name | autoweek.cz

Nový přístup k evropské průmyslové politice

Nový přístup k evropské průmyslové politice

01.03.2023 | | Aktuality

Zpráva od generální ředitelky Sdružení evropských výrobců automobilů ACEA Sigrid de Vriesové. Co to znamená zabezpečení průmyslové základny během zeleného přechodu?

Automobilový průmysl se při přechodu na dopravu s nulovými emisemi potýká s obrovskými problémy. Zároveň hájí svou globální konkurenceschopnost a zajišťuje pracovní místa a průmyslovou výrobu v EU. Technologie vozidel je jednou z důležitých součástí rovnice. Ale musejí být vytvořeny rámcové podmínky.

 

Čeká nás ještě mnoho práce: od zavedení dostatečné infrastruktury pro nabíjení a doplňování paliva pro vozidla s nulovými emisemi přes zajištění přístupu k surovinám potřebným pro elektromobilitu až po zavádění konzistentní – spíše než protichůdné – politiky. Pouze takový koherentní přístup zajistí globálně konkurenční podnikatelské prostředí, ve kterém mohou prosperovat klíčová odvětví, jako je automobilový průmysl.

 

Je proto velmi správné, že Komise a Rada prosazují nový přístup k evropské průmyslové politice, přístup, který pomůže průmyslu dosáhnout jeho cíle v oblasti životního prostředí a dekarbonizace a zároveň podpoří naši tolik potřebnou průmyslovou základnu. To bylo klíčové poselství nedávného otevřeného dopisu našeho prezidenta Lucy de Mea evropským zákonodárcům. V tomto dopise důrazně prosí o ambiciózní a strukturovanou automobilovou průmyslovou politiku, která bude konkurovat politikám jiných světových regionů a zároveň zachová spravedlivý a otevřený obchod.

 

Proč? Především proto, že se domníváme, že Evropa se příliš silně soustředí na regulaci své cesty k uhlíkové neutralitě, zatímco jiné regiony k tomu využívají pobídky. Americký zákon o snižování inflace IRA například vytváří masivní pobídky k tomu, aby se zaměřovaly na vozidla poháněná akumulátory a vodíkem.

 

Evropa naléhavě potřebuje důraznou reakci, aby se vypořádala s rizikem úniku investic z EU. Cílem by samozřejmě nemělo být převyšovat výdaje třetích zemí, ale spíš identifikovat, které zelené technologie a dodavatelské řetězce obnovitelné energie jsou nejvíce ohroženy, a zajistit, aby plány jako IRA nevedly k vyprázdnění přítomnosti EU v těchto odvětvích.

 

GDIP: tolik potřebná základna pro investice

Vítáme proto průmyslový plán Teleného údělu GDIP (Green Deal Industry Plan), od němž se očekává, že podrobnější informace budou k dispozici v polovině března. Pokud bude GDIP úspěšně zaveden, mohl by chránit evropský průmysl zelených technologií a poskytnout tolik potřebnou základnu pro udržení investic v EU. Potřebujeme zásadní investiční rámec na podporu inovativních zelených průmyslových odvětví, stejně jako strukturu, která nevyžaduje příliš mnoho byrokracie ani času pro přístup k financování.

 

Například pravidla týkající se dočasného krizového rámce byla z administrativního hlediska extrémně těžkopádná a objem podpory nabízený pro energeticky náročná odvětví, jako je automobilový průmysl, byly omezené. Přínos pro velké společnosti, jako jsou výrobci automobilů, byl často příliš malý na to, aby se mohly přihlásit, a pro malé a střední podniky byl proces podávání žádostí příliš zatěžující nebo kritéria způsobilosti příliš přísná.

 

GDIP by se dále měl vyhýbat replikaci obchodních ochranářských prvků IRA. A mezi ním a dalšími politickými iniciativami EU v oblasti průmyslové politiky, dekarbonizace a strategické autonomie, například zákony o čipech nebo o kritických surovinách, by měla být přísná soudržnost.

