­ní sys­té­mu eCall, vy­svět­lili sou­čas­né mož­nos­ti i roz­voj v bu­douc­nu. Na závěr se­mi­ná­ře lidé viděli re­ál­né od­ba­ve­ní tísňového vo­lá­ní eCall 112 or­ga­ni­zo­va­né Hasič­ským zá­chran­ným sbo­rem.