společnost skytoll podala stížnost k evropské komisi | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Společnost SkyToll podala stížnost k Evropské komisi

Společnost SkyToll podala stížnost k Evropské komisi

01.11.2016 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Společnost SkyToll podala v souvislosti s prodloužením smlouvy na provoz českého mýtného systému stížnost k Evropské komisi.
Stížnost je založena na tom, že vláda a Ministerstvo dopravy České republiky porušily právo Evropské unie, konkrétně Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/21/EU z 24. února 2014 o zadávání veřejných zakázek. SkyToll ji podal z obavy, že by české orgány mohly pouze konstatovat porušení zákona, bez sjednání nápravy a potrestání konkrétních viníků protiprávního jednání Ministerstva dopravy ČR.
 
Smlouvu „Zajištění provozu systému elektronického mýta po roce 2016“ uzavřelo Ministerstvo dopravy ČR (MDČR) s dosavadním provozovatelem služeb elektronického mýta 28. srpna 2016 s využitím Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Ministerstvo zvolený postup zdůvodnilo technickými důvody, bezpečnostními riziky souvisejícími se zpřístupněním dokumentace systému a tím, že nebyla zajištěna součinnost současného provozovatele při ukončení systému a při jeho předávání nově vybranému dodavateli.
 
SkyToll však důvody MDČR odmítá: „Všechny jmenované důvody pro postup JŘBU si zadavatel způsobil sám svou nečinností a nedostatečnou přípravou provozu Systému elektronického mýta po roce 2016, o jejíž nutnosti věděl už při podpisu původní smlouvy, tedy v roce 2006.“
 
„Podle verdiktu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z minulého týdne si ministerstvo, jakožto zadavatel, stav technické exkluzivity ve prospěch vybraného uchazeče, jímž využití jednacího řízení odůvodňuje, vytvořilo samo. Náš názor na JŘBU, kterým MDČR porušilo zákon, potvrdilo i rozhodnutí ÚOHS z 24. října,“ zdůraznil Matej Okáli, CEO a předseda představenstva společnosti SkyToll.
 
V příkrém rozporu s právem Evropské unie
„Uzavření smlouvy postupem JŘBU bez splnění právních důvodů, a to dokonce na období tří let, je v příkrém rozporu s právem Evropské unie v oblasti veřejných zakázek, stejně jako se základními zásadami obsaženými ve Smlouvě o fungování Evropské unie, které se promítají i do Směrnice 2014/24/EU,“ argumentuje ve stížnosti společnost SkyToll. To, že ministerstvo při zadávání zakázky v hodnotě minimálně 5,3 mld. korun účelově postupovalo způsobem, který odporuje obecným zvyklostem, podle ní navíc vedlo ke zvýšení veřejných výdajů na straně České republiky v rozporu s principem hospodárnosti a efektivnosti a současně také ke zvýhodnění jednoho soutěžitele.
 
Postup MDČR měl za následek neodůvodnitelné posílení jednoho účastníka soutěže na vnitřním trhu Evropské unie v neprospěch ostatních účastníků, kterým byla znemožněna účast v otevřené a svobodné hospodářské soutěži. Tím, že ministerstvo SkyToll nezákonně vyloučilo z účasti v soutěži, narušilo svobodnou hospodářskou soutěž v této oblasti a zasáhlo v rozporu s článkem 16 Charty základních práv Evropské unie do jeho svobody podnikání, uvedla společnost dále ve stížnosti adresované Evropské komisi.
 
Odpovědnost nesou konkrétní osoby
Na Evropskou komisi se společnost SkyToll obrátila nejen proto, že bylo porušeno právo Evropské unie, ale i proto, že se obává, že v České republice bude protiprávní jednání MDČR potrestáno pouze symbolickou pokutou, bez vyvození jakékoli osobní zodpovědnosti vůči konkrétním viníkům a sjednáním nápravy současného stavu.
 
„ÚOHS konstatoval, že využití JŘBU nebylo v souladu se zákonem a udělil ministerstvu pokutu ve výši 1 milionu Kč, ale budou to daňoví poplatníci, kteří pokutu zaplatí, nikoliv náměstek ministra pan Kopřiva, který smlouvu podepsal, nebo úředníci, kteří ji připravili, případně ministr dopravy, který protizákonný postup ministerstva svými rozhodnutími způsobil a následně zrealizoval navzdory usnesením Vlády ČR. A uvážíme-li, že naše nabídka byla minimálně o miliardu a půl levnější, bude celkový dopad na daňové poplatníky ještě daleko větší. Občané České republiky se složí nejen na milionovou pokutu ministerstva, ale především na zmíněný cenový rozdíl,“ řekl dále Matej Okáli.
 
„Za aktuální situaci nesou zodpovědnost konkrétní osoby. Proto nás překvapuje, že se zatím nikdo z kompetentních v ČR neobrátil na orgány činné v trestním řízení, aby prošetřily, kdo a z jakých důvodů toto protiprávní jednání způsobil. Zatím nebyla vyvozená žádná osobní anebo politická zodpovědnost za konání MDČR. Svým postupem ministerstvo dopravy vlastně jen dalo návod ostatním, jak obcházet zákon – nic nedělejte, dostaňte se do časové tísně, pak podepište smlouvu v hodnotě miliard korun bez výběrového řízení a nemusíte se obávat žádné politické nebo trestněprávní odpovědnosti,“ dodal.