roste počet pojišťovacích podvodů | Autoservis | autoweek.cz

Roste počet pojišťovacích podvodů

Roste počet pojišťovacích podvodů

14.02.2018 | | Autoservis

Počet prověřovaných pojistných podvodů v roce 2017 narostl o 13 %. Pojišťovny uchránily před podvodníky více než miliardu korun.
Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřily v roce 2017 celkem 18 141 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody v úhrnné hodnotě 1,23 miliardy Kč. V roce 2017 převládly odhalené pojistné podvody v oblasti pojištění vozidel, o rok dříve dominovaly podvody u pojištění osob.
 
Všechny šetřené případy pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění - 2017
 

Obor pojištění Počet případů Meziroční změna Výše prokázané hodnoty (Kč) Meziroční změna
Pojištění vozidel 7 923 137 % 360 853 000 109 %
Pojištění majetku 1 924 109 % 396 558 000 89 %
Pojištění odpovědnosti 907 109 % 267 152 000 112 %
Pojištění osob 7 387 96 % 205 754 000 102 %
Celkem 18 141 113 % 1 230 316 000 101 %
 
Pravděpodobnost odhalení pojistného podvodu v loňském roce opět vzrostla z důvodu zvyšování intenzity boje proti tomuto druhu kriminality. Pojišťovny roku 2017 prošetřily o 13 % více pojistných událostí a prokázaly o 1 % větší finanční objem pojistných podvodů. Průměrná výše uchráněného případu prokázaného pojistného podvodu narostla ze 146 000 Kč na 163 000 Kč, což představuje významný nárůst, o 11 %.
 
Podvody v oblasti pojištění aut obsadily po roční pauze 1. příčku
„Na rozdíl od roku 2016, kdy se nejvíce případů prověřovalo v pojištění osob, převládá v roce 2017 nejvíce šetřených případů pojistného podvodu v tradičním odvětví pojištění vozidel. V segmentu pojištění vozidel bylo přezkoumáno 7923 podezřelých případů a pojišťovny zde uchránily před podvodníky 361 milionů Kč, s průměrnou výší jednoho uchráněného případu 130 000 Kč, což představuje meziroční růst o 37 %,“ komentuje statistiky neživotního pojištění hlavní analytik ČAP Petr Jedlička.
 
Pojištění vozidel dominuje statistice ČAP nejen kvůli počtu prověřovaných pojistných událostí, ale i kvůli 9% meziročnímu nárůstu prokázané hodnoty. V rámci pojištění vozidel narůstá množství šetřených případů zejména u majetkových škod povinného ručení (+59 %), a u rizika havárie z havarijního pojištění (+24 %) naopak klesá počet případů u škod na zdraví z povinného ručení (-17 %) a případů odcizení vozidel (-35 %).
 
Největší objem podvodně nárokovaných škod, přesahující částku 663 milionů Kč, byl odhalen v pojištění majetku a odpovědnosti, kde navíc v roce 2017 došlo meziročně k 9% růstu počtu prověřovaných událostí, a to na 2831 případů.
 
ČAP pomáhá pojišťovnám v odhalování pojistného podvodu
ČAP a pojišťovny v prevenci a odhalování tohoto protiprávního jednání vytvářejí maximální úsilí, včetně vývoje a zdokonalování systémů na odkrývání pojistných podvodů. „Asociace za tímto účelem vyvinula a provozuje systémy pro výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO a SVIPO II), do kterých se mohou zapojit všechny komerční pojišťovny působící na českém pojistném trhu bez ohledu na své členství v asociaci,“ uvádí Stanislava Hojdová, gestor oblasti prevence pojistného podvodu.
 
SVIPO II představuje informační systém poskytující pojišťovnám podporu v boji proti pojistnému podvodu v oblasti pojištění osob, konkrétně životního pojištění. Systém zajišťuje podporu jak v rovině prevenční, tak v rovině detekční a navazuje na systém SVIPO. Ten slouží pro detekci protiprávního jednání v oblasti motorových vozidel, kde dokáže rozpoznat pojistné události, u nichž se vyskytuje vysoké procento pravděpodobnosti, že by se mohlo jednat o protiprávní jednání.
 
Pojistný podvod je trestným činem už 20 let a hrozí za něj až 10 let vězení
Pojistný podvod je trestným činem namířeným proti majetku a do trestního zákona se dostal s účinností od 1. ledna 1998. Schválená novela tehdy vyslyšela volání pojistitelů po důslednější možnosti postihu pojistných podvodů, která by odpovídala běžné trestní praxi ve státech Evropské unie, kde již byl pojišťovací podvod předmětem přísného trestního postihu. Legislativní úprava zároveň reagovala na negativní trendy ve vývoji kriminality, na vzrůstající odbornost pachatelů a současně na aplikační problémy.
 
Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání nebo změně pojistné smlouvy uvede nepravdivé či hrubě zkreslené informace nebo zamlčí důležité údaje. Pojistným podvodem však je i úmyslně vyvolaná pojistná událost či jednání, které by vedlo ke zvýšení vzniklé škody.
 
„Za spáchání pojistného podvodu lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí 2–10 let, zákaz činnosti, propadnutí věci anebo peněžitý trest. V kontextu častějšího odhalování pojistného podvodu bych před tímto jednáním důsledně varovala,“ dodává Stanislava Hojdová.