arval neustále rozšiřuje portfolio služeb | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Arval neustále rozšiřuje portfolio služeb

Arval neustále rozšiřuje portfolio služeb

26.08.2010 | | Tiskové zprávy

Leasingová společnost Arval si na poli operativního leasingu drží pozici druhého největšího hráče na evropském trhu. Za posledních dvanáct měsíců Arval rozšířil svoji nabídku hned o několik velmi zásadních produktů.

Na konci roku 2009 financovala skupina Arval 608 000 vozidel. Tento počet znamená evropský tržní podíl ve výši 8,6 %. Arval CZ dosáhl na konci roku 2009 celkového počtu 8 400 financovaných vozidel, což je nárůst o 7,1 % v době kdy automobilový a leasingový trh dramaticky stagnoval. V rámci nové produkce bylo klientům poskytnuto 2400 vozidel. Celkový obrat za rok 2009 v pořizovacích cenách nových vozidel činil 1,059 mld. korun. "Tento dynamický růst sebou nese stále vyšší nároky na uspokojování potřeb zákazníků" říká úvodem generální ředitel společnosti Arval CZ Štefan Majtán a dodává: "Z tohoto důvodu vedle důrazu na kvalitu služeb v rámci poskytování operativního leasingu, musíme myslet také na stálý rozvoj dalších služeb pro naše zákazníky. Operativní leasing neznamená pouhý pronájem vozidel. Nad rámec této základní aktivity poskytujeme celou řadu služeb, které pro nájemce automobilů představují významnou přidanou hodnotu."

Za posledních dvanáct měsíců Arval CZ uvedl na trh celou řadu nových služeb pro své zákazníky. Mezi nejvýznamnější patří elektronická kniha jízd, ekonomický consulting a e-learningová forma povinného školení řidičů firemních vozidel.

Arval Fleet Control

Vlastní platforma elektronické knihy jízd a monitoringu firemních vozidel s názvem Arval Fleet Control, fungující na bázi technologie GPS byla zprovozněna na podzim roku 2009. "Dříve jsme v této oblasti spolupracovali s několika externími dodavateli, ale poté jsme přistoupili k vývoji vlastního systému" říká obchodní ředitel společnosti Arval CZ Jiří Solucev a dále vysvětluje: "Našim cílem je nabídnou zákazníkům řešení na základě jejich reálných potřeb a ne uniformní systém, který byl nabízen externími dodavateli, bez možnosti modifikací jednotlivých funkcí a statistik". Systém pracuje v internetovém prostředí přes webové rozhraní a není tedy nutná žádná investice do instalace speciálního software. V dnešní době klienti vyžadují všeobecné snižování provozních nákladů a o službu Arval Fleet Control a zájem o tuto službu mezi osobami zodpovědnými za vozový park ve firmách se rapidně zvyšuje. "Výhody monitoringu firemních vozidel si v důsledku ekonomické recese uvědomuje stále větší počet zákazníků. Zásadní faktory, vedoucí naše klienty k myšlence zavedení této služby jsou významné úspory v oblasti nákladů, kompletního přehledu o efektivním využití vozového parku, bezpečnosti zaměstnanců a mnoho dalších důvodů" upřesňuje Jiří Solucev.

Pro zákazníky, které zajímá funkčnost tohoto systému je k dispozici na webových stránkách Arvalu demo verze, která je postavena na reálných datech z reálných vozidel.

Arval Consulting

Ve stejném období tj. na podzim 2009 se Arval CZ začíná také aktivně angažovat v oblasti poradenství pro své klienty. Arval Consulting je samostatnou divizí mezinárodní skupiny Arval se sídlem v Paříži. Je složena z odborníků na ekonomii provozu firemních vozidel a jejím cílem je nabízet klientům nadstandardní služby v oblasti fleet managementu. Zaměstnanci této divize spolupracují na optimalizaci vozových parků přímo s klienty. Dále také spolupracují s account manažery a obchodníky v jednotlivých zemích, kterým předávají své zkušenosti a poskytují příslušné zázemí. Ti mají možnost takto získané informace předávat dále svým zákazníkům. Prvním a základním krokem celého procesu je analýza současného stavu vozového parku klienta, jeho organizace a dále způsob a četnost využívání jednotlivých firemních vozidel. Po této fázi přichází návrhy a doporučení možných úprav, fleetové politity daného klienta. Zákazník tak má možnost získat návrh nejvhodnějšího řešení pro svůj vozový park - nejvhodnější značky a modely automobilů dle různých kritérií (ekonomika provozu, spotřeba, bezpečnost, emise CO2....), optimalizaci doplňkových služeb a také výpočet optimální délky pronájmu při daném kilometrovém nájezdu. Arval Consulting také umí doporučit soubor určitých opatření pro uživatele firemních vozidel, které mohou vést k dalšímu snížení nákladů. Právě samotní uživatelé se nemalou měrou podílejí na konečných nákladech firemních vozidel (spotřeba, amortizace, servisní náklady, náklady na pneumatiky, četnost dopravních nehod atd..) "Základní výhodou našeho consultingu je, že implementace doporučených opatření sebou nenese žádné výrazné počáteční investice. Naopak právě první výraznou změnou bývá v krátké době viditelná úspora provozních nákladů. Tato úspora může činit 15 až 25 % z celkových ročně vynaložených nákladů.", komentuje tuto problematiku Jiří Solucev. Stále více firem si uvědomuje, že orientace pouze na výši měsíční splátky operativního leasingu může být krátkodobá a ve skutečnosti se může prodražit v podobě dalších skrytých nákladů v průběhu, nebo na konci pronájmu vozidla.

Elektronické školení řidičů

Na začátku letošního roku přichází Arval CZ s další novinkou pro své klienty. Zákoník práce ve svém § 103 ukládá zaměstnavatelům povinnost zajistit školení pro své zaměstnance - řidiče referenty a řidiče služebních vozidel do 3,5 tuny. E-learning je elegantní řešení pro toto povinné školení řidičů. Termíny školení nejsou striktně stanoveny, ale každý uživatel si může vybrat individuální termín, který mu vyhovuje. Jako první modul bylo spuštěno "Zákonné školení řidičů" který byl vytvořen plně v souladu s ustanovením zákoníku práce a příslušnými vyhláškami. V dalších fázích přibývají další tematické okruhy spojené s užíváním firemních automobilů. E-learnigové kurzy jsou uloženy na serveru a je na studentovi-řidiči, kdy se jim začne věnovat. Dané školení musí absolvovat v limitu 14 dní. Systém zaznamená, zda daný uživatel prošel všechny lekce a následným testem prověří kvalitu jeho získaných znalostí. Pokud se účastníkovi kurzu nepodaří dosáhnout požadované úrovně, musí studium a testy opakovat až do jejich úspěšného zvládnutí. Součástí kurzu je závěrečný test, jehož absolvování je nezbytnou podmínkou ukončení kurzu. Dokladem o proškolení je certifikát potvrzený garantem kurzu, který je automaticky vygenerován po úspěšném složení testu. Školení řidičů je platné dvanáct měsíců. "E-learningové kurzy pro řidiče jsou v současné době vyhledávanou formou vzdělávání", říká Jiří Solucev a na závěr dodává: "Jeho nespornou výhodou je komfort pro jednotlivé uživatele a snížení nákladů spojených s nutnou fyzickou účastí zaměstnanců určitou dobu na konkrétním místě.