spravedlivý a rovný přístup k vozidlům na jednotném digitálním trhu | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Spravedlivý a rovný přístup k vozidlům na jednotném digitálním trhu

Spravedlivý a rovný přístup k vozidlům na jednotném digitálním trhu

26.08.2016 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Plnění pokynu eCall s ohledem na zavedení „interoperabilní telematické platformy“ podle zásad spravedlivé hospodářské soutěže a svobodného rozhodování spotřebitelů.
Díky povinnému celoevropskému zavedení systému e-Call do všech nových osobních vozidel, naplánovanému na rok 2018, se urychlí zavádění telematických technologií a rozvoj směrem k „inteligentním připojeným vozidlům“. Základní telematické funkce systému e-Call se snadno dají rozšířit tak, aby poskytovaly širokou škálu služeb na dálku, jako jsou dopravní informace, rezervace hotelů, směrování na nejbližší parkoviště, programy pojištění založené na způsobu využití, asistenční služby v případě poruchy vozidla nebo – v případě poprodejních služeb v automobilovém průmyslu – diagnostiku na dálku nebo prediktivní údržbu.
 
Níže podepsané asociace zastupují široké spektrum zúčastněných stran přímo dotčených zavedením telematiky, například motoristické spotřebitele, leasingové společnosti a celé odvětví poprodejních služeb, v němž jsou zastoupení výrobci náhradních dílů, velkoobchod s náhradními díly, výrobci diagnostických a zkušebních zařízení, vydavatelé informací a automobilové opravny.
 
Níže podepsané asociace vítají technologický pokrok, ze kterého mohou těžit spotřebitelé a který může nabídnout nové inovační obchodní příležitosti – za podmínky, že bude zaručena spravedlivá hospodářská soutěž.
 
V současné době jsou telematické platformy vlastnickým způsobem technicky řešené tak, aby pouze výrobci automobilů mohli mít přímý přístup k vozidlu a jeho informacím – což vytváří nepatřičnou výhodu, která by v konečném důsledku mohla být ke škodě spotřebitelů, podniků, evropského hospodářství a společnosti.
 
Orgány EU uznaly tento problém prostřednictvím čl. 12 odst. 2 nařízení o systému eCall, který Komisi ukládá, aby „posoudila potřebu požadavků na interoperabilní zabezpečenou standardizovanou platformu s otevřeným přístupem“. Komise má rozhodnout o legislativním podnětu do června 2017.
  
Jeden z projednávaných konceptů navrhuje směrování dálkové komunikace pro nezávislé tržní provozovatele přes servery vlastněné výrobci vozidel (tzv. „extended vehicle“ (vozidlo s možností komunikovat)).  To by výrobcům vozidel zajistilo výlučnou kontrolu nad přístupem k údajům o vozidle a informacím (kdo, kdy, co, jak), čímž by získali možnost rozhodovat o podmínkách přístupu, předepisovat své vlastní obchodní modely a sledovat činnosti a procesy nezávislých zúčastněných stran - s nimiž chtějí přímo soutěžit na automobilovém poprodejním trhu, a na jejich základě i nad širším okruhem jiných služeb spojených s vozidly (např. finančních, leasingových, pojišťovacích). To by negativně ovlivnilo konkurenceschopnost nezávislých provozovatelů a poskytovatelů služeb.
 
V zájmu ochrany podnikatelské nezávislosti a udržování rovných podmínek na trhu v digitální oblasti je vyžadována „neutralita hospodářské soutěže již od technického návrhu“. Skutečné inovace a příležitost rozvíjet nové obchodní modely budou možné pouze prostřednictvím interoperabilní platformy.
 
Nezávislí poskytovatelé služeb musí mít zajištěn rovný přístup ke stejným funkcionalitám a informacím ve stejném časovém rámci jako výrobce vozidel, aby mohla existovat hospodářská soutěž. Pouze tehdy budou mít motorističtí spotřebitelé skutečnou volbu týkající se poskytovatelů služeb a budou mít možnost udělování přímého, nemonitorovaného přístupu ke svým údajům vztaženým k vozidlu u služeb, které si zvolí. Tím bude na druhou stranu zaručeno, že může pokračovat nabízení jiných, nezávislých alternativ služeb.
 
Proto níže podepsané asociace vyzývají evropské orgány, aby uznaly úlohu telematiky v oblasti hospodářské soutěže, a tak umožnily spotřebitelům vybrat si partnery, kterým poskytnou své údaje, a to, za jakým účelem je poskytnou. To rovněž znamená, že nezávislí provozovatelé budou mít možnost nabízet konkurenceschopné digitální produkty a služby na základě ochrany jejich práva přímého přístupu k údajům/informacím o vozidle v reálném čase a on-line komunikace prostřednictvím standardizovaných, interoperabilních a bezpečných telematických rozhraní.
 
