name | autoweek.cz

Dopravní průmysl EU sní o Spojených státech evropských

Dopravní průmysl EU sní o Spojených státech evropských

21.03.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy, který připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff.

Minulý týden byl konečně představen zákon EU o čistém nulovém průmyslu, který je opožděnou odpovědí jednotného trhu na zákon Spojených států o snižování inflace IRA. Hlavním cílem trapně nazvaného NZIA (který, na rozdíl od svého amerického protějšku, alespoň nepřipomíná teroristickou polovojenskou organizaci) je podpořit evropský průmysl čistých technologií a přispět k tomu, aby se Evropa stala ekonomickým centrem přechodu na čistou ekonomiku.

 

EU v minulosti v budování odvětví čistých technologií, jako jsou solární panely a akumulátory, zaostávala, což umožnilo Číně stát se světovým lídrem. Cílem NZIA je částečně zajistit, aby Evropa nezaspala další promarněnou hospodářskou příležitost a nečinně přihlížela tomu, jak Asie a Severní Amerika sklízejí finanční odměny za to, že Evropa musí vyrábět technologie, které nevypouštějí do ovzduší uhlík. V rámci NZIA se zjednoduší procesy a podpoří investice. Činnosti, které získají status strategických projektů s nulovou čistou produkcí, budou moci například využívat kratší povolovací postupy, které se zkrátí z obvyklých 12-18 měsíců na 9-12 měsíců. Doufá se, že díky NZIA si Evropa udrží společnosti, které by jinak mohly být odlákány do jiných zemí, a kontinent se tak stane soběstačnějším.

 

„Naše závislost na ruském plynu nám dala řadu ponaučení. Nenahrazujme tuto závislost závislostí na jiných při výrobě solárních panelů a dalších technologií, na něž spoléháme,“ uvedl komisař pro vnitřní trh Thierry Breton.

 

Přes všechnu snahu Evropy napodobit své bratrance za Atlantikem je pravdou, že Evropa v tom není nijak zvlášť dobrá. Štíhlý a zjednodušený regulační rámec, po němž průmysl touží, není v DNA byrokratického giganta EU. Jsme skeptičtí vůči přílišnému zjednodušování. Složitost je pro Evropany znakem intelektuální náročnosti. V reakci na NZIA to zdůraznili i aktéři z dopravního průmyslu.

 

„Brusel bohužel opět volí velmi byrokratický přístup s množstvím složitých předpisů pro plánovanou implementaci. Abychom udrželi krok s mezinárodní konkurencí, nebo ještě lépe, abychom byli lídry, je zapotřebí pragmatičtější přístup, který podnikům usnadní urychlení transformace,“ uvedla prezidentka německého sdružení automobilového průmyslu VDA Hildegard Müllerová.

 

Skupina dodavatelů automobilového průmyslu CLEPA vyzvala EU, aby „přizpůsobila svou politiku ostatním obchodním blokům, aby se zabránilo přesměrování investic.“ „Hrozí, že strategické cíle průmyslu budou podkopány nesoudržnými předpisy, byrokratickými požadavky a zaměřením na technologie namísto cílů,“ varoval generální tajemník CLEPA Benjamin Krieger.

 

Podobně letecký průmysl nebyl nabídkou EU nadšen a nekritizoval to, co je v návrhu zákona, ale to, co bylo vynecháno. „EU mluví o dosažení čisté nulové Evropy, ale když přijde na věc a podporu udržitelné výroby leteckého paliva SAF, zdá se, že se EU spíše soustředí na výkladní skříň a nechává Spojené státy, aby si ji daly k snídani. USA v současné době plně podporují výrobu SAF prostřednictvím zákona o snižování inflace. Letmá zmínka o udržitelných palivech v zákoně o čistém nulovém průmyslu nestačí k vytvoření silného evropského průmyslu SAF,“ rozčilovalo se evropské sdružení leteckých dopravců A4E.

 

Obchodní sdružení zastupující světové letecké společnosti IATA se rovněž kriticky vyjádřilo k tomu, že Evropa podle jejich názoru přehlíží ekologické letecké palivo. „Evropský Net Zero Industry Act se zastavil před startovní čárou. K dosažení čistých nulových emisí nejvíc přispěje udržitelné letecké palivo, ale ani návrh nařízení, ani seznam podporovaných technologií v příloze výslovně nepodporují stávající cesty k SAF,“ řekl zástupce generálního ředitele IATA Conrad Clifford.

 

NZIA nyní postoupí ke kontrole Radě a Parlamentu.

 

Zdá se, že evropské podniky sní o kapitalismu amerického typu s jeho volnějším regulačním systémem a důrazem na mrkev místo hole pro podniky. Průmysl v zajetí ducha Nového světa bude nepochybně doufat, že zákonodárci posunou text blíže k myšlení Bostonu než Berlína.

 

Je to neoficiální „Evropský týden paliv“

Je to rozhodující týden pro otázku, jaká paliva se budou v Evropě v budoucnu používat. Zatímco v současné době je většina pohonných hmot, která se dostávají do nádrží evropských automobilů, lodí nebo letadel, založena na ropě, tento mix by se mohl změnit, protože klíčové zákony nařizují rozšíření alternativních paliv šetrných ke klimatu.

 

Tento týden se v Bruselu projednávají tři důležité dokumenty. Evropský týden paliv - pokud se tomu tak dá říkat - začíná meziinstitucionálním jednáním v rámci trialogu o směrnici o obnovitelných zdrojích energie. Pozornost je zde upřena především na biopaliva, neboť vyjednavači možná uzavřou dohodu o tom, zda povolit změnu, která by znamenala postupné ukončení používání biopaliv ze sóji.

