světový den bezpečnosti při práci | Autoservis | autoweek.cz

Světový den bezpečnosti při práci

Světový den bezpečnosti při práci

22.05.2017 | | Autoservis

Ochranný oděv může chránit zdraví a dokonce zachránit životy.
Miliony lidí po celém světě riskují své zdraví při práci. Podle odhadů Mezinárodní organizace práce (International Labour Organisation - ILO) umírá každý den 6000 lidí z důvodu pracovních úrazů či onemocnění. Aby právě na toto téma upozornila, rozhodla se ILO vyhlásit „Světový den bezpečnosti a zdraví při práci“. Letos se tento akční den konal již po patnácté.
 
Zákon o ochraně zdraví při práci
Rizika na pracovišti jsou různá: kyseliny, žár, plameny a jiskry, elektrické napětí, elektrostatické náboje a mechanická zatížení. Mezi rizikové faktory se ovšem ve stále větší míře řadí i psychický stres, vyvolaný časovým tlakem či strachem před ztrátou zaměstnání. Tím radostnější zprávou je, že v České republice existují již mnoho let zákonné předpisy týkající se ochrany zdraví při práci, jejichž cílem je zabezpečit a zlepšit ochranu zdraví všech zaměstnanců.
 
Zákonná povinnost: posuzování rizik
Podle zákonných předpisů se musí všechna rizika v daném podniku analyzovat a zdokumentovat v posudku o rizikách. Ke každému zaznamenanému riziku se musí uvést opatření, která mohou riziko zmírnit nebo odstranit. Tato opatření jsou rozdělena do tří kategorií:
- technická ochranná opatření (např. ochranná dvířka u strojů)
- organizační ochranná opatření (např. školení zaměstnanců)
- osobní opatření (např. ochranné oděvy)
 
Správné zacházení s ochrannými oděvy
Ochranné oděvy mohou chránit zdraví a dokonce i zachránit životy. K tomu je ale nezbytně nutné dodržovat následující body:
- Ochranný oděv musí přesně odpovídat rizikům převládajícím na pracovišti.
- Zaměstnanci musí být obeznámeni o svém ochranném oděvu a musí být schopni jej správně nosit a použít.
- Ochranný oděv je nutno čistit a udržovat v souladu s příslušnou normou.
- Každá úprava ochranného oděvu se musí provádět v souladu s příslušnou normou.
 
Kde lze získat podporu?
Vzhledem k tomu, že ochranné oděvy jsou vysoce komplexním a náročným tématem, doporučuje se podpora ze strany odborných poradců, jakými jsou odborní pracovníci pro oblast bezpečnosti při práci nebo odborníci na prevenci z profesních sdružení. Při volbě a údržbě vhodných ochranných oděvů pomáhají poskytovatelé textilních služeb.
 
„Poskytujeme poradenství a zkoušky nošení. V rámci našich služeb – praní, péče, doplnění ochranných oděvů – podporujeme dodržování norem EU a DIN. To chrání zaměstnance a zaručuje finanční úlevu pro podnik,“ říká jednatelka poskytovatele textilních služeb MEWA v České republice Veronika Lipovská.