společnost skytoll podala rozklad proti verdiktu úohs | Doprava | autoweek.cz

Společnost SkyToll podala rozklad proti verdiktu ÚOHS

Společnost SkyToll podala rozklad proti verdiktu ÚOHS

06.12.2016 | | Doprava

Společnost SkyToll podala v zákonné lhůtě rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚOHS), který zamítl její návrh na uložení zákazu plnění smlouvy k veřejné zakázce „Zajištění provozu systému elektronického mýta po roce 2016“.
SkyToll je přesvědčen o tom, že ÚOHS nepostupoval správně, když sice přiznal, že byly naplněny všechny zákonné podmínky pro uložení zákazu plnění smlouvy, ale jejímu návrhu přesto nevyhověl s odkazem na veřejný zájem. Vůbec totiž nezohlednil možnost uložení zákazu plnění smlouvy s odkladem.
 
ÚOHS v rozhodnutí výslovně konstatoval, že byly naplněny všechny zákonné podmínky pro uložení zákazu plnění smlouvy, současně však shledal, že existují důvody hodné zvláštního zřetele, spojené s veřejným zájmem, kvůli nimž je žádoucí, aby plnění smlouvy pokračovalo.
 
„Rozhodnutí ÚOHS považujeme za nezákonné především proto, že ÚOHS jednotlivé důvody hodné zvláštního zřetele posuzoval pouze z hlediska vykonatelnosti uloženého zákazu okamžikem nabytí právní moci a úplně opominul zcela reálnou možnost plynulého přechodu plnění smluv do plnění dodavatelem vybraným ve standardním zadávacím řízení. Odklad vykonatelnosti zákazu plnění smlouvy by přitom uváděné důvody bezezbytku eliminoval,“ uvedl Matej Okáli, CEO a předseda představenstva společnosti SkyToll.
 
„Právě v tom spatřujeme zásadní rozpor napadeného rozhodnutí s právními předpisy. Žádná z okolností, které ÚOHS charakterizoval jako důvody hodné zvláštního zřetele, spojené s veřejným zájmem, které vyžadují pokračování plnění smlouvy, by totiž odkladem vykonatelnost zákazu plnění smlouvy, de facto ani de iure neexistovala,“ zdůraznil Matej Okáli.
 
Stanovisko úřadu, že není oprávněn uložit zákaz plnění smlouvy se současným odkladem vykonatelnosti rozhodnutí, respektive zákazu plnění smlouvy, SkyToll odmítá. Takový závěr podle něj výslovně popírá dlouhodobou rozhodovací praxi ÚOHS i zcela jednoznačně vyjádřený názor předsedy ÚOHS v jiném případě, kdy v roce 2013 možnost odložení vykonatelnosti zákazu plnění smlouvy označil za přípustnou a zákonnou.
 
Proti veřejnému zájmu je především další plnění smlouvy 
Úřad podle společnosti SkyToll při rozhodování nezohlednil ani to, že uzavřené dodatky ke smlouvě jsou koncipovány takovým způsobem, že po uplynutí doby jejich platnosti a účinnosti bude stát v obdobné situaci jako před jejich uzavřením.
 
„Právě uzavřené dodatky ke smlouvě se současným provozovatelem mýtného systému představují hrozbu veřejnému zájmu, protože současnou situaci zakonzervují tak, že systém nebude možné předat ani za tři roky. Zadavatel si opět vytvořil stav, na jehož základě bude po skončení platnosti dodatků nucen zadat provoz stávajícího systému výhradně současnému provozovateli,“ konstatoval Matej Okáli.
 
Existuje tedy jednoznačný veřejný zájem na ukončení platnosti dodatků v co nejkratším termínu, aby byl zadavatel okolnostmi „přinucen“ k otevřené soutěži, které se dlouhodobě účelově vyhýbá, dodal.
 
„Ze všech důvodů, které jsme v podání vyjmenovali, nepodáváme pouze rozklad proti rozhodnutí ÚOHS, ale i podnět předsedovi úřadu k zahájení přezkumného řízení. Věříme, že na základě tohoto řízení přistoupí ke zrušení rozhodnutí a celou věc vrátí k novému projednání,“ uzavřel Matej Okáli.
 
Nepovyšovat „veřejný zájem“ nad zákon
„Ministerstvo dopravy svým postupem dalo ostatním institucím návod, jak obcházet zákon o veřejných zakázkách,“ komentoval již dříve rozhodnutí ÚOHS Matej Okáli. „Jsem přesvědčen, že bychom neměli tolerovat, když je špatně odvedená práce ospravedlněná veřejným zájmem povyšována nad zákon,“ dodal.
 
I proto se SkyToll v říjnu obrátil se stížností také na Evropskou komisi v obavě, že v České republice bude protiprávní jednání Ministerstva dopravy ČR potrestáno pouze symbolickou pokutou, bez vyvození jakékoli osobní zodpovědnosti vůči konkrétním viníkům a sjednání nápravy současného stavu.