vláda schválila aktualizovaný národní akční plán čisté mobility | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Vláda schválila aktualizovaný Národní akční plán čisté mobility

Vláda schválila aktualizovaný Národní akční plán čisté mobility

12.05.2020 | | Doprava

Vláda schválila v Aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM). Aktualizace tohoto dokumentu reaguje na dosavadní postup plnění, nové výzvy v této oblasti a reflektuje i nejnovější vývoj legislativy Evropské unie.
Aktualizovaný plán se nově zabývá také rozvojem bezemisní mobility v nesilničních druzích dopravy. Dokument obsahuje i aktualizované cíle počtu vozidel na jednotlivá alternativní paliva a rozsahu doprovodné infrastruktury v České republice k roku 2030.
 
Za nejvýraznější změnu mezinárodního kontextu rozvoje čisté mobility, ke které došlo od schválení původního NAP CM, lze považovat přijetí tzv. Pařížské dohody o změně klimatu. V této dohodě se signatářské země zavázaly udržet nárůst globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a vyvinout úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.
 
V návaznosti na výše uvedený mezinárodní smluvní závazek bylo na úrovni EU v posledních letech přijato několik nových právních předpisů, které do budoucna zásadním způsobem ovlivní směřování čisté mobility. Jde zejména o dvě nová nařízení, která stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nové osobní automobily, lehká užitková vozidla a nově i těžká vozidla po roce 2020 a revizi směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. 
 
Nejnovější strategické dokumenty Evropské unie pak akcentují vizi tzv. klimatické neutrality do roku 2050, přičemž není pochyb, že k dosažení tohoto cíle je nutné postupně dekarbonizovat systém mobility ve všech druzích dopravy. Posledním takovýmto dokumentem je Sdělení Komise „Zelená dohoda pro Evropu“.
 
S ohledem tyto skutečnosti byla k NAP CM doplněna samostatná kapitolu týkající se čisté mobility v nesilničních druzích dopravy.
 
Aktualizace NAP CM obsahuje mj. následující cíle počtu vozidel na jednotlivá alternativní paliva (CNG/LNG/elektřina/vodík) a rozsahu infrastruktury plnících a dobíjecích stanic  do roku 2030. 
 
vozidla rok 2030
elektromobily 220 000/500 000
EV busy 800/1200
CNG 35 000
LNG kamiony 3500/6900
LPG 170 000/250 000
vodík OA 40 000/50 000
vodíkové autobusy 870
dobíjecí/plnicí stanice rok 2030
elektrické 19 000/35 000
CNG 350/400
LNG 30
vodík 80
 
Původní Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) vznikl na základě požadavku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, aby členské státy EU přijaly národní rámce politiky na podporu rozvoje alternativních paliv v dopravě a vytvořily tak dostatečně příznivé prostředí pro širší uplatnění vybraných alternativních paliv a pohonů, a to primárně v sektoru silniční dopravy.
 
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. dubna 2020 č. 469 o aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility
 
Vláda
I. schvaluje v souladu se závazky a cíli České republiky vyplývajícími z příslušných politik a strategických dokumentů České republiky a předpisů Evropské unie v oblasti, dopravy, energetiky a životního prostředí Národní akční plán čisté mobility (dále jen "Plán") obsažený v části III materiálu čj. 372/20;
 
II. ukládá
1. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy a ministru životního prostředí zveřejnit aktualizaci Plánu na webových stránkách svých resortů a zajistit odpovídající publicitu,
2. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy, ministru životního prostředí, 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministru školství, mládeže a tělovýchovy, ministryním pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, místopředsedkyni vlády a ministryni financí a předsedovi Technologické agentury České republiky zajistit realizaci opatření uvedených v aktualizaci Plánu,
3. členům vlády zohlednit Plán při realizaci střednědobých politik v rezortech a při přípravě souvisejících právních předpisů,
4. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy, ministru životního prostředí a ministryni pro místní rozvoj vytvořit podmínky pro úspěšné čerpání prostředků z fondů Evropské unie pro naplňování a realizaci aktualizace Plánu,
5. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy ve spolupráci s věcně příslušnými ministry zajistit přístup ke vhodnému nemovitému majetku ve vlastnictví státu pro účely realizace Plánu, zejména pro účel výstavby infrastruktury dobíjecích/plnících stanic,
6. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy ve spolupráci s ministrem životního prostředí a dalšími členy vlády odpovědnými za realizaci jednotlivých dílčích opatření Plánu předkládat vládě k 30. září každý rok, tj. poprvé k 30. září 2021, informaci o plnění aktualizace Plánu a do 31. prosince 2023 předložit další aktualizaci Plánu;
 
III. zrušuje usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 941.
 
Provedou:
členové vlády, předseda Technologické agentury České republiky
Na vědomí:
hejtmani, primátor hlavního města Prahy
Ing. Andrej Babiš, v. r., předseda vlády