name | autoweek.cz

2023: Rok, kdy Evropa dokončila svou cestu k ekologičtější dopravě

2023: Rok, kdy Evropa dokončila svou cestu k ekologičtější dopravě

19.12.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy, který připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff. Toto je poslední vydání dopravního přehledu pro rok 2023. Těšíme se, že vám v lednu 2024 opět přineseme nejnovější dopravní zprávy.

Je spravedlivé říci, že rok 2023 byl pro sektor dopravy pozoruhodným rokem. Poslední stopy pandemie Covid-19 ustoupily, hranice se znovu otevřely, počet cestujících narostl a cestování znovu nabylo pocit normálnosti. Počáteční šok pro dodavatelské řetězce, způsobený invazí na Ukrajinu, zejména pociťovaný automobilovým a palivovým průmyslem, se zmírnil.

 

A množství právních předpisů EU navržených v roce 2021 ke snížení emisí z tohoto odvětví bylo z velké části dokončeno a byla schválena nová pravidla, která výrazně změní dopad dopravy v Evropě na životní prostředí.

 

Pro odvětví letectví byl pravděpodobně nejsmysluplnějším právním předpisem, který vstoupil v platnost, ReFuelEU. Podle nových pravidel budou muset všechny lety odlétající z letišť v EU zvýšit povinné procento zeleného paliva pro proudové motory a toto procento se bude časem zvyšovat. Při absenci vyspělých čistých technologií je udržitelné letecké palivo (SAF) považováno za nejlepší řešení pro snižování emisí v tomto odvětví. Výzvou v nadcházejících letech bude zajistit množství SAF vyžadované zákonem a zajistit, aby nedocházelo k žádným výpadkům při zaručení udržitelnosti ekologických paliv.

 

Byl také schválen nový zákon o palivech pro námořní sektor, který nařizuje, aby se k pohonu lodí používala stále větší množství nízkouhlíkových paliv, která nahrazují v současnosti používanou těžkou ropu. A dosažená dohoda o přidání námořního sektoru na trh EU s uhlíkem – systém obchodování s emisemi ETS – byla letos definitivně schválena, což je krok, díky kterému budou odesílatelé platit za uhlík, který uvolňují.

 

Silniční doprava byla také kontroverzně přidána do ETS, přičemž pro vozidla a budovy byl zřízen samostatný trh s uhlíkem nazvaný ETS 2. Zákonodárci ujistili kritiky, že ETS 2 bude mít nižší cenu než současný trh s uhlíkem a slíbili zajistit, že ti, kteří jsou nejméně schopni platit nebudou za cenu jízdy úplně vyřazeni.

 

Zelenou dostal také Sociální klimatický fond v hodnotě 87 miliard eur, který má být spuštěn v roce 2027. V rámci fondu budou příjmy z ETS 2 směrovány k nejchudším ve společnosti (alespoň to je teorie na papíře, přesný mechanismus vyplácení se v jednotlivých zemích liší).

 

Nejvíc šokujícím momentem pro sektor silniční dopravy však pravděpodobně byl zásah německé liberální strany FDP na poslední chvíli na záchranu spalovacího motoru. Navzdory tomu, že Německo při jednáních s Komisí a Parlamentem souhlasilo s postupným vyřazováním vozidel se spalovacími motory od roku 2035, stáhlo svou podporu zákonu krátce předtím, než měl být dokončen, a požadovalo explicitní text o používání e-paliv. V praxi Německo chtělo, aby bylo uznáno, že auta na syntetická paliva vyrobená ze zeleného vodíku a zachyceného uhlíku jsou považována za klimaticky neutrální, a proto mají povolení k prodeji po zákazu v roce 2035. Přání bylo splněno a zákon byl přijat.

 

Navzdory dohodě na papíře však Komise ještě formálně nepředložila právní mechanismus, na jehož základě lze prodávat automobily ny syntetická paliva (je zřejmé, že byrokraté na tom v zákulisí usilovně pracují). Vzhledem k nákladům na e-paliva je i nadále pravděpodobné, že se bude prodávat pouze menšina vozů poháněných syntetickými palivy, především na trhu luxusních vozidel. Je to však symbolické vítězství strany FDP na volném trhu, která se zavázala zajistit, že německé odborné znalosti v oblasti spalovacích motorů nebudou zahozeny.

 

Co tedy příští rok přinese odvětví dopravy? Jak lze očekávat, ve volebním roce bude legislativní kalendář řidší než v minulých letech. Stále však zbývá uzavřít spisy – Euro 7, zákon zaměřený na zpřísnění znečišťování silničními vozidly, postoupí k oficiálnímu schválení začátkem příštího roku po neformální dohodě, zatímco mezi Evropským parlamentem a Radou budou zahájena jednání o nových normách CO2 pro těžká nákladní vozidla.

 

Daň z petroleje, proti níž se ostře staví letecký průmysl, se také dosud neuskutečnila, přestože je na listině Fit for 55. Ta by vyžadovala jednomyslný souhlas členských států, což by v praxi znesnadnilo dosažení  přínosu pro letecké společnosti, ale dalo ránu zeleným aktivistům, kteří to považují za klíč k omezení uhlíkové stopy tohoto odvětví.

