informace o činnosti sda v roce 2009 | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Informace o činnosti SDA v roce 2009

Informace o činnosti SDA v roce 2009

07.01.2010 | | Tiskové zprávy

Činnost Svazu dovozců automobilů a zejména jeho členů výrazně ovlivnila probíhající hospodářská recese. Prodej nových silničních motorových vozidel se vyvíjel rozdílně v různých kategoriích.

Největší propad se projevil u nákladních automobilů nad 3,5 t - silniční dopravci v důsledku nižší výroby a tím logicky nižších požadavků na přepravu výrazně snížili své objednávky. U užitkových vozidel do 3,5 t byla tato skutečnost zhoršena ještě v souvislosti s dubnovou změnou zákona o DPH. Také prodej nových autobusů a motocyklů výrazně poklesl. Výjimkou byla kategorie osobních automobilů, u které došlo, i bez šrotovného, k růstu. Stalo se tak díky akčním cenám a tím zvýšenému zájmu zejména privátních zákazníků, kteří "drželi" trh zejména v 1. čtvrtletí roku. Od dubna se pak částečně projevila již zmíněná změna zákona o DPH.

 

Obtížná situace v hlavní činnosti členů - prodeji nových vozidel - se pochopitelně projevila i v souvisejících oblastech. Svaz se podílí na organizování dvou celostátních motoristických výstav. Již tradiční březnová výstava motocyklů zaznamenala neúčast některých členů sekce Moto. Obdobná situace se opakovala na mezinárodní výstavě Autosalon Brno 2009, kde některé značky chyběly, ať v důsledku vlastního rozhodnutí importéra či jeho centrály. V atmosféře, kdy mnohé mezinárodní autosalony byly v důsledku hospodářské krize rušeny, bylo rozhodnutí o konání výstavy obtížné. Vysoký počet návštěvníků a jejich spokojenost však ukázaly, že byť byla výstava zkrácena a částečně omezena, zájem o nová vozidla u veřejnosti trvá. Vzhledem k situaci na trhu nákladních automobilů bylo již v době trvání Autosalonu zřejmé, že mezinárodní výstava užitkových vozidel Autotec 2010 se neuskuteční v rozsahu minulých let. Pokud se jednotlivé značky zúčastní, pak zřejmě v omezeném rozsahu a pouze s rozhodujícími modely a novinkami, které je nutné představit silničním dopravcům. Proto bylo pro rok 2010 rozhodnuto uspořádat současně s mezinárodním veletrhem Autotec také národní výstavu Autosalon.

Pro motoristickou veřejnost jsme uspořádali dvě tradiční akce - v první polovině roku 13. ročník ankety Motocykl roku v ČR a na podzim 16. ročník ankety Auto roku v ČR, jejíž vítěz bude vyhlášen 12. ledna 2010.

 

V důležité legislativní oblasti jsme se bohužel v roce 2009 zlepšení podnikatelského prostředí v ČR nedočkali. Politická situace a časté změny ve vedení resortů neumožnily zásadní změny některých zastaralých nebo nepřesných právních předpisů. V oblasti silničních vozidel je rozhodující jejich uvádění do provozu - tedy zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zásadní novela tohoto zákona je již dlouho připravována a zároveň neustále odkládána. Přitom je bezpodmínečně nutné řešit zlepšení práce STK a SME a dohledu nad jejich činností, zajistit plnou aplikaci směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/46 o evropském schválení typu vozidla, a upřesnit některé úkony procesu registrace vozidel v ČR. Dále je nutné řešit bezprecedentní situaci ve výkonu státní správy, jejíž některé nižší články (dopravní úřady pověřených obcí) umožňují uvádění do provozu a registraci vozidel, která hrubě neplní platné předpisy pro provoz v ČR (a EU), přičemž nadřízený orgán nemůže, nebo jen velmi obtížně, tato rozhodnutí změnit či zrušit. Neprovázanost a nevymahatelnost některých zákonných předpisů se projevuje i v oblastech životního prostředí, financí atd. Dáváme proto opakovaně ke zvážení, zda by neměla být na úrovni resortů MD, MF, MPO a MŽP zpracována dlouhodobá koncepce rozvoje vozového parku a dopad jeho provozu na životní prostředí. Jedná se jak o výhled (zavádění nových technologií, paliv a jejich případné zvýhodnění), tak o řešení stávající situace přestárlého vozového parku (dodržování technických podmínek, zvážení daňového zatížení vozidel nadměrně zatěžujících ovzduší, atd.).

 

Zcela samostatnou kapitolou je vydávání prováděcích právních předpisů (většinou vyhlášek) k přijatým zákonům. Často se stává, že zákon nabude účinnosti, ale prováděcí právní předpis není příslušným resortem vydán. Záleží na jeho vedení či libovůli úředníků, kdy bude vůbec vydán - zda v řádech týdnů, měsíců nebo dokonce roků. Právní jistota je značně narušena - dotčené subjekty (občané, podnikatelé, atd.) mají a musí zákon dodržovat, ale mnohdy bez prováděcího předpisu neví jak, přičemž příslušný resort tentýž zákon "porušuje" tím, že požadovaný předpis nevydá. To se děje bez jakéhokoliv postihu a dopadu na odpovědné státní úředníky. Doporučujeme zvážit, zda by tato velmi nepříznivá situace nešla obecně řešit tak, že pokud nebude do účinnosti zákona vydán prováděcí právní předpis, pozbývá tak celý zákon platnosti. Předkladatelé návrhů zákonů by tak pravděpodobně důkladně zvažovali stanovení legisvaganční lhůty - to je doby od vydání zákona do jeho účinnosti.

 

Závěrem ještě stručně o tzv. šrotovném, což je jednorázová, časově omezená podpora v období nejhlubší krize pro určitý úsek hospodářství - v tomto případě automobilový průmysl - za účelem zachování velkého počtu pracovních míst. Tímto způsobem reagovaly vyspělé země a umožnily tak i českým automobilkám a dodavatelům komponentů udržení výroby. V ČR o této problematice pouze dlouho diskutujeme bez jasného závěru. Je proto nutné vyslovit uznání předsedovi vlády Janu Fišerovi, který jasně deklaroval, že současná vláda šrotovné nebude řešit a realizovat. Je to jasná informace pro zákazníky, aby případné pořízení nového osobního automobilu neodkládali v očekávání šrotovného, ale nadále využívali akčních nabídek jednotlivých značek.

SDA  Praha, 7. 1. 2010