zlepšení kvality ovzduší není udržitelné | Aktuality | autoweek.cz

Zlepšení kvality ovzduší není udržitelné

Zlepšení kvality ovzduší není udržitelné

09.04.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Pro Spolkovou agenturu pro životní prostředí UBA není současné zlepšení kvality vzduchu důvodem k oslavě. Nechce přeceňovat zlepšení kvality ovzduší v důsledku zastavení dopravy a výroby v důsledku opatření proti koronaviru. Jedná se o jednorázové efekty.
Méně provozu na silnicích a letadla na zemi - opatření k zadržení koronaviru mají dopad také na kvalitu ovzduší. Od poloviny března se provoz na silnicích pohybuje kolem 50 - 60 % obvyklé hustoty a například na letišti ve Frankfurtu se uskutečňuje jen asi pětina obvyklých letů. Očekávání, která se před týdnem objevila v médiích, se nyní potvrzují: nižší množství emisí znečišťujících látek z dopravy vede ke zlepšení kvality ovzduší. Na všech stanicích pro měření kvality ovzduší lze pozorovat výrazně nižší hodnoty škodlivého oxidu dusičitého (NO2) než v první polovině března.
 
Prudký pokles emisí ze silniční dopravy ovšem byl současně doprovázen změnou počasí, která přinesla proud čistého vzduchu s vysokou rychlostí větru z polárních oblastí. Také to vedlo ke zlepšení kvality ovzduší. Avšak i když vyloučíme-li tento meteorologický efekt, v dopravou nejzatíženějších lokalitách dochází k průměrnému snížení koncentrace oxidu dusičitého o přibližně 40 %, a to lze přičíst pouze nižšímu objemu provozu. Na všech měřicích stanicích vzduchu v Německu ale byla pozorována velká koncentrace jemného prachu.
 
Předseda Spolkové agentury pro životní prostředí UBA Dirk Messner varoval před předčasnými závěry o dopadech opatření proti koronaviru na znečištění: „Úbytek provozu a méně průmyslových procesů mají přirozeně pozitivní dopad na kvalitu ovzduší. Sledované období je však stále příliš krátké na to, aby z něho bylo možné vyvodit jednoznačné závěry. Bude to významné pouze pokud budou k dispozici všechna data za období několika týdnů.“
 
Mezní hodnoty pro ochranu lidského zdraví se vztahují na roční průměr, nikoli na několik týdnů. Kromě toho jsou omezení v důsledku koronaviru v různých regionech velmi odlišné.
 
„Současné zlepšení není udržitelné, protože jde o jednorázové dopady krize. Myslet si, že by to mohl být úspěch, by bylo fatální, protože to nevyřeší základní problém. To platí i pro emise skleníkových plynů. I když nám opatření proti koronaviru poskytují určitý čas pro život s méně znečišťujícími látkami, protože se méně jezdí a vyrábí, neměli bychom ztrácet ze zřetele skutečnost, že potřebujeme dlouhodobé změny v dopravě ve městech nejen pro lepší vzduch, ale také pro menší hluk,“ říká Messner.
 
Konečné posouzení bude možné až po ukončení omezení a normalizaci provozu. Pak bude k dispozici větší soubor dat s měřením za různých meteorologických podmínek. Je však zřejmé, že v současné době jsou pozitivní účinky pouze dočasné a přetrvávají pouze dokud jsou údaje o provozu nízké. Podle Hessenského úřadu ochrany přírody, životního prostředí a geologie HLNUG tento „koronavirový efekt“ proto nemůže hrát roli při posuzování dlouhodobých opatření pro plánů pro zlepšení kvality ovzduší.