český automobilový průmysl v roce 2009 | Aktuality | autoweek.cz

Český automobilový průmysl v roce 2009

Český automobilový průmysl v roce 2009

04.06.2010 | | Aktuality

Výroční tisková konference Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) se konala v rámci tiskového dne výstav Autotec/Autosalon Brno 2010. Sdružení zde prezentovalo základní souhrnné výsledky českého automobilového průmyslu za rok 2009. Celkové výsledky jsou lepší, než se očekávalo.

„Na jednotlivé výrobní segmenty automobilového průmyslu působila ekonomická recese s různou intenzitou. Dobře si vedla výroba osobních automobilů. V České republice se jich v roce 2009 vyrobilo historicky rekordní množství a i díky tomu celková produkce silničních vozidel překročila hranici 1 miliónu kusů“, řekl Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu.

Přes nepříznivou ekonomickou situaci zaujímá automobilový průmysl v rámci ekonomiky České republiky nadále velmi významnou úlohu. Souhrnné tržby firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu v roce 2009 dosáhly 515,5 mld. Kč, ve srovnání s rokem 2008 došlo k poklesu o 14,67 %. Podíl objemu výroby firem AutoSAP tak v roce 2009 představoval 15,94 % celkových tržeb z průmyslové výroby České republiky, oproti roku 2008 se tento podíl nepatrně zvýšil.

Pokud zahrneme i údaje z dalších firem automobilového průmyslu (nezapojených do činnosti AutoSAP), můžeme uvést, že automobilová produkce ČR v roce 2009 činila 606,3 mld. Kč, což znamená podíl 18,75 % na tržbách z průmyslové činnosti vykázaných ČSÚ za celou Českou republiku.

Tuzemský automobilový průmysl vyváží přes 78 % své produkce, z toho cca 89 % do zemí EU. Zhoršená situace na rozhodujících exportních trzích se logicky projevila i ve vývozu automobilového průmyslu. Zatímco v roce 2008 činil export firem Sdružení automobilového průmyslu 460,7 mld. Kč, v roce 2009 to bylo 407,7 mld. Kč, to je pokles o 11,5 %. Avšak podíl firem AutoSAP na souhrnném exportu ČR se zvýšil z 18,62 % dosažených v roce 2008 na 19,13 % v roce 2009.

Obdobně jako v případě tržeb z průmyslové činnosti je po zahrnutí dalších firem z oboru autoprůmyslu možno uvést, že export firem automobilového průmyslu ČR v roce 2009 dosáhl hodnoty 475,3 mld. Kč, což představuje 22,30 % celkového exportu vykázaného ČSÚ za Českou republiku.

Export českého automobilového průmyslu má zcela zásadní vliv na zahraničně obchodní bilanci ČR, kterou již pátým rokem vytáhl do kladných hodnot. V loňském roce firmy AutoSAP vykázaly pozitivní saldo zahraničně obchodní bilance ve výši 272,3 mld. Kč (= rozdíl mezi vykázaným exportem a dovozy pro výrobní spotřebu a dovozy investičního charakteru). To je meziroční zvýšení o 3,59 %. Prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn k tomu dodává: „Nutno uvést, že k těmto výsledkům významně napomohla podpůrná opatření zavedená v řadě zemí Evropské unie. Bez nich by byly dopady na domácí firmy automobilového průmyslu, zaměstnanost i hospodářskou situaci České republiky mnohem dramatičtější. Znovu se tak prokázala nezastupitelná role automobilového průmyslu pro exportně orientovanou českou ekonomiku a v tomto případě zapůsobil pozitivně i vliv globalizace v tomto průmyslovém oboru“.

Domácí autoprůmysl je i nadále významným zaměstnavatelem, přestože mezi roky 2008 a 2009 došlo ve firmách AutoSAP ke snížení počtu zaměstnanců o 12 423 osob (to je o 10,58 %). Ve firmách automobilového průmyslu bylo k 31.12.2009 přímo zaměstnáno 117 112 osob (= údaj za 150 firem AutoSAP a dalších 41 firem, které poskytly údaje za rok 2009). Při odhadu za další firmy působící v ČR v oblasti autoprůmyslu v ČR lze konstatovat, že tuzemské firmy s automobilovou výrobou zaměstnávají 140 000 až 145 000 osob.

Průměrná měsíční mzda ve členských firmách AutoSAP v r. 2009 dosáhla 26 077 Kč, v porovnání s rokem 2008 vzrostla o 0,73 % a byla o 10,5 % nad průměrem ČR.

Jak již bylo uvedeno výše, v ČR se v roce 2009 vyrobilo rekordní množství silničních vozidel. Statisticky podchycená celková produkce silničních vozidel poprvé v historii překročila 1 000 000 ks a dosáhla hodnoty 1 002 111 kusů.

Ve výrobě vozidel dominuje produkce osobních automobilů (včetně malých užitkových vozů kat. N1), kterých bylo vyrobeno 979 085 ks, tedy o 4,12 % více než v roce 2008. Na tomto historickém rekordu se Škoda Auto podílí 528 585 vozy, TPCA Czech 332 489 kusy a nošovický Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) s počtem 118 000 automobilů. Uvedené velké producenty doplňuje malý výrobce sportovních automobilů Kaipan (11 vozů).

Česká republika se stala nejen 5. největším evropským výrobcem (po Německu, Francii, Španělsku a Velké Británii) ale i 2. největším výrobcem osobních vozů na světě při přepočtu na počet obyvatel (95,5 ks / 1000 obyvatel / rok). Překonává nás jen Slovinsko s cca 100 vyrobenými osobními automobily / 1000 obyvatel / rok. Třetí Slovensko vloni vyrobilo 85 ks / 1000 obyvatel / rok.

