name | autoweek.cz

7 otázek k Euro 7

7 otázek k Euro 7

05.05.2023 | | Tiskové zprávy

Sdružení evropských výrobců automobilů ACEA připravilo přehled faktů a údajů ve formě odpovědí na sedm otázek týkajících se připravované emisní normy Euro 7.

Evropská komise se v rámci normy Euro 7/VII snaží rozšířit stávající normy emisí znečišťujících látek Euro 6/VI. Jaký je však skutečný dopad normy Euro 7 na životní prostředí, spotřebitele, konkurenceschopnost průmyslu a další oblasti?

 

1) Euro 7: Produktivní nebo kontraproduktivní pro životní prostředí?

V EU bylo dosažen významný pokrok v oblasti snižování znečištění ovzduší z vozidel podle současných norem Euro 6/VI. Euro 7 pravděpodobně nebude mít větší dopad a může být dokonce kontraproduktivní, protože hrozí, že zpomalí obnovu vozového parku.

 

Normy Euro 6/VI přinesly v období 2014-2020 snížení celkových emisí oxidů dusíku z osobních a dodávkových automobilů na silnicích EU o 25 % a u těžkých nákladních vozidel o 36 %. Dopad normy Euro 6/VI brzdí vysoký podíl starších vozidel, která jsou stále v provozu. Například osm let po zavedení normy Euro 6 se nákladní vozidla z doby před jejím zavedením stále podílejí třemi čtvrtinami na celkovém počtu nákladních vozidel provozovaných na silnicích EU a 92 % na emisích NOX.

 

Návrh Euro 7 by snížil emise NOX v silniční dopravě pouze o méně než 4 % u osobních a dodávkových automobilů ve srovnání s úrovní Euro 6 a přibližně o 2 % u nákladních vozidel. Vyžádá si však značné lidské a finanční zdroje. Bez řešení problému starších vozidel nebude mít Euro 7 znatelný dopad na emise NOX v silniční dopravě.

 

2) Euro 7: Pomáhá nebo brání dekarbonizaci?

Veškeré investice automobilového průmyslu směřují k dekarbonizaci silniční dopravy, která nám umožní dosáhnout klimatickou neutralitu a řešit kvalitu ovzduší. Návrh Euro 7 představuje riziko, že se ekologický přechod stane vzdálenější perspektivou. Evropský automobilový průmysl investuje maximum pracovních sil a kapitálu do zdokonalování bezemisních technologií a do elektrifikace investuje více než 250 miliard eur. Elektrifikace je vedle vývoje alternativních paliv nejúčinnějším způsobem, jak snížit emise CO2 ze silniční dopravy.

 

Je to také zdaleka nejúčinnější způsob, jak minimalizovat emise znečišťujících látek, a tím zlepšit kvalitu ovzduší. Evropský automobilový průmysl naléhavě potřebuje racionalizovaný, holistický přístup k masivnímu přechodu na nulové emise.

 

3) Euro 7: Levné nebo drahé?

Návrh normy Euro 7 je složitá a nákladná reforma. Povede k vyšším cenám pro spotřebitele a provozovatele, kteří riskují, že si svá starší, více znečišťující vozidla ponechají déle. To by bylo škodlivé pro životní prostředí a nevýhodné pro výrobce vozidel.

 

Pro evropský automobilový průmysl, logistické společnosti a spotřebitele by to znamenalo značné náklady, což by poškodilo již tak křehké evropské hospodářství. Návrh Euro 7 totiž pravděpodobně zvýší průměrnou kupní cenu nového automobilu o 2000 eur. Dodržování normy Euro 7 bude znamenat zvýšené náklady pro:

- dodatečné investice do výzkumu, vývoje, výroby a testování

- pokrytí nových zkušebních zařízení

- zohlednění mnohem širších okrajových podmínek v nových testech Euro 7, což vyžaduje dodatečné testování na silnicích doplněné o nové simulace testů emisí v reálném provozu RDE.

 

4) Euro 7: Snadné nebo složité?

Euro 7 není pouhou aktualizací předchozích předpisů Euro 6/VI, ale výrazně zpřísňuje pravidla pro osobní a dodávkové automobily. U těžkých nákladních vozidel se jedná o kompletní přepracování se zpřísněním limitů emisí výfukových plynů i testů, což si vyžádá investice v řádu miliard eur.

