name | autoweek.cz

Vývoj insolvencí v České republice v roce 2017

Vývoj insolvencí v České republice v roce 2017

09.01.2018 | Vladimír Rybecký | Statistiky

Počet insolvenčních návrhů v roce 2017 stejně jako v předchozích třech letech klesal. Pokles však byl výraznější, meziročně o 21,6 %.
Vývoj počtu insolvenčních návrhů v roce 2017 kopíruje pozitivní vývoj ekonomiky. Současně se do jejich počtu bezpochyby odrazila i novela insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost k 1. 7. 2017. Novela Insolvenčního zákona platná od 1. 7. 2017 obsahuje řadu změn. Mimo jiné ukládá právnickým osobám povinnost dokládat svoji pohledávku uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti nebo potvrzením auditora a hned při podání insolvenčního návrhu hradit zálohy. U fyzických osob zpřísňuje podání insolvenčního návrhu podmínka, že insolvenční návrh s návrhem na oddlužení může podat jen akreditovaná a odborně způsobilá osoba.
 
Pokud se zaměříme na hodnoty insolvenčních návrhů platné od vzniku Insolvenčního zákona v roce 2008, můžeme vidět poměrně strmý nárůst, a to až do roku 2013, kdy byla zaznamenána historicky nejvyšší roční hodnota 36 909. Pak už zaznamenáváme jen pokles - v období 2017/2016 je pokles již 21,6 % na 23 146 insolvenčních návrhů. Pozitivní vývoj ekonomiky se odráží v poklesu insolvenčních návrhů jak u firem (1803 insolvenčních návrhů), tak u spotřebitelů (21 343 insolvenčních návrhů fyzických osob vč. nepodnikajících živnost).
 
V insolvenci se v roce 2017 ocitlo několik velkých stavebních společností. U společnosti PSJ, a.s. došlo k zpětvzetí insolvenčního návrhu a zastavení řízení. V úpadku je od 14. 8. 2017 společnost IMOS group s.r.o., konkurz byl prohlášen na společnost D.I.S., spol. s r.o. a třetí insolvenční návrh v pořadí řeší firma PSG-International a.s. Soud nejprve vydal Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu, po odvolání navrhovatele bylo Usnesení výhradně z procesních důvodů zrušeno.
 
Prohlášením konkurzu skončil insolvenční návrh u společností Archer Sheridan, s.r.o. (poskytovatel leasingových služeb pod značkou Hertz Lease), Exiteria a.s. (prodejce nábytku) a Sheridan Motor Czech, s.r.o. (prodejce osobních automobilů, nepodařilo se nám ale zjistit žádnou značku aut, která by tato firma prodávala). Naopak reorganizace byla povolena u tiskařské společnosti Europrint a.s., firmy Essa Czech, spol. s r.o. (dodavatel plechových dílů pro automobilový průmysl) i u dodavatele inženýrských služeb pro chemický průmysl, společnosti Královopolská RIA, a.s.
 
Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu vydal soud u výrobce plastových a hliníkových oken Svět oken s.r.o. V letošním roce opět řešila dva insolvenční návrhy společnost Trevos, a.s., výrobce zářivkových svítidel. Celkově to byl pro společnost již čtvrtý insolvenční návrh údajných zahraničních věřitelů. Soud všechny insolvenční návrhy zamítl s odkazem na šikanózní jednání navrhovatelů, neboť společnost osvědčila, že nesplňuje znaky hrozícího úpadku.
 
Změny v pořadí zaznamenáváme v roce 2017 u odvětví. V posledních letech patřily k nejrizikovějším odvětvím z hlediska náchylnosti k insolvenci firmy z odvětví papírenského průmyslu, těžby, chemického průmyslu a telekomunikací. V roce 2017 obsadilo první příčku s nejvyšším počtem insolvencí odvětví výzkumu a vývoje, následuje chemický průmysl a výroba z plastů, sběr a likvidace odpadů, potravinářství, těžba a strojírenství. Nejméně insolvencí bylo stejně jako v posledních dvou letech ve veřejné správě a v odvětví čištění odpadních vod. Dalšími stabilními obory jsou osobní služby, zdravotnictví, nakladatelství a IT služby. V roce 2017 se do této slupiny přidal i obor telekomunikace.
 
V absolutních číslech bylo nejvíce insolvenčních návrhů podáno stejně jako v předchozích letech v oblasti velkoobchodu a stavebnictví. Hned třetí v pořadí následuje odvětví podnikového poradenství a reklamy, maloobchodní prodej, služby v oblasti nemovitostí, restaurací a hotelů.
 