 

Byla schválena nová pravidla pro znečištění vozidel Euro 7

Evropský parlament a Rada uzavřely dohodu o aktualizovaných pravidlech, která mají omezit znečištění ze silničních vozidel, čímž oslabili návrh Komise tak, že normy výfukových plynů pro automobily zůstaly v souladu s normou Euro 6. Hlavní rozdíl oproti normě Euro 6 spočívá v tom, že norma Euro 7 bude poprvé řešit emise uvolňované při brzdění vozidla a také mikroplasty uvolňované z pneumatik. Zpřísní se také výfukové limity pro nákladní auta a autobusy.

 

Konečná dohoda je považována za výhru konzervativních zákonodárců a automobilového průmyslu. Ti ve shodě vyjádřili obavy, že příliš přísná pravidla Euro 7 zvednou ceny nových vozidel pro spotřebitele. Automobilový průmysl také varoval, že nucení k přepracování spalovacích motorů by stáhlo zdroje z přechodu na elektrická vozidla.

 

Konzervativní zákonodárci dohodu uvítali, přičemž Alexandr Vondra, zpravodaj parlamentu z nacionalistické skupiny ECR, na X dohodu nazval „můj dárek k Vánocům“. Socialisté a zelení, kteří požadovali zavedení silné Euro 7 ke snížení škodlivých dopadů znečištění ovzduší na zdraví, to však odsoudili jako promarněnou příležitost. Christel Schaldemoseová, dánská europoslankyně ze středolevé skupiny S&D, to označila za „extrémně špatný výsledek, který byl pouze o ochraně akcionářů automobilového průmyslu.“

 

Neformální dohoda bude nyní formálně přijata Radou a Parlamentem, než vstoupí v platnost.

 

Rada a Parlament uzavřely o půlnoci dohodu o transevropských dopravních projektech

Euro 7 nebylo jediným právním předpisem, který byl na programu třístranných rozhovorů. Evropský parlament a Rada rovněž dosáhly dohodu o dlouho diskutované transevropské dopravní síti TEN-T, která vytyčuje hlavní dopravní tepny napříč blokem zahrnující silnice, železnice a krátké námořní trasy. Cílem TEN-T je lépe propojit Evropskou unii (a některé sousední země), usnadnit přepravu osob a zboží a zajistit hladký přesun vojenských jednotek a vybavení v případě vypuknutí konfliktu.

 

Podle dohody by měla být hlavní dopravní infrastruktura – známá jako hlavní síť – dokončena do roku 2030 s dalšími projekty – známými jako komplexní síť – by měl být termín do roku 2050. Pro tzv. „rozšířenou základní síť“ byl zaveden nový přechodný termín 2040.

 

Jedním z cílů TEN-T je podpořit železniční dopravu zrychlením vlaků a snížením zpoždění při překračování hranic, a to jak pro cestující, tak pro nákladní dopravu. Nová pravidla stanoví, že železnice EU budou muset přejít na evropský standardní rozchod kolejí a do konce roku 2040 přejít na jednotný systém řízení dopravy. Vzhledem ke geopolitickému napětí v Evropě se zákonodárci rozhodli přerušit projekty v oblasti infrastruktury s Ruskem a Běloruskem a místo toho posílit spojení s Moldavskem a Ukrajinou.

 

Vedoucí Evropského parlamentu Dominique Riquet, francouzský zákonodárce z centristické skupiny Renew, uvedl, že s novými pravidly „EU vytváří podmínky pro posun k ekologičtějším způsobům dopravy a zároveň stimuluje mobilitu Evropanů a konkurenceschopnost naše ekonomika.“

 

Na středopravou EPP však udělalo menší dojem, když prohlásila: „Dohoda nesplňuje naše očekávání a vyvolává obavy ohledně skutečného závazku členských států vytvořit fungující evropskou dopravní síť.“ Vedoucí europoslankyně EPP Barbara Thalerová řekla: „Národní priority ohrožují společné evropské cíle a brání ambiciózní vizi železnice. Je to v rozporu se závazkem EU přesunout dopravu ze silnice na železnici.“

 

Neformální dohodě nyní budou muset dát zelenou členské státy a Evropský parlament. Potvrzující hlasování v parlamentním výboru pro dopravu se očekává v březnu a hlasování v plénu v dubnu.

 

Souhrn těch nejpoutavějších dopravních zpráv

 

Evropský parlament ke zděšení odborů podporuje nová pravidla týkající se přestávek u řidičů zájezdových autobusů

Evropský parlament schválil svůj postoj k novým pravidlům definujícím minimální doby odpočinku pro řidiče zájezdových autobusů, čímž si vysloužil potlesk od průmyslu a kritiku od skupin zaměstnanců.

 

Auditoři zjistili, že EU v politice biopaliv „jezdí bez mapy“.

Analýza Evropského účetního dvora zjistila, že komplexní politický přístup EU k biopalivům postrádá dlouhodobý výhled a hrozí, že podkope cíle bloku v oblasti dekarbonizace dopravy.

 

EU by si měla dávat pozor na výzvy k „regulační pauze“ v odvětví dopravy

Výrobci automobilů vyzvali k regulační pauze po záplavě právních předpisů, jejichž cílem je zajistit, aby vozidla byla v souladu s evropskými environmentálními cíli. Ale souhlas s tím by vykolejil klimatické cíle a poškodil spotřebitele, píše Monique Goyensová, generální ředitelka BEUC, nevládní organizace sdružující ochránce zájmů spotřebitelů.

 

Polští autodopravci obnovili blokádu klíčového hraničního přechodu na Ukrajině

Polští dopravci obnovili blokádu největšího nákladního hraničního přechodu s Ukrajinou na základě soudního příkazu, který dopravcům umožnil vrátit se zpět na kontrolní stanoviště Dorohusk.