 

Zabezpečte přístup ke kritickým surovinám

Skutečně netrpělivě očekáváme zveřejnění zákona o kritických surovinách, rovněž plánované na polovinu března. Suroviny potřebné pro elektromobilitu dnes pocházejí téměř výlučně ze zemí mimo EU, takže náš domácí průmysl je při získávání zdrojů závislý na jiných regionech a vnějších faktorech. V zájmu snížení těchto závislostí a usnadnění přechodu k elektromobilitě je nezbytné, aby EU podporovala rozvoj evropského hodnotového řetězce akumulátorů, včetně lepšího přístupu ke kritickým surovinám.

 

Zaměřte se na přechod ke klimatické neutralitě

Podle našeho názoru by také měla existovat omezení regulační zátěže na transformovaný průmysl, jako je ten náš. Velkou komplikací pro náš sektor byl v posledních letech obrovský objem nových opatření, počínaje snižováním emisí CO2 z výfuku až po začlenění kritérií udržitelnosti a náležité péče do legislativy související s automobilovým průmyslem. A přestože legitimita těchto iniciativ není zpochybňována a náš průmysl značně investuje do plnění svých cílů, Evropa může a měla by udělat víc pro to, aby byly právní předpisy soudržné, dosažitelné a konkurenceschopné v globálním kontextu.

 

„Kontrola konkurenceschopnosti“ všech nových nařízení by měla důkladně prozkoumat návrhy, jako je Euro 7, které riskují zpomalení zelené transformace našeho sektoru. Euro 7 by nemělo odvádět pozornost od přechodu na klimatickou neutralitu a mělo by být v souladu s masivními investicemi potřebnými ke splnění norem CO2. To platí pro osobní automobily, stejně jako pro autobusy a nákladní automobily, pro které Evropská komise tento měsíc přišla se svým velmi očekávaným návrhem revidovaných norem CO2.

 

Cestu blokuje infrastruktura

Hlavní překážkou silného tržního nástupu vozidel s nulovými emisemi zůstává infrastruktura nabíjení a doplňování paliva. Nedávné údaje jasně ukazují, že tempo zavádění infrastruktury výrazně zaostává za poptávkou spotřebitelů po vozech s elektrickým dobíjením. Za posledních šest let se prodej elektromobilů v EU zvýšil 17x. Počet veřejných nabíjecích míst v regionu však za toto období vzrostl méně než 6x. To znamená, že prodej elektromobilů rostl téměř třikrát rychleji než nárůst nabíjecích míst!

 

Problém je ještě větší pro nákladní vozidla. Vzhledem k současnému nedostatku zásadních podmínek, zejména dobíjecích a čerpacích stanic vhodných pro těžká nákladní vozidla, jsou i současné cíle snížení CO2 nedosažitelné. Jakékoli zvýšení by vyžadovalo výrazně urychlené zavádění infrastruktury spolu s rozhodnými kroky k zavedení komplexních opatření pro stanovení cen uhlíku v silniční dopravě. Apelujeme na členské státy, aby projevily mnohem vyšší ambice, pokud jde o včasné cíle v oblasti infrastruktury.

 

Zelená transformace v bodě obratu

Stručně řečeno, zelená transformace Evropy je v bodě obratu a sázky jsou velmi vysoké. Abychom citovali slova našeho presidenta: „Dnes musíme učinit správná rozhodnutí, abychom utvářeli mobilitu Evropanů v nadcházejících desetiletích a také průmyslovou budoucnost našeho kontinentu. Kolektivní rozhodnutí, která před námi stojí, musí být učiněna v plném světle technologických, průmyslových, ekonomických a společenských pravd. Pokud ne, bude to škodlivé nejen pro firmy v tomto odvětví, ale i pro náš kontinent a jeho občany. Potřebujeme jasné vedení evropských institucí a členských států, abychom zajistili, že náš kontinent může být ekologický a konkurenceschopný.“

 

Sigrid de Vriesová

Generální ředitelka Sdružení evropských výrobců automobilů ACEA