Insolvence podle oborů činnosti insolv. firem 2016 insolv. firem 2017 všechny reg. firmy 2017 insolvencí na 1000 reg. firem
výzkum a vývoj 2 6 1 897 3,16
chemický průmysl a výroba z plastů 18 19 8 638 2,2
sběr a likvidace odpadů 13 12 9 169 1,31
potravinářství 49 33 27 561 1,2
těžba 2 1 848 1,18
strojírenství 31 31 27 627 1,12
leasing 13 8 7 461 1,07
tiskařské služby 7 11 11 923 0,92
výroba skla, keramiky, stavebního materiálu 17 10 11 947 0,84
dopravní a přepravní služby 91 59 71 072 0,83
nemovitosti 166 122 166 283 0,73
velkoobchod 342 275 376 290 0,73
stavba 329 232 336 264 0,69
výroba nábytku a ostatní výroba 19 22 32 874 0,67
restaurace, hotely 141 99 149 910 0,66
obchod s auty a pohonnými hmotami 59 37 58 504 0,63
papírenský průmysl 5 1 1 609 0,62
cestovní kanceláře 13 7 12 172 0,58
maloobchod 171 123 214 250 0,57
opravy a instalace strojů a zařízení 17 16 28 372 0,56
finanční zprostředkování, pojištění 48 41 78 863 0,52
textilní a kožedělný průmysl 23 21 40 451 0,52
výroba z kovů 86 44 89 566 0,49
dřevařství 24 14 28 888 0,48
architektonické služby, technické zkoušky 43 28 59 748 0,47
energie a zpracování vod 14 9 19 457 0,46
podnik. poradenství a ost. služby , reklama 169 127 321 660 0,39
zemědělství a lesnictví 58 42 127 808 0,33
IT služby 20 21 76 431 0,27
volný čas, kultura 24 16 73 750 0,22
vzdělání 16 8 46 611 0,17
ostatní osobní služby 16 17 104 596 0,16
nakladatelství 9 1 8 872 0,11
zdravotnictví 14 4 37 133 0,11
odbory a spolky 11 5 91 727 0,05
telekomunikace 4 0 1 530 0
čištění odpadních vod 0 0 316 0
veřejná správa 0 0 15 705 0
 
Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh odmítnut z formálních důvodů, zastaven pro zpětvzetí či nedostatek podmínky anebo zamítnut z důvodu, že úpadek se neosvědčil. Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby, buď konkurzem, nebo reorganizací.
 
Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Vývoj počtu konkurzů kopíruje pozitivní tendence vývoje u počtu insolvenčních návrhů. V roce 2017 jich bylo 1554, tj. o21,6 % méně než o rok dřív.
 
Firmy v konkurzu dle obratu v roce 2017
název činnost zam. obrat
2P Commercial Agency s.r.o. velko- a maloobch. prodej mobil. telefonů 20 5 563 932 000
Vítkovice Power Engineering výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 800 3 522 185 000
ČKD Praha DIZ, a.s. dodávky investičních celků 12 2 500 000 000
Archer Sheridan, s.r.o. finanční a operativní leasing 30 1 648 027 000
Elektra PV, s.r.o. velko- a maloobch. prodej el. spotřebičů 87 1 078 968 000
Sheridan Motor Czech, s.r.o. obchodní činnost s osobními automobily 0 1 037 339 000
SDS Exmost spol. s r.o. stavební činnost 140 686 304 000
Exiteria a.s. maloobchod s nábytkem 300 585 000 000
SOME Technika s.r.o. prodej a servis zemědělské, lesnické, komunální a zahradní techniky 96 536 002 000
D.I.S., spol. s r.o. stavební činnost 84 290 133 000
 
Reorganizace je takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do konce roku 2017 soudem povoleno 180 reorganizací. V roce 2017 bylo povoleno 20 reorganizací mj. u firem Europrint a.s., Královopolská RIA, a.s., Essa Czech, spol. s r.o., Mpower Engineering, a.s., Vítkovice Revmont a.s., Lumen a.s., Masokombinát Tábor s.r.o., Velvana, a. s., Oleo Chemical, a.s., Sevapharma a.s. a další. 10 reorganizací bylo v roce 2017 přeměněno v konkurz, např. u firem Vítkovice Power Engineering a.s., 2P Commercial Agency s.r.o., Lumen a.s., PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s., Stavconsult Projekt a.s., Poldi Trade a.s., Poldi s.r.o. a další.
 
K 1. 7. 2017 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona, která upravila řadu oblastí zákona, např.
- u obchodních korporací se nepřihlíží ke změně sídla, která proběhla v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního řízení.
- věřitelé musí dokládat svou pohledávku potvrzením auditora, znalce nebo daňového poradce.
- zvyšuje se postih za šikanózní insolvenční návrh a zpřísňují se podmínky pro případ šikanózy insolvenčními návrhy, např. v případě, kdy navrhovatel podá návrh záměrně u nepříslušného soudu.
- nově byla vytvořena tzv. negativní domněnka úpadku. Podle ní se podnikatel může ubránit věřitelskému insolvenčnímu návrhu, když prokáže, že jeho splatné závazky nepřevyšují disponibilní zdroje o více než 10 %.
 
Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2018 jsou nadále optimistická. Předpokládá, že hospodářský růst a růst zaměstnanosti bude pokračovat i v letošním roce. Stabilita a růst mezd se pak budou promítat do dalšího růstu domácí poptávky. U firemních insolvencí bude pokračovat příznivý klesající trend jak v počtech insolvenčních návrhů, tak konkurzů.