přístup k technickým informacím pro nezávislé servisy | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Přístup k technickým informacím pro nezávislé servisy

Přístup k technickým informacím pro nezávislé servisy

08.07.2014 | | Tiskové zprávy

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů (SISA) zveřejnilo důležité informace týkající se přístupu k technickým informacím pro nezávislé autoservisy.

Technologický pokrok zejména v automobilovém odvětví znamená, že pojem technické informace je velmi prchavý. Evropská komise si uvědomuje, že zcela zásadní pro fungující konkurenci v automobilovém opravárenství i aftermarketu jsou technické informace o vozidlech a přístup k nim, neboť automobilový aftermarket hraje klíčovou roli v udržování dostupné mobility pro čtvrt miliardy evropských motoristů.

Klíčovým elementem pro zabezpečení skutečné konkurence na trhu při udržení bezpečnosti vozidel po celou dobu jejich provozní životnosti je pak zajištění jednoznačné identifikace náhradních dílů přístupem k prvotním datům pro všechny nezávislé operátory na trhu poprodejních služeb. Pro opraváře a dodavatele náhradních dílů mají zcela zásadní význam technické informace o vozidle.

 

Povinnosti výrobců automobilů

Povinnost výrobců automobilů poskytnout veškeré technické informace o dotyčných značkách je zakotvena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.715/2007 o schvalování typu motorových vozidel a užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, Nařízení Komise (ES) č. 692/2008, kterým se provádí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.715/2007 a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 pro těžká nákladní vozidla (Euro IV) jakož i Nařízení Komise (EU) č.461/2010 (tzv. bloková výjimka) a doplňující pokyny.

Ačkoliv od přijetí nového nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla a doplňkových pokynů v květnu 2010 uplynula již určitá doba, různé dotazy směřující na útvary Evropské komise naznačují, že v tomto novém rámci pro distribuci a opravy motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla je třeba některé věci vyjasnit. Zpravidla se však jedná o to, že výrobci vozidel někdy neochotně poskytují některé technické informace, případně je spojují s určitými podmínkami.

 

Bez odkladu, bez podmínek

„Přístup k technickým informacím by měl být umožňován na žádost a bez zbytečného odkladu, informace by měly být poskytovány v použitelné formě a ceny požadované za informace by neměly odrazovat od přístupu k těmto informacím tím, že není brán v úvahu rozsah, ve kterém je nezávislý subjekt používá,“ psalo se v úředním věstníku Evropské unie už v roce 2010.

Přístup k technickým informacím o nových motorových vozidlech by dodavatelé měli umožnit od chvíle, kdy je tento přístup poskytován schváleným servisním pracovníkům, a neměl by nutit nezávislé subjekty, aby si kupovali více informací, než je nutné k vykonání dotyčné práce.

Výše uvedené platí rovněž pro dostupnost nástrojů a školení pro nezávislé subjekty. K nástrojům v této souvislosti patří elektronické diagnostické přístroje i jiné nástroje pro opravy, včetně příslušného programového vybavení a jeho pravidelných aktualizací, a služby poskytované pro tyto nástroje po jejich prodeji.

V současnosti patří ke zvláštním příkladům technických informací programové vybavení, chybové kódy a jiné parametry spolu s jejich aktualizacemi, které jsou nezbytné pro práci na elektronických řídicích jednotkách za účelem zavedení, nebo obnovení nastavení doporučeného dodavatelem.

Zásadní jsou identifikační čísla vozidel, nebo jakékoliv další způsoby identifikace motorových vozidel, katalogy dílů, postupy oprav a údržby, pracovní postupy, vyplývající z praktických zkušeností a související s problémy, které se týkají určitého modelu nebo řady, sdělení o svolání k opravě i ostatní sdělení o opravách, které mohou být prováděny v síti autorizovaných servisů bezplatně.

 

Přesná identifikace

Význam komplexních a včasných informací nabývá stále většího významu. Důvod spočívá ve vývoji automobilového průmyslu. Z technického pokroku a rostoucího počtu typů a variant vozidel jsou díly a součásti používané při montáži vozidel stále složitější a hůře identifikovatelné. Různé typy vozidel vyžadují různé typy náhradních dílů a dokonce v rámci stejného modelu se tyto díly mohou lišit.

Například u VW Golf jednoho modelového roku již nestačí uvést, že se jedná o brzdovou destičku pro “Volkswagen Golf model 2007”, protože různé verze mohou vyžadovat odlišné brzdové destičky. Z toho důvodu je stále problematičtější i pro nejzkušenější a školené opraváře identifikovat vhodné náhradní díly pro konkrétní automobil.

Jednoznačná identifikace dílů, systémů a součástí je velmi důležitá pro nezávislý aftermarket jak pro správnou opravu a údržbu vozidla, tak pro zajištění dodávky správných dílů od jejich výrobce a velkoobchodního prodejce do konkrétní dílny. Pokud bude použit díl, jehož specifikace přesně nesplňují funkční a fyzické požadavky, může být ohrožena bezpečnost a integrita vozidla a ovlivněna záruka na produkt a služby.

Orientaci velice usnadňují tzv. prvotní data, což je sada informací (vzájemný vztah čísel), která přiřazuje náhradní díl (identifikovaný jeho číslem dílu OE) ke konkrétnímu vozidlu (identifikovanému jeho číslem VIN). Prvotní data existují jako základ pro katalogy náhradních dílů výrobců vozidel. Pro aftermarket je tedy přístup k těmto prvotním datům klíčový.

Důležité jsou i aktuální novelizace. Výrobci vozidel často mění své originální díly a komponenty (a následně čísla náhradních dílů OE). Výrobci vozidel obvykle nesdělují tyto změny nezávislému aftermarketu. Tam, kde si nezávislí operátoři nedávají pozor na tyto změny neboli „tichá zrušení“, existuje nebezpečí dodávky nebo použití nevhodných dílů nebo součástí.

 

Mobilita a aftermarket

Mobilita je v centru pozornosti základních svobod garantovaných mezinárodní smlouvou ES a tedy i v centru pozornosti Evropské unie. Dostupnost mobility silně závisí na schopnosti motoristů nechat si svá vozidla udržovat a opravovat za přijatelné ceny, a to po celou dobu životnosti jejich vozidel.

aždý rok motoristé v EU utratí přibližně 180 miliard euro za díly a služby (tj. včetně ceny práce) za svá osobní vozidla. Efektivní konkurence na každé úrovni automobilového aftermarketu – náhradní díly, servis, údržba, opravy vozidel -  je tedy zcela nezbytná, pokud se jedná o podporu inovací a udržení mobility na dostupné úrovni. Evropští zákazníci musí mít svobodnou volbu při servisu, údržbě a opravách svých vozidel v dílnách podle jejich výběru.

 

Pojem nezávislé subjekty zahrnuje v této souvislosti nezávislé servisní pracovníky, výrobce a distributory náhradních dílů, výrobce opravárenských zařízení nebo nástrojů, vydavatele technických informací, automobilové kluby, provozovatele silniční pomoci, subjekty nabízející kontrolní a zkušební služby a subjekty zajišťující školení pro servisní pracovníky.