ministerstvo podporuje čistou energetiku v dopravě | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Ministerstvo podporuje čistou energetiku v dopravě

Ministerstvo podporuje čistou energetiku v dopravě

23.11.2015 | | Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy vnímá širší uplatnění alternativních paliv v dopravě jako důležitý nástroj ke snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí, zejména pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší a emise skleníkových plynů.
Ministerstvo dopravy se aktivně zapojilo do přípravy Národního akčního plánu čisté mobility. Cílem dokumentu, který vznikl ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu a který dnes schválila vláda, je vytvoření strategie v oblasti zavádění alternativních paliv v dopravě.
 
Strategie se zaměřuje především na využití elektrické energie (elektromobilita) a zemního plynu (stlačeného - CNG i kapalného - LNG) a rovněž na oblast vodíkové technologie. Úspěšné naplňování uvedené strategie by mělo přirozeně vést ke snížení závislosti na fosilních kapalných palivech, diverzifikaci energetického mixu a zajištění vyšší energetické účinnosti v dopravě. 
 
Národní akční plán čisté mobility pracuje s vizí vybudovat 1300 dobíjecích míst pro elektromobily a 200 plnicích stanic na CNG do roku 2020. Počítá také s vytvořením 5 veřejných plnicích stanic na LNG a 3-5 vodíkových stanic do roku 2025. Nedostatečně hustá sít dobíjecích a plnících stanic je totiž, společně s vysokou pořizovací cenou vozidel na alternativní pohon, aktuálně jednou z největších překážek v rozvoji alternativních paliv.
 
Plán proto přichází zároveň s několika důležitými návrhy motivačních opatření pro řidiče tohoto typu vozidel, které by měly rozvoji alternativních paliv v dopravě napomoci.
 
Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon je také součástí Operačního programu Doprava (OPD) na období 2014 – 2020. Podpora z OPD by měla směřovat především na vybudování sítě zmiňovaných veřejných dobíjecích stanic, nicméně určitá podpora se předpokládá i v oblasti veřejných plnicích stanic na CNG, LNG a vodík.
 
Určité dotace na podporu alternativních paliv by měly plynout též z Operačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu (podpora nákupu elektrických vozidel pro podnikatele) a Ministerstva pro místní rozvoj (podpora nákupu elektrických autobusů a autobusů na CNG pro dopravní podniky). 
 
Mezi navrhovaná motivační opatření, která by měla přilákat potenciální uživatele vozů na alternativní paliva a alespoň částečně vykompenzovat jejich vyšší pořizovací cenu, patří zejména:
- Možnost pro uživatele elektromobilů a vozidel na vodík využívat pruhy pro autobusy a taxi
- Vyšší úleva na silniční dani pro vozidla s alternativním pohonem (zavedení nulové sazby pro vozidla na vodík do 12 t a stanovení nižší sazby silniční daně pro vozidla na všechna alternativní paliva o hmotnosti vyšší než 12 t)
- Úleva z placení dálniční známky
- Bezplatné parkování
 
Všechny zmiňované návrhy by měly napomoci naplnit vizi, kterou je 250 000 elektromobilů, stejný počet vozidel na stlačený zemní plyn a 1300 vozidel na kapalný zemní plyn na českých silnicích do roku 2030. V tomto horizontu se také dá očekávat rostoucí atraktivita vozidel na vodíkový pohon na českém trhu.