 

Podle informací dostupných Euractivu jsou na pořadu jednání také kvóty na skleníkové plyny pro odvětví dopravy, multiplikátory, které motivují k různým druhům paliv, otázky týkající se námořní dopravy a nechvalně proslulá prahová hodnota pro nepřímou změnu ve využívání půdy ILUC, která by určila, zda bude sója zařazena nebo ne.

 

Jeden ze sporných bodů se týká také poskytování e-paliv, která jsou součástí dílčího cíle pro takzvaná „obnovitelná paliva nebiologického původu“ RFNBO, což je téma, které vyvolalo mezi zúčastněnými stranami polemiku. E-paliva budou na pořadu jednání i později, kdy může být dokončen spis o lodním palivu FuelEU Maritime. I zde někteří volají po vyšších subkvótách pro syntetická paliva, která jsou dražší než jejich alternativy, ale podle nevládních organizací jsou z hlediska životního prostředí považována za méně problematická.

 

V neposlední řadě by se na summitu šéfů vlád EU mohl uzavřít dlouho očekávaný spor o budoucnost spalovacích motorů, který německá vláda spojila s ustanovením, jež by umožnilo registrovat nové spalovací automobily i po roce 2035, pokud budou jezdit výhradně na uhlíkově neutrální paliva.

 

Zatím to není v žádném případě bodem programu summitu EU. Očekává se však, že to bude jedno z hlavních témat projednávaných v kuloárech.

 

Poslední šance lidstva

Když se v roce 1940 snažil britský premiér Winston Churchill shrnout svým krajanům situaci na zahraničním bojišti, začal jednoduše, ale působivě: „Zprávy z Francie jsou velmi špatné.“ V souvislosti se zveřejněním zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC se vybavuje stejná věta: „Zprávy o změně klimatu jsou velmi špatné.“

 

Závěrečná část šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC, kterou stovky vědců vypracovávaly osm let, přináší drsnou zprávu. Varuje, že je třeba jednat „teď, nebo nikdy“, aby se zabránilo klimatické katastrofě. To znamená radikální přechod na nízkouhlíkový životní styl na celém světě a rozsáhlé investice do čistších technologií.

 

Navzdory skličující povaze krize však zůstává naděje. „Tato souhrnná zpráva zdůrazňuje naléhavost přijetí ambicióznějších opatření a ukazuje, že pokud budeme jednat nyní, stále můžeme zajistit udržitelnou budoucnost, ve které se bude dát žít,“ řekl předseda IPCC Hoesung Lee.

 

Ve shrnutí zprávy jsou pro zákonodárce uvedena opatření k omezení emisí. Pokud jde o dopravu, budou tyto rady mnohým známé. „V dopravě mohou udržitelná biopaliva, vodík s nízkými emisemi a deriváty (včetně čpavku a syntetických paliv) podpořit snížení emisí CO2 z lodní, letecké a těžké pozemní dopravy, ale vyžadují zlepšení výrobních procesů a snížení nákladů,“ uvádí zpráva v souhrnu s hodnocením „střední důvěryhodnost“.

 

Shrnutí dále uvádí, že elektrická vozidla poháněná ekologickou elektřinou mají „velký potenciál snížit emise skleníkových plynů z pozemní dopravy, a to na základě životního cyklu.“

 

Rozšíření nízkouhlíkových paliv a přechod na elektrické pohony nejsou jedinými radami: chůze, jízda na kole a veřejná doprava jsou rovněž uvedeny jako způsoby, jak zlepšit kvalitu ovzduší a zamezit emisím.

 

Ve shrnutí se dále uvádí, že pokud má zeměkoule zabránit klimatické katastrofě, bude třeba „vyvážit těžko odstranitelné sektory, jako jsou letectví a lodní doprava, zaváděním metod odstraňování oxidu uhličitého.“

 

Návrh plánu EU na povolení automobilů se spalovacími motory na e-paliva

Evropská komise vypracovala návrh plánu, který umožňuje prodej nových automobilů se spalovacími motory poháněných pouze klimaticky neutrálními elektronickými palivy. Snaží se tak vyřešit spor s Německem ohledně postupného vyřazování automobilů se spalovacími motory z provozu v EU od roku 2035.

 

Sedm zemí odmítá vodík z jaderných elektráren v zákoně EU o obnovitelných zdrojích energie

Skupina sedmi zemí EU v čele s Německem odmítla výzvy k začlenění vodíku vyráběného z jaderných elektráren do ekologických cílů bloku v oblasti dopravy, čímž znovu zažehla spor s Francií, který brzdí dohodu o směrnici bloku o obnovitelných zdrojích energie.

 

Přísnější pravidla EU pro nákladní automobily povedou k investicím do spalovacích motorů, varuje Volvo

Pravidla EU, která stanoví přísnější normy znečištění pro nákladní vozidla, odčerpají zdroje z výroby vozidel s nulovými emisemi a zpomalí přechod na elektrifikaci, uvedl viceprezident skupiny Volvo.

 

Brusel obviněn z ústupu od zákazu používání sóji pro biopaliva

Ekologičtí aktivisté obvinili Evropskou komisi, že se snaží zvrátit rozhodnutí Evropského parlamentu zakázat sóju pro výrobu biopaliv kvůli obavám, že by to mohlo EU vystavit právním výzvám u WTO.

 

Skutečné náklady Německa na zablokování zákazu spalovacích motorů

„Odmítnutí Německa na poslední chvíli podpořit zákaz spalovacích motorů v EU poškozuje evropské hospodářské zájmy, ale také schopnost EU regulovat svůj trh. Pokud Německo neustoupí, jeho zásah zpochybní proces tvorby právních předpisů EU,“ napsala Julia Poliščanova z T&E.