Řešení telematických platforem s otevřeným přístupem předem vylučuje možnost monitorování a analyzování ze strany výrobců vozidel. Toto řešení zabezpečí rovnou příležitost pro nezávislé provozovatele a poskytovatele služeb nabídnout své služby spotřebitelům prostřednictvím například palubního displeje, a to stejným způsobem jako výrobci vozidel.
  
Do doby, než bude plně funkční palubní platforma k dispozici, musí být zachován standardizovaný komunikační přístup k údajům o vozidle přes fyzické datové spojení.
  
Všechny tyto technické požadavky jsou nutné proto, aby bylo zajištěno svobodné rozhodování spotřebitelů a rovné podmínky na trhu mezi všemi zúčastněnými stranami s cílem zachovat inovační kapacitu a konkurenceschopnosti všech poskytovatelů služeb „kolem vozidla“. Z dlouhodobého hlediska lze toto zajistit pouze technickým řešením, kde je „inteligence“ ve vozidle, zavedením standardizované interoperabilní palubní telematické platformy, jak je zamýšleno v tomto pokynu k systému eCall.
 
Níže podepsané asociace vyzývají evropské orgány k vytvoření robustního regulačního rámce pro interoperabilní, standardizovanou a bezpečnou palubní telematickou platformu s otevřeným přístupem, jak se o to zasazují níže podepsané asociace v dokumentu C-ITS Platforma a v souladu s cíli „pilíře týkajícího se přístupu“ převzatého ze Strategie jednotného digitálního trhu.
 
Adresa koalice pro manifest: c/o FIGIEFA - Boulevard de la Woluwe 42 (bte 5) - BE-1200 Brussels Phone : +32 2 761 95 10  -   e-mail : figiefa@figiefa.eu
 
ADPA – Evropská asociace nezávislých vydavatelů (European Independent Automotive Data Publishers Association) informací má za cíl zajistit spravedlivý přístup k údajům a informacím v automobilovém průmyslu a poskytovat konkurenceschopné rámcové podmínky pro nezávislé vydavatele informací. To vydavatelům umožní navrhovat a poskytovat konkurenceschopné, inovativní a víceznačkové produkty a služby provozovatelům na trhu poprodejních služeb v automobilovém průmyslu.
AIRC – Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie – je celosvětová federace vedoucích národních obchodních organizací v oblasti automobilových opraven. Jejím hlavním cílem je podporovat automobilové opravny a průmysl automobilových opraven a zajistit budoucnost tohoto odvětví.
CECRA – Evropská rada pro distributory aut a servisy (European Council for Motor Trades and Repairs) – je evropská federace zastupující zájmy distributorů automobilů a servisů a Evropské rady distributorů sdružující obchodníky s automobily specifických značek. Jejím hlavním cílem je udržovat příznivý evropský regulační rámec pro distributory aut a servisy, které zastupuje. 
 EGEA  (European Garage Equipment Association) – Evropské sdružení pro vybavení servisů zastupuje jak výrobce, tak dovozce nářadí a vybavení pro opravy, servis a technickou kontrolu vozidel, jakožto nedílnou součást podpory hodnotového řetězce automobilového průmyslu. Jeho úkolem je zajišťovat zdravější prostředí pro odvětví servisního a testovacího vybavení po celé Evropě a také poskytovat spotřebitelům výraznější podporu k usnadnění konkurenceschopného výběru cenově dostupné mobility v podmínkách stále složitějších automobilových technologií a komplexnosti.
FIA je mezinárodní automobilová federace, resp federace autoklubů. FIA zastupuje zájmy těchto členských klubů jakožto motoristů, uživatelů veřejné dopravy, pěších a turistů. Jejím primárním cílem je zajistit mobilitu, která je bezpečná, cenově dostupná, udržitelná a účinná.
FIGIEFA je mezinárodní federace nezávislých distributorů na trhu poprodejních služeb v automobilovém průmyslu (International Federation of Automotive Aftermarket). Její členové zastupují maloobchodníky a velkoobchodníky náhradních dílů a komponent pro automobily a jejich přidružené servisní řetězce. Cílem organizace FIGIEFA je usilovat o zajištění svobodné a účinné hospodářské soutěže na trhu s náhradními díly automobilů, servisem a opravami.
Leaseurope – Evropská federace asociací leasingových společností – zastupuje jak leasingové odvětví, tak také maloobchod s automobily v Evropě. Rozsah produktů, kterými se zabývají členové organizace Leaseurope, sahá od koupě za účelem pronájmu až po finanční leasing a operativní leasing všech kategorií aktiv (automobily, vybavení a nemovitosti). Zahrnuje také krátkodobé půjčování osobních automobilů, dodávek a nákladních vozů.