národní akční plán čisté mobility | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Národní akční plán čisté mobility

Národní akční plán čisté mobility

22.09.2015 | | Tiskové zprávy

V září by vláda měla schválit Národní akční plán čistá mobilita. Připomíná to tisková zpráva Českého plynárenského svazu.
Návrh akčního plánu vychází z požadavku směrnice EP a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, která požaduje po každém členském státu předložit EK svojí vnitrostátní strategii, tj. cíle pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva definovaná směrnicí pro elektřinu, CNG a LNG, výhledově vodík, nikoliv však LPG.

V poslední době se objevila kritika, že v pracovní skupině, která se podílela na zpracování Národního akčního plánu čistá mobilita (NAP CM), se neměli téměř možnost vyjádřit zástupci alternativního paliva LPG. Asociace LPG byla pracovní skupinou písemně vyzvána ke zpracování příslušné části textu NAP CM už v červenci 2014 a pro zpracování jí jako podklad byla předána osnova příslušných kapitol. Bohužel do ukončení prací na NAP CM nepředala asociace skupině ani po urgenci žádné podklady, což je například v naprostém protikladu k přístupu České vodíkové technologické platformy, která, ač nebyla přímým členem pracovního týmu MPO zpracovávajícím NAP CM, materiály dodala a ty byly do příslušných kapitol zapracovány.

I když spalování LPG produkuje zvýšené množství síry (vytváří více oxidu siřičitého a tím se produkují prachové částice, které nejvíce škodí lidskému zdraví) a má jen 10% úsporu skleníkových plynů (CNG 25-30%) je LPG i tak ve směrnici uveden jako alternativní palivo. S jeho podporou infrastruktury ale směrnice nepočítá, protože ta je poměrně dobře u nás i v EU rozvinutá a zahrnuje již dnes značné množství funkčních plnicích stanic v EU (přibližně 29 200).

CNG stanic je zatím v EU cca 3300, LNG stanic cca 75, vodíkových stanic cca 70. Zvyšování počtu vozidel na CNG je tak součástí koncepce čisté dopravy v ČR.