v4 automotive summit | Tiskové zprávy | autoweek.cz

V4 Automotive Summit

V4 Automotive Summit

16.04.2018 | | Tiskové zprávy

V4 Automotive Summit „Driving Competitiveness of V4 Countries“, 13. dubna2018, Praha, Česká republika.
Sdružení automobilového průmyslu přivítalo v Praze účastníky mezinárodní konference visegrádských zemí o budoucnosti automobilového průmyslu. Tématy byly v současnosti projednávaný legislativní návrh Evropské komise pro regulaci emisí CO2 po roce 2020 a podmínky pro reálný rozvoj čisté mobility. Na konferenci vystoupili zástupci národních asociací výrobců automobilů a evropské asociace ACEA, zástupci z ministerstev a poslanci EP zemí V4 a rovněž firmy ze zapojených sektorů.
 
Jednání pomohlo vyjasnit a zdůraznit stanoviska zúčastněných zemí k dopadům navrhovaných emisních cílů CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel pro roky 2025 a 2030 na průmysl zemí V4. Řečníci se zabývali přípravou zemí V4 na nástup čisté mobility, nutným rozvojem infrastruktury a vytvářením pobídek pro nákup nízkoemisních vozidel. AutoSAP vítá a podporuje veškeré efektivní a ekonomicky realizovatelné aktivity vedoucí k co možná nejrychlejšímu snižování emisí v dopravě. Navržené cíle pro osobní automobily a dodávky musejí však být stejně ambiciózní jako realistické, shodly se partnerské automobilové asociace zemí V4. Pro udržení konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu je třeba zodpovědně nastavit jak úroveň ambice, tak její načasování, jinak bude mít uvedená legislativa pro tuzemský autoprůmysl, o který se opírá česká ekonomika, nepříznivé následky.
 
V současné době je automobilový průmysl v regionu ve stabilní kondici. Mimořádný rok zažilo Česko, kde bylo loni vyrobeno rekordních více než 1,4 milionu vozidel. Aktuální výsledky nám mohou pomoci připravovat se na budoucnost, neboť hladký přechod k nízkoemisní mobilitě si vyžádá velké investice do automobilového průmyslu a bude znamenat změny v celém dodavatelském řetězci s dopady do jeho konkurenceschopnosti, možností růstu a udržení zaměstnanosti. Neobejde se proto bez provázanosti přijímaných opatření, podpory národních vlád i z úrovně EU a úzké spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Masivní nástup elektromobilů si vyžádá zavedení systému pobídek a rozvoj dobíjecí infrastruktury.
 
Asociace automobilového průmyslu zemí V4 shrnuly svá stanoviska do společného dokumentu „Key messages“.
 
V4 Automotive Summit: „Driving Competitiveness of V4 Countries“ se sešel v Praze 13. dubna 2018 a navázal na podobné setkání, které se uskutečnilo loni na jaře v Bratislavě.  Konal se v době, kdy se v Bruselu projednává klíčová legislativa, která nastaví emisní limity CO2 pro budoucí automobily po roce 2020.  Komisí navržená opatření mohou velmi zásadně ovlivnit automobilový průmysl visegrádských zemí. O navržených cílech se nyní jedná v Evropském parlamentu a Radě EU.
 
Konferenci podpořily, kromě AutoSAP, národní asociace automobilového průmyslu Maďarska, Polska a Slovenska. Finančně na realizaci přispěly Hyundai Motor Manufacturing Czech, Škoda Auto a Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech.
 
Klíčová poselství
 
Sdružení automobilového průmyslu zemí V4 vyzývají instituce EU, aby přijaly ambiciózní, ale současně realistické cíle týkající se emisí CO2 pro nová osobní vozidla a lehká užitková vozidla po roce 2020. Vzhledem k tomu, že přechod na čistou mobilitu vyžaduje více než výrobu méně znečišťujících vozidel, vyzýváme naše vlády a instituce EU, aby zavedly a udržovaly integrovaný přístup k budoucí politice v oblasti emisí CO2 a čisté mobilitě se širokým spektrem podpůrných opatření. Zavedení dostatečné infrastruktury alternativních paliv je jedním z hlavních předpokladů realistického přijetí trhem.
 
Rádi bychom znovu připomenuli, že automobilový průmysl do značné míry přispívá k HDP, vývozu a zaměstnanosti zemí V4. Nicméně bude v nadcházejících letech čelit mnoha výzvám, včetně přechodu na čistou mobilitu. Jakákoli nová regulace, která se dotýká automobilového sektoru, tak musí brát v úvahu výše uvedené skutečnosti, neboť by mohla mít významný dopad na konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost nejen ve středoevropském regionu, ale také v celé EU.
 
Jsme plně odhodláni pokračovat v dekarbonizaci dopravy a v důsledku toho vítáme a podporujeme všechny účinné a ekonomicky realizovatelné způsoby snižování emisí CO2 u silničních vozidel. Rádi bychom zdůraznili, že průměrné emise CO2 nových automobilů v EU se od roku 2005 již snížily o 28 % a do roku 2021 by tato snížení měla činit 42 %.
 
Domníváme se však, že návrh nařízení předložený Komisí, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, není plně technologicky neutrální a může ztížit plynulý, nákladově efektivní a sociálně přijatelný přechod na nízkoemisní mobilitu.
 
Abychom umožnili takový přechod, vyzýváme instituce EU, aby se soustředily pouze na cíl pro rok 2030 a aby byl tento cíl realistický, tj. aby byl stanoven na úrovni 20 %. Jelikož cílové limity emisí nebudou výrobcům známy do roku 2022, dodatečný cíl v roce 2025 jim nedává dostatečný časový prostor ani nezohledňuje realitu trhu. To by se mělo odrazit i v navrhované referenční hodnotě pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi.
 
Dosažení cílů bude do značné míry záviset na tom, jak zákazníci přijmou vozidla s alternativními pohony. Klíčovou roli v této věci hraje infrastruktura pro alternativní paliva. Nařízení by proto mělo zahrnovat kondicionalitu, mechanismus umožňující přizpůsobení cíle pro rok 2030 tržní realitě. Současně je třeba přijetí usnadnit podpůrnými opatřeními vlád a EU.
 
Závěrem zdůrazňujeme, že udržení konkurenceschopnosti odvětví do budoucna vyžaduje spolupráci všech zainteresovaných subjektů, ať již ze soukromého, či veřejného sektoru. Kromě toho se tato spolupráce nemůže omezit pouze na jednu zemi, ale měla by vycházet také z tradice a silných stránek regionu V4 v automobilovém průmyslu a v EU jako celku.
 
Bohdan Wojnar, prezident českého Sdružení automobilového průmyslu
Alexander Matušek, prezident Svazu automobilového průmyslu Slovenské republiky
Jakub Faryś, prezident polské Asociace automobilového průmyslu
Csaba Kilian, generální tajemník Asociace maďarského automobilového průmyslu