ekoznámky a kruhové objezdy s reklamou | Autoservis | autoweek.cz

Ekoznámky a kruhové objezdy s reklamou

Ekoznámky a kruhové objezdy s reklamou

12.03.2014 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Tisková zpráva ÚAMK - Ekologické plakety v ČR: odborníci z ÚAMK, ÖAMTC a ADAC dospěli k překvapivému závěru.

Jelikož v České republice zatím není praktická zkušenost s těmito zónami, aby se prokázala nebo vyvrátila účinnost těchto emisních zón. Konzultovali jsme danou situaci s našimi partnery z ADAC a ÖAMTC.

Mario Rohracher z rakouského autoklubu považuje variantu ekologických zón (Umwelt zone) v Německu za neefektivní a drahé řešení v podobě ochrany životního prostředí a obyvatel. Podobný postoj zastává i značná část řidičů z Německa. Jak tedy tento problém lépe řešit a jsou opravdu zbytečné?

Důkazem pro tyto kritická tvrzení je dlouhodobá studie Německého systému ekologických známek pro vjezdy do Umwelt zone. V tomto státě totiž existuje okolo 40 měst, které mají různá omezení pro vjezd neekologických aut do jejich centra. Bohužel však podle studie nedošlo ke zkvalitnění ovzduší v těchto městech.

Navíc Rohracher dodává, že daleko více znečišťuje ovzduší samotný vjezd aut do centra města, pohyb vozidel taxislužby, zásobování a spedičních firem. Dle něj, ale i části veřejnosti by mělo být historické centrum města zcela uzavřeno pro veškerou dopravu mimo vjezdu pro místní obyvatele a vozidel zásobování bez užití ekologických vozidel.

ADAC testoval tyto zóny v Berlíně a dalších městech a výsledek účinnosti těchto zón v praxi je podle odborníků neprokazatelný.

Jak tedy efektivněji bojovat pro lepší život v centru města?

Ve studii je poukázáno na pár zásadních a lepších variant, místo oněch ekologických plaket. Prvním návrhem je omezení vjezdu do centra města a tím pádem větší počet P+R parkovišť na okrajích centra s výraznou slevou na dopravu v MHD. Dále přesměrování drtivé většiny lidí cestující v centru města do MHD, lepší využití telematických systémů pro korigování dopravy, přidání ekologických vozidel s nulovými emisemi do jízdních pruhů pro autobusy, dotace pro nákup vozidel na alternativní pohon a nutnost transformovat vozidla MHD, taxi služeb a zásobování na vozy s alternativním pohonem. Bez vozu s alternativním pohonem, by pak do centra města, mohl vjíždět jen obyvatel s trvalým pobytem v dané lokalitě.

Navíc ÚAMK dodává i tento poznatek: Pokud tedy přihlédneme k faktu, že se zavedou tyto zóny například pro hlavní město, bude tam akutní nedostatek parkovacích míst na okrajích této zóny, právě pro vozidla nesplňující limity pro vjezd. Další otázkou bude nastavení pravidel pro vjezd rezidentů a dopravní obsluhy do těchto zón.

Reklama na kruhovém objezdu  

Stanovisko ÚAMK: Jelikož trendem doby je rušení billboardů v okolí komunikací za účelem větší bezpečnosti, jsme proti zavedení klasických billboardů na těchto velice problematických místech. Zde má řidič řešit nastalou situaci a hladký průjezd po kruhovém objezdu.

Pokud však tyto plochy budou využity pro „bezpečnostními“ billboardy (upozorňují na bezpečnost a plynulost provozu), stavíme se do opačné role a podporujeme jejich výstavbu v bezpečné vzdálenosti od vozovky a s bezpečnostními prvky, které zamezí střetu a neohrozí výhled účastníků provozu.