cng je součástí koncepce čisté dopravy v čr | Aktuality | autoweek.cz

CNG je součástí koncepce čisté dopravy v ČR

CNG je součástí koncepce čisté dopravy v ČR

04.02.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Koncem roku 2014 se za účasti čtyř ministerstev uskutečnilo setkání k vyhodnocení celoročních prací Národního akčního plánu (NAP) čisté mobility. Cílem této zásadní koncepce rozvoje udržitelné dopravy v ČR je snižování emisí a závislosti na klasických kapalných palivech.

Setkání k vyhodnocení celoročních prací Národního akčního plánu (NAP) čisté mobility za účasti čtyř ministerstev přineslo pozitivní výsledky v otázce zvyšování počtu vozidel na CNG a budování související infrastruktury po celé České republice. CNG je nyní nejen u nás, ale i ve světě nejrychleji se rozšiřující alternativou. Finální materiál NAP čistá mobilita by měl být předložen vládě k projednání v první polovině roku 2015.

 

Plán čisté mobility navazuje na jiné české i evropské strategické dokumenty, z nichž nejdůležitější je směrnice o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva, která byla přijata Evropským parlamentem i Radou 29. září 2014. Směrnice po členských státech požaduje, aby vypracovaly národní politické rámce pro rozvoj trhu všech alternativních paliv a infrastruktury. Současně směrnice požaduje přijetí společných technických standardů tak, aby všechny čerpací a dobíjecí stanice byly navzájem interoperabilní. Směrnice také ukazuje směr nastavení příslušných informací pro spotřebitele o alternativních palivech včetně jasné a spolehlivé metodiky srovnání cen.

 

EU schválila závazný cíl pro dlouhodobou politiku klimatu snížit emise skleníkového plynu oxidu uhličitého CO2 o 40 % a vozy na CNG mají o 25 až 30 % méně CO2. Podporovat zemní plyn je nejjednodušší cestou, jak tyto emise snížit.

 

Zpracování NAP ČR je současně jedním z nástrojů prosazování aktualizované státní energetické koncepce (ASEK). Ta počítá se zvýšením podílu CNG a LNG v dopravě. Podpora ekologických dopravních prostředků patří v ASEK mezi sedm hlavních cílů v oblasti dopravy, a to silniční i železniční.

 

„Využití CNG je klíčovým trendem snižování spotřeby vozidel a nástupu alternativních pohonů v dopravě,“ uvádí se v ASEK. V souvislosti s výstavbou plnicích stanic CNG se podle ASEK očekává rozšíření vozidel s tímto pohonem také u městské dopravy, komunálních vozidel pro svoz odpadu a vozových parků velkých organizací aj.

 

Plán čisté mobility se promítá i do dalších českých strategických dokumentů, jako například Dopravní politika do roku 2020. Pro realizaci NAP čistá mobilita je možné využít některých fondů EU, jako např. Integrovaného regionálního operačního programu, OP Doprava, IROP, Horizont 2020, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nebo evropského fondu CEF, který podporuje vznik různých studií a pilotních programů. Jen na tento program uvolnila Evropská komise pro rok 2015 celkem 160 milionů eur. Žádosti se přijímají do konce února 2015. Operační program Doprava sice zatím Evropská komise ještě neschválila, ale mělo by se tak stát v prvních měsících letošního roku. 

 

Paradoxní je, že na rozdíl od jiných zemí v České republice není podpora využití biometanu.

 

CNG pomáhá čistšímu ovzduší

K obměně velké části vozů v ČR musí nezbytně dojít. Přestárlá vozidla v ČR (starší 20 let) tvoří přibližně čtvrtinu vozového parku. Podle údajů TŰV SŰD činí průměrný věk osobních automobilů v EU 8,3 roku, v ČR ale dokonce 14,2 roku. Tato přestárlá vozidla sice mají velmi malý proběh kilometrů (cca 6 % z předpokládaného celkového proběhu všech osobních automobilů), ale imitují 40 % nebezpečných škodlivin (CO, CH, NOx apod.), jimiž je zatěžováno ovzduší.

 

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu byl například v hlavním městě ČR Praze podíl silniční dopravy na emisích oxidů dusíku 68 %, na emisích benzenu 63 % a na emisích benzo[a]pyrenu 71 %. Podíl silniční dopravy na emisích látek PM10 činil dokonce 95 %.

 

Podle Zprávy o životním prostředí ČR 2013 (schválené vládou v listopadu 2014) třetina obyvatel ČR žije v oblastech s překročenými imisními limity pro suspendované částice frakce PM10 a dvě třetiny obyvatel jsou vystaveny nadlimitním koncentracím karcinogenního benzo[a]pyrenu. Koncentrace benzo[a]pyrenu, který se nachází v automobilových výfukových plynech, jsou dlouhodobě překračovány u 60 % populace ČR. Benzo[a]pyren je silně karcinogenní. Představuje nejvýznamnější riziko znečištěným ovzduším u nás. A největší zátěž benzo[a]pyrenu ve velkých městech způsobuje právě doprava.

 

(Text vychází z podkladů Českého plynárenského svazu)