 

Návrhy testů Euro 7 jsou nerealistické, protože rozšiřují podmínky testů na silnici na statisticky nerelevantní a ne každodenní jízdní situace. Na druhou stranu podmínky testování Euro 6 jsou pro osobní, dodávkové a nákladní automobily dostačující. Euro 6/VI pokrývá více než 95 % statisticky možných jízdních událostí a podmínek na silnici. Předpisy Euro 6/VI přinášejí vozidla s extrémně nízkými emisemi škodlivin z výfukových plynů tam, kde se to počítá - na silnici.

 

Návrat k platným zkušebním podmínkám Euro 6 by výrobcům umožnil soustředit se na dosažení ambicióznějšího snížení emisí namísto dodržování nových extrémních a statisticky irelevantních zkušebních podmínek.

 

5) Euro 7: Přísnější nebo méně přísné než ostatní světové normy?

EU již má jeden z nejkomplexnějších a nejpřísnějších přístupů k emisím znečišťujících látek na světě. Díky nejmodernějším technologiím jsou emise ve výfukových plynech sotva měřitelné. Nejnovější normy Euro 6/VI byly zavedeny od roku 2014. Od té doby byly v rámci normy Euro 6 pro osobní a dodávkové automobily přijaty další kroky k dalšímu snížení emisí oxidů dusíku a znečišťujících částic v reálných jízdních podmínkách. Emise, měřené na silnici pomocí přenosných systémů měření emisí PEMS, jsou nyní na sotva měřitelné úrovni. Norma Euro VI zpřísnila limity pro množství částic (PN) a rozšířila povinnost shody testovacích postupů, což rovněž přináší nízké emise.

 

Čína, Japonsko a Spojené státy mají také předpisy na snížení emisí z vozidel, ale nejsou tak přísné jako v EU. Například přístup USA je v řadě případů méně přísný než přístup EU:

- Mezní hodnoty emisí, jaké dosahují vozidla v USA, se měří při kontrolovaných laboratorních testech, nikoliv při proměnlivém provozu na silnici.

- Limity jsou založeny na průměrném počtu nových automobilů prodaných výrobci, nikoli na každém jednotlivém prodaném vozidle, jako je tomu v EU.

- V USA nejsou stanoveny žádné limity pro emise ultrajemných částic.

 

6) Euro 7: Realistické nebo nerealistické termíny?

Evropský automobilový průmysl potřebuje dostatečný časový prostor pro vývoj a zavedení technologií pro snižování emisí v nových vozidlech. V současné podobě návrh Euro 7 obsahuje z technického hlediska nerealistické časové plány. Euro 7 pravděpodobně nebude schváleno před koncem roku 2024. Nové předpisy by vstoupily v platnost v červenci 2025 pro osobní a dodávkové automobily a v červenci 2027 pro nákladní automobily. Pro splnění extrémně přísných nových předpisů pro nové automobily by tak zbývalo jen několik měsíců. Pro takto zásadní změny je zapotřebí nejméně tříletý časový odstup.

 

Návrh neposkytuje dostatečnou dobu na vývoj, konstrukci, testování a schválení typu všech modelů a variant vozidel se spalovacími motory a elektromobilů, kterých se norma Euro 7 týká. Schvalovací orgány by neměly kapacitu na to, aby zvládly očekávaný nárůst žádostí o schválení. To by ve skutečnosti vedlo k zastavení prodeje mnoha vozidel. Čím kratší bude doba na přípravu, tím vyšší bude nárůst nákladů na vozidla z důvodu krátkodobě omezené kapacity dodavatelů.

 

7) Euro 7: Dobré nebo špatné pro konkurenceschopnost průmyslu?

Evropský automobilový průmysl je hlavní hnací silou hospodářského růstu EU. Návrh normy Euro 7 znamená, že některé modely a segmenty vozidel by se již v EU nemusely vyrábět, což by ohrozilo pokrok v ekologickém přechodu průmyslu. Návrh Euro 7 hrozí zpomalením přechodu na dopravu s nulovými emisemi, která umožní EU dosáhnout ambiciózní cíle v oblasti klimatu a zároveň zlepšit kvalitu ovzduší.

 

Pro splnění nerealistických termínů návrhu Euro 7 jsou zapotřebí značné investice. Negativní hospodářský dopad poškodí globální konkurenceschopnost automobilového průmyslu EU. Ostatní významné hospodářské regiony vytvářejí atraktivní investiční prostředí pro dopravní průmysl. Namísto regulace stimulují svou cestu k nulovým emisím. Návrh Euro 7 přichází v době, kdy USA vytvářejí politický rámec pro urychlení přechodu na alternativy bez fosilních paliv.

 

EU potřebuje zefektivněnou a ucelenou strategii, která bude motivovat k významným investicím do dopravy s nulovými emisemi v Evropě a výrobě v Evropě.