zpráva člfa | Statistiky | autoweek.cz

Zpráva ČLFA

Zpráva ČLFA

13.02.2010 | Rybecká Ivana | Tiskové zprávy

Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR v roce 2009.

Makroekonomický rámec

(výrazný pokles nebankovních finančních obchodů v důsledku recese)

Nebankovní produkty určené k financování investic a provozu podniků i potřeb domácností byly v r. 2009 nabízeny v podmínkách ekonomické recese. Zhoršující se ekonomické prostředí vedlo k podstatnému omezení investičních aktivit a k poklesu poptávky spotřebitelů po úvěrech. Recese byla zároveň spojena s nárůstem objemu pohledávek z finančních obchodů po lhůtě splatnosti. Poskytovatelé nebankovních finančních produktů reagovali na vývoj ekonomiky zpřísněním kritérií pro hodnocení zákazníků, financovaných komodit a rizik sjednávaných transakcí. Byli nuceni odmítat řadu méně bonitních poptávek.

V roce 2009 pokračoval reálný pokles ekonomiky. V 1. čtvrtletí poklesl HDP o 3,4 %, ve 2. čtvrtletí o 4,9 %, ve 3. čtvrtletí o 4,1 %. I když se tento propad v závěru roku snížil, za celý rok 2009 došlo podle odhadu ČNB k poklesu našeho HDP o 3,9 %. Pokračovalo, i když s postupně klesajícím tempem, meziroční snižování průmyslové výroby z lednového poklesu o 23,3 % na prosincové reálné meziroční snížení o 0,4 %. Zápornému tempu růstu HDP odpovídaly snížené investice a omezované výdaje domácností. Relativně nízké úrokové sazby (3. února 2009 snížila ČNB repo sazbu na 1,75 %, 6. srpna na 1,25 % a 16. prosince na 1 %) neměly při omezování dostupnosti refinančních zdrojů přímý dopad na cenu nebankovních finančních produktů. Výraznější dopady na jejich vývoj v roce 2009 neměl vývoj inflace, která z lednových 2,2 % klesla v prosinci na 1 %. Nezaměstnanost, která ovlivňuje poptávku a rizika ve spotřebitelských úvěrech a ve spotřebitelském leasingu, se z lednových 6,8 % zvýšila na konci roku 2009 na 9,2 %. Celkový podíl nesplácených úvěrů domácností dosáhl koncem listopadu 2009 již 3,8 % s tendencí dalšího růstu.

Těmto okolnostem odpovídá i loňský pokles leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu.

 

Vývoj leasingu movitých věcí v r. 2009

(omezení investic vedlo k prohloubení loňského propadu)

Členské společnosti ČLFA financovaly v r. 2009 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 44,2 mld. Kč. Proti r. 2008, kdy již došlo k cca čtvrtinovému meziročnímu poklesu leasingu movitých věcí, to představuje u největších patnácti společností další pokles o 53,3 %. Protože podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 97 %, lze dovodit, že v ČR byly v r. 2009 financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 45,6 mld. Kč.

Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v r. 2009 členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 39,2 mld. Kč.

V r. 2009 pokračoval růst podílu operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí z předchozích let. Dosáhl 26,9 % (v r. 2008 19,7 %; v r. 2007 12,5 %; v r. 2006 14 %; v r. 2005 12 %).

I nadále v leasingu movitých věcí u nás dominuje leasing silničních vozidel. Proti předchozím letům se v r. 2009 výrazně zvýšil podíl leasingu strojů a zařízení (na 32,7 % z 26,3 % v r. 2008) a také podíl leasingu osobních aut (na 27,3 % z 23 % v r. 2008). Poklesl podíl leasingu nákladních automobilů (na 19,1 % z 23,5 % v r. 2008) a leasingu lehkých užitkových aut (na 8,9 % z 17 % v r. 2008 – zejm. kvůli úpravě režimu odpočtu DPH u osobních vozů v polovině loňského roku). Podíl nových osobních aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl v r. 2009 91,1 % (85,3 v r. 2008;

83 % v r. 2007; 82 % v r. 2006; 86,4 % v r. 2005).

Členské společnosti ČLFA uzavřely v r. 2009 53.302 smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků (proti 120.492 smlouvám uzavřeným v r. 2008) – z toho 34.073 smluv o finančním leasingu a smluv 19.229 o operativním leasingu. Proti r. 2008 tak došlo k podstatnému snížení počtu smluv o finančním leasingu (o 57.998 smluv) a ke snížení smluv o operativním leasingu (o 9.192 smluv). Kromě toho bylo v r. 2009 nově poskytnuto 392 vozidel do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA. V r. 2009 se dále zvýšila průměrná pořizovací cena movité věci financované leasingem.

Koncem r. 2009 probíhaly leasingy strojů, zařízení a dopravních prostředků na základě 384.518 aktivních  leasingových smluv uzavřených se členy ČLFA (z toho činil 59.248 počet aktivních smluv o operativním leasingu  a 2.097 počet smluv o správě vozových parků ).

Účetní hodnota všech strojů, zařízení a dopravních prostředků v leasingovém užívání dosáhla na konci r. 2009 téměř 139,8 mld. Kč. Pohledávky z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí dosáhly na konci r. 2009 v souhrnu téměř 129,7 mld. Kč.