Ostatní segmenty výroby silničních vozidel však zaznamenaly meziroční poklesy. Absolutní hodnoty produkce silničních vozidel v ČR za posledních 5 let jsou zřejmé z výše uvedené tabulky. V procentuálním vyjádření meziročně (2009 / 2008) poklesla výroba nákladních automobilů (kat. N2 a N3) o 60,14 %, autobusů o 12,27 %, motocyklů a mopedů o 52,02 % a velkých přípojných vozidel (kat. O3 a O4) o 68,61 %. Snížila se rovněž výroba malých přípojných vozidel (kat. O1 a O2) a to o 21,81 %. Prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn dodává: „Ekonomickou recesi logicky doprovází celkově nižší přeprava zboží. Tím vzniká přebytek dopravních kapacit, dopravní firmy pak omezují investice na obnovu vozového parku a z tohoto důvodu se snižuje poptávka po nových užitkových automobilech, návěsech a přívěsech. To se bohužel odrazilo v situaci všech, tedy i českých, výrobců nákladních vozů, autobusů a přípojných vozidel“.

Probíhající recese do značné míry změnila podíl dodavatelského sektoru na souhrnných tržbách a dalších ekonomických ukazatelích. V roce 2008 se dodavatelé na objemu produkce automobilového průmyslu podíleli téměř 56 % a na exportu 50 %. V loňském roce však podíl dodavatelů na tržbách klesl na 46,7 % a u exportu na 40,1 %. Význam dodavatelského sektoru z hlediska zaměstnanosti a tvorby pracovních míst je však stále značný. Od roku 2002 byl podíl pracovníků ve firmách vyrábějících díly a příslušenství vozidel mezi 70 až 73 %, v roce 2009 tento podíl klesl na 66,12 %.

Závěrečné shrnutí

●   Pokles počtu zaměstnanců ve firmách AutoSAP (-10,58 %) byl nižší než celkový pokles produkce (-14,67 %) a pokles exportu (-11,50 %). Firmy Sdružení AP udržely zaměstnanost na ekonomicky i sociálně přijatelné úrovni.

●  Podíl firem Sdružení AP na průmyslové produkci ČR (15,94 %) je vyšší než podíl na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech (7,51 %). To svědčí o zhruba dvojnásobné produktivitě práce ve firmách Sdružení automobilového průmyslu.

●   Mzdový vývoj ve firmách Sdružení AP (nárůst o 0,73 %) odpovídal, na rozdíl od průměrného růstu za ČR (nárůst o 4,00 %), reálné situaci firem. Průměrná mzda ve firmách autoprůmyslu i tak přesahuje průměrnou mzdu v ČR o 10,50 %.

●  Po výkyvu v roce 2008 (důsledek nástupu ekonomické recese) došlo v roce 2009 k narovnání relace mezi růstem přidané hodnoty a růstem mezd.

●  Automobilový průmysl má trvale kladný vliv na zahraničně obchodní bilanci ČR a tím i na další makroekonomické ukazatele českého hospodářství.

●  I přes ekonomickou recesi celková výroba silničních vozidel v ČR dosáhla historického rekordu – byla zaznamenána výroba více než 1 miliónu vozidel.

●  Oproti roku 2008 došlo v roce 2009 k nárůstu výroby motorových vozidel o 3,78 %, avšak jen díky růstu výroby osobních automobilů. Celková výroba silničních vozidel v ČR vzrostla o 2,97 %.

● Bohužel v oblasti výroby autobusů, nákladních automobilů, motocyklů  a přípojných vozidel byl zaznamenán pokles výroby i odbytu.

●  Ekonomická recese se projevila nejvíce v dodavatelském sektoru a to v oblasti zaměstnanosti (snížení počtu zaměstnanců), tržeb i výše exportu.

 

Pozitiva roku 2009

1/ I přes ekonomickou recesi dosáhla celková výroba silničních vozidel v ČR dosáhla historického rekordu – bylo vyrobeno přes 1 milion ks.

2/ Oproti roku 2008 došlo v roce 2009 k nárůstu výroby motorových vozidel o 3,78 %, avšak jen díky růstu výroby osobních automobilů. Celková výroba silničních vozidel v ČR vzrostla o 2,97 %.

Bohužel v oblasti výroby autobusů, nákladních automobilů, motocyklů a přípojných vozidel byl zaznamenán pokles výroby i odbytu.

Dodavatelský průmysl - Ekonomická recese se projevila v tomto sektoru nejvíce a to v oblasti zaměstnanosti (snížení počtu zaměstnanců), tržeb i výše exportu.

 

Projekty pro podporu rozvoje vzdělávání  v technických oborech

Projekt IQ Industry navazuje na úspěšný projekt IQ Auto a byl MŠMT ČR schválen, Sdružení AP spolupracuje s předkladatelem dle jeho požadavků.

Portál AUTA NÁS BAVÍ má za cíl populární formou a při využití internetu informovat o aktuálních podmínkách a možnostech studia na školách technického směru v daném regionu.

Sdružení AP je předkladatelem projektu AUTOADAPT, který byl na MPSV předložen v únoru 2010. Týká se zvýšení konkurenceschopnosti autoprůmyslu prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. Projekt byl schválen výběrovou komisí MPSV ČR dne 4. května 2010, plánované finanční prostředky však byly sníženy o cca 25 %.

Při hodnocení projektů jsme se v řadě případů setkali s tím, že projekty, kde figuruje automobilový průmysl (ale i jiné průmyslové obory) jsou hodnotícími či výběrovými komisemi ministerstev „hodnoceny“ tak, že „automobilový průmysl prostředky z fondů nepotřebuje, neboť má dostatek vlastních zdrojů ....“.

 

 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009
 • Český automobilový průmysl v roce 2009