rovné příležitosti v psa peugeot citroën | Autoservis | autoweek.cz

Rovné příležitosti v PSA Peugeot Citroën

Rovné příležitosti v PSA Peugeot Citroën

19.05.2011 | | Autoservis

Rovnost mezi muži a ženami na pracovišti je základním rysem strategie skupiny vůči zaměstnancům, která je v souladu se závazkem skupiny k odpovědnému růstu.

Skupina PSA Peugeot Citroën získala od francouzské certifikační agentury AFNOR prodloužení platnosti značky Rovné příležitosti. Skupina byla v lednu 2005 prvním velkým podnikem, který toto označení od Ministerstva pro sociální soudržnost a rovnost získal.

Obnovení značky znamená uznání snahy PSA Peugeot Citroën podporovat rovné příležitosti prostřednictvím celé řady programů, které probíhají na všech pracovištích skupiny.

Značka nejen že svědčí o pokroku a výsledcích dosažených od podpisu první dohody v listopadu 2003, ale znamená pro skupinu rovněž výrazné povzbuzení, aby pokračovala ve svém úsilí a rozvinula v této oblasti nové akční plány.

Svědectvím o vůli skupiny pokračovat v této dynamice zlepšování je i to, že značka doplňuje novou tříletou dohodu, kterou skupina podepsala v únoru 2011 se všemi odborovými svazy. Dohoda zahrnuje šest zásadních cílů:

- posílit politiku zaměřenou na přijímání většího počtu žen, aby se ve skupině zlepšila rovnováha mezi muži a ženami;

- zajistit stejnou úroveň mezd pro muže a ženy za stejnou práci a umožňovat stejné možnosti kariérního růstu;

- podporovat stejné kariérní dráhy a rovnováhu zastoupení mužů a žen v jednotlivých profesích a  divizích;

- usnadňovat dosažení vyššího zastoupení žen pomocí zlepšování pracovních podmínek, kvality času stráveného v práci a rovnováhy mezi profesním a rodinným životem;

- podporovat v celé skupině příznivé pracovní prostředí pro pracující rodiče;

- zajistit vnímavost a povědomí o otázkách rovnosti mezi muži a ženami u všech zaměstnanců.

Tato dynamika zlepšování se opírá o sociální dialog s odborovými svazy a doporučení od certifikační agentury AFNOR.

Prodloužením platnosti značky Rovné příležitosti a podpisem nové dohody o rovných podmínkách hodlá PSA Peugeot Citroën dál nastolovat standardy v této oblasti a pokračovat v inovativní politice zvyšování zastoupení žen a rozvoje rovných příležitostí na pracovišti.