 

Vývoj leasingu nemovitostí v r. 2009

(výrazný pokles v důsledku poklesu investic do nemovitostí a situace na trhu realit)

V r. 2009 byly do leasingového užívání poskytnuty nemovitosti v celkové pořizovací ceně  3,21 mld. Kč. Proti r. 2008 to znamená pokles o 72,2 %. Meziročně došlo ke snížení počtu nemovitostí předaných do leasingu a snížila se průměrná cena nemovitosti pořízené pro účely leasingu. Dosáhla  107 mil. Kč (zatímco v r. 2008 šlo o 135 mil. Kč).

Do finančního leasingu bylo v r. 2009 předáno 24 nemovitostí, do operativního leasingu 6 nemovitostí (v r. 2008 bylo předáno do finančního leasingu 71 nemovitostí, do operativního leasingu 15 nemovitostí). Kromě toho bylo v r. 2009 uzavřeno dalších 15 smluv o leasingu nemovitostí, které však nebyly do konce roku předány do užívání (aktivovány). Pořizovací cena nemovitostí, které budou předány na základě těchto smluv do finančního leasingu, činí v souhrnu 1,3 mld. Kč, cena nemovitostí pro operativní leasing 0,4 mld. Kč.

Stejně jako v minulých letech byly v r. 2009 leasovány především průmyslové objekty, prodejny a hotely. V r. 2009 převedlo nemovitosti do leasingového užívání 8 členů ČLFA. V r. 2009 poskytly členské společnosti ČLFA do leasingu nemovitostí celkem 3,04 mld. Kč (vstupní dluh).

Na konci r. 2009 bylo v leasingovém užívání 673 nemovitostí, z toho 219 v operativním leasingu. Účetní hodnota nemovitostí v leasingu po odpisech za r. 2009 přesáhla 54,8 mld. Kč. Pohledávky z běžících smluv o leasingu nemovitostí dosáhly na konci r. 2009 47,7 mld. Kč.

 

Vývoj nebankovního trhu spotřebitelských úvěrů v r. 2009

(dopady recese na domácnosti vedly k meziročnímu poklesu o čtvrtinu)

V r. 2009 došlo v důsledku omezování výdajů domácností a snižování jejich úvěrovatelnosti ke značnému meziročnímu snížení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. V tomto období je poskytovalo 26 členských společností ČLFA (včetně řady leasingových společností, které je poskytují dodatkem k leasingovým produktům).

Celkem členské společnosti ČLFA v r. 2009 poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 41,06   mld. Kč, což představuje snížení proti r. 2008 o 24,5 %. V průběhu r. 2009 byly spotřebitelské úvěry poskytovány rovnoměrně (10,1 mld. Kč v 1. čtvrtletí; 10,4 mld. Kč ve 2. čtvrtletí; 10,2 mld. Kč ve 3. čtvrtletí; 10,36 mld. Kč ve 4. čtvrtletí).

Spotřebitelské úvěry členů ČLFA byly vloni poskytovány ve formě osobních půjček (9,96 mld. Kč –  24,3 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (18,07 mld. Kč – 44%) a financování v místě prodeje (13,03 mld. Kč – 31,7 %). Došlo k výraznému meziročnímu posílení podílu revolvingových úvěrů především na úkor osobních půjček.

V r. 2009 uzavřely členské společnosti ČLFA celkem 1.100.339 smluv o spotřebitelských úvěrech (349.319 osobních půjček, 269.129 revolvingových úvěrů a 481.891 úvěrových a splátkových  smluv v rámci financování v místě prodeje). V rámci tohoto počtu bylo uzavřeno 165 nebankovních spotřebitelských úvěrů na pořízení nemovitosti. Proti r. 2008 došlo k poklesu počtu úvěrových smluv o 455.336. V portfoliu členských společností ČLFA bylo na konci r. 2009 2.393.382 smluv o spotřebitelských úvěrech. Pohledávky z běžících smluv o spotřebitelských úvěrech dosáhly na konci r. 2009 74,9 mld. Kč.

 

Vývoj podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele v r. 2009

(další meziroční zvýšení v důsledku diversifikace finančních produktů nebankovních společností)

V r. 2009 poskytlo 32 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 26,9 mld. Kč. Proti r. 2008 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 6,6 % v případě vedoucích patnácti společností. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem  61.272 úvěrů a splátkových prodejů (z toho 55 na nemovitosti) – o 6.794 více než v r. 2008. Na konci r. 2009 spravovaly 129.702 aktivních úvěrů pro podnikatele.

Pohledávky z podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele uzavřených členskými společnostmi ČLFA přesáhly na konci r. 2009 částku 48,5 mld. Kč.

 

Vývoj factoringového trhu v r. 2009

(pokles po letech nepřetržitého růstu)

V r. 2009 došlo k poklesu objemu factoringových obchodů. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly v r. 2009 postoupeny pohledávky celkem za 99,7 mld. Kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 80,5 mld. Kč). Proti r. 2008 to znamená pokles o 25,6 %.

Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v r. 2009 nadále regresní factoring (75%), podíl bezregresního factoringu dosáhl 25 %. Proti předchozímu roku vzrostl v r. 2009 mírně podíl tuzemského factoringu (z 80,1 % na 80,7 %), snížil se podíl exportního factoringu (z 18 % na 17,8 %), poklesl také podíl importního factoringu (z 1,9 % na 1,5 %). Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR (vstupní dluh) dosáhl k 31. prosinci 2009 částky 18,383 mld. Kč.

 

Významné zapojení členů ČLFA do našeho finančního trhu.

V r. 2009 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) téměř 191 mld. Kč.

 

 

  • Zpráva ČLFA
  • Zpráva ČLFA
  • Zpráva ČLFA
  • Zpráva ČLFA
  • Zpráva ČLFA