name | autoweek.cz

Od roku 2030 všechny nové městské autobusy bezemisní

Od roku 2030 všechny nové městské autobusy bezemisní

14.02.2023 | | Tiskové zprávy

Zelená dohoda pro Evropu: Komise navrhuje zajistit do roku 2030 nulové emise u nových městských autobusů a do roku 2040 pak 90% snížení emisí u nových nákladních vozidel. Tisková zpráva EU.

Evropská komise předložila návrh, který obsahuje nové ambiciózní cíle snížení emisí CO2 pro nová těžká vozidla od roku 2030. Chce tím zajistit omezení emisí CO2 v odvětví dopravy. Nákladní automobily, městské autobusy a autokary totiž způsobují přibližně 6 % celkových emisí skleníkových plynů v EU a více než 25 % emisí ze silniční dopravy. Díky navrhovaným přísnějším normám by tak mohl tento segment silniční dopravy přispívat k přechodu na bezemisní mobilitu a pomohl by EU dosáhnout cílů, které si stanovila v oblasti klimatu a nulového znečištění.

 

Komise navrhuje postupně zavést přísnější normy pro emise CO2 pro téměř všechna nová těžká vozidla s certifikovanými emisemi CO2, a to následovně (ve srovnání s úrovněmi v roce 2019):

    45% snížení emisí od roku 2030

    65% snížení emisí od roku 2035

    90% snížení emisí od roku 2040

 

V zájmu rychlejšího zavádění autobusů s nulovými emisemi ve městech Komise rovněž navrhuje, aby byly od roku 2030 bezemisní všechny nové městské autobusy.

 

V souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a cíli plánu REPowerEU bude mít tento návrh rovněž pozitivní dopad na transformaci energetického sektoru, protože sníží poptávku po dovozu fosilních paliv, navýší úspory energie v odvětví dopravy v EU a zajistí jeho nižší energetickou náročnost. Výhody to přinese i evropským dopravcům a uživatelům, jelikož se sníží výdaje na paliva a celkové náklady na vlastnictví a zajistí se širší využívání energeticky účinnějších vozidel. Dalším pozitivem bude zvýšení kvality ovzduší, zejména ve městech, což přispěje k lepšímu zdraví Evropanů.

 

Dopravní sektor navíc patří ke klíčovým odvětvím, které podporují evropské firmy vyvíjející čisté technologie a stimulují konkurenceschopnost v mezinárodním kontextu. Evropská unie je jedním z lídrů na trhu s výrobou nákladních vozidel a autobusů a díky společnému právnímu rámci si tuto pozici udrží i v budoucnu. Revizí norem se poskytne jasný dlouhodobý signál pro investice evropského průmyslu do inovativních technologií s nulovými emisemi a zavádění infrastruktury dobíjecích a čerpacích stanic.

 

Souvislosti

Objem emisí v odvětví těžkých vozidel se od roku 2014 meziročně zvyšuje, s výjimkou roku 2020, kdy se doprava omezila v důsledku pandemie covidu-19. Rychlé tempo růstu emisí lze zaznamenat zejména v nákladní dopravě, a to především v důsledku rostoucí poptávky po silniční dopravě – navíc se očekává, že tato poptávka v budoucnu dále vzroste. V roce 2019 byly emise z nákladní dopravy o 44 % vyšší než emise z odvětví letecké dopravy a o 37 % vyšší než emise z dopravy námořní.

 

Převážná většina těžkých vozidel ve vozovém parku EU (99 %) je v současné době poháněna spalovacími motory, které využívají z velké části dovážená fosilní paliva, jako je například nafta. To zvyšuje energetickou závislost EU a přispívá k současné volatilitě trhu s energií.

 

Stávající emisní normy pro těžká vozidla pocházejí z roku 2019, nicméně již nejsou v souladu s novými cíli EU v oblasti klimatu. Současná legislativa nezajišťuje dostatečně jasný dlouhodobý signál pro investory a nezohledňuje novou realitu energetického sektoru a rychlé změny v odvětví výroby těžkých vozidel ve světě. Navrhované nové normy pro emise CO2 jsou v souladu s vyššími ambicemi EU v oblasti klimatu, s balíčkem „Fit for 55“ i Pařížskou dohodou.

 

Aby se zajistila podpora tohoto návrhu, je třeba nasměrovat investice do výroby bezemisních vozidel a výstavby dobíjecí a čerpací infrastruktury. Komise již předložila návrh nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva, aby bylo možné vytvořit potřebnou dobíjecí infrastrukturu na podporu ekologické transformace sektoru těžkých vozidel. Konkrétně pak Komise navrhla, aby byly na dálnicích vystavěny dobíjecí a čerpací stanice v pravidelných intervalech: každých 60 kilometrů v případě elektrického nabíjení a každých 150 km v případě vodíkových paliv. Komise intenzivně spolupracuje s ostatními legislátory, aby se jednání o uvedených návrzích brzy